Jump to content

Wt/zea/Wiktionary:Lieste van Swadesh (Middelduus)

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | zea
Wt > zea > Wiktionary:Lieste van Swadesh (Middelduus)

't Middelduus bin de Duutse dialecten tussen de Benrather Linie (de grens tussen maeke en machen) en de Speyerer Linie (de grens tussen pond en Pfund). De dialecten staen dus tussen 't Zeêuws/Nederlands/Nederduus en 't Standaerdduus/Opperduus in, awast trekke ze in 't gemeên wè meêr op 't Standaerdduus. D'r is vreêd 'n variaotie in, wat-a verklaert waerom at de tabel zò breêd is. Wae meugelijk è me gekoze vò 'n standaerdtaele, zòdan me kieze konde uut eên standaerdvurm. Zo dient de Luxemburgse standaerdtaele as vòbeêld vò 'eêl de Moezelfrankische groep, die-a z'n eige nog 'n ende nae 't oôsten uutstrekt.

Middelduutse dialecten van verschillende statuur ore veraol in Duusland gesproke, maer ok in ('eêl) Luxemburg, in 'oekjes van Nederland, Belgen en Frankriek en in migrantengemeênschappen in Amerika en Brazielje. Ok 't Jiddisch, d'ouwe taele van jôden in grôte dêlen van Europa, is Middelduus van aerd. Vroeger wiere ze ok gesproke in wat-a noe Polen en Tsjechië is, mae die sprekers bin d'r mee 't ende van d'n Tweêde Waereldoôrlog naebie aollemaele uutgejoge. 'Ulder dialecten bin biezonder genoeg om d'r 'ier tweê van op te nemen. 't Berliens is in zòvarre 'n butenbeêntje dat 't pas van d'n achttienden eêuw is ontstae uut vermengienge van de volkstaele (Nederduus) en d'oftaele ('Oôgduus), twint dan d'aore taelen 'ier a vreêd oud bin.

Om te kieken waer-at die variaotie vandaene komt, è me ok Middel'oôgduus en Oud'oôgduus opgenome, Daer è me zòvee meugelijk gekoze vò de varianten die-a in dit gebied gebruukt wiere.

No. Zeêuws Kerkraods
(Ripuaorisch)
Keuls
(Ripuaorisch)
Luxemburgs
(Moezelfrankisch)
Hunsrückisch Pennsylvaons
(Paltsers)
Jiddisch Mainzers
(Hessisch)
'Oôgsaksisch Berliens 'Oôgpruus Wymysorys Middel'oôgduus Oud'oôgduus
1. ik(ke) iech ich ech äisch ich איך (ikh) ich ich ick (icke) ech, öch ych ich ih
2. jie doe (uur) du (ehr) du (dir) dou (deer) du דו (du) du du du du du du , thū
3. 'ie heë hien dää eah ער (er) er er, or er he, er, a, da hār er ēr
4. oôns vier mer mir meer miah מיר (mir) mir mir wir wer wir wir
5. julder uur ehr dir deer diah איר (ir) ihr ihe, eech, eih ihr ehr jyr ir ir
6. 'ulder zie se si se si זיי (zey) sie sei sie zej sie sie
7. deze(n), dit dizze, dis, dit , die, dat dësen, dës, dëst dää, die, dat deah, dee, dess דער‎, די, ‎דאָס
(der, di, dos)
dieser, diese, dieses dersch, der, desse dieser, diese, dit dirre, diser, dise desēr, dese
8. die(n), dat deë, die, dat deen, déi, dëst sellah, selli, sell יענער‎, דער‎, ‎דאָס
(yener, der, dos)
der, die, das dor, , des der, die, det jer, jeny, jes jener, jene, jenes jenēr, genēr
9. 'ier hei hee hei (elei) hie, (eh) looh do דאָ (do) hier hier hier hier
10. dae doa do do do anna, datt דאָרט (dort) do da da da, do dār, thār
11. wien weë ween, wien wer veah ווער (ver) wer wer wer waor wer wēr
12. wat wat wat wat(t) wat vass וואָס (vos) wass wat waos waz, wat waz, wat
13. wae woa(r) wo wou wo vo וווּ (vu) wo wo wo, wa(r) (h)wār
14. 'oeneêr wienieë wann wann wann vann ווען (ven) wann wann wann wanne
15. 'oe wie wie wéi, ewéi wie vi ווי (vi) wie wie wie wie hwio
16. nie nit nit net nit, nidd naett ניט‎, נישט
(nit, nischt)
nit nich nich ny niht niwiht, niowiht
17. aol(les) al all alles alles alles אַלע (ale) alles alls ołłys alles al
18. vee vöal, vul vill vill viel feel פֿיל‎, אַ סך‎
(vil, a sakh)
viel ville, vülle viel manag, filo
19. somste (manche) munnech manisch dayl, samm עטלעך (etlekhe) manche wetche sum
20. weinig winnieje winnije wénig wenig vennich ווייניק,‎ ווינציק‎ (veynik, vintsik) wenig, en bisje wenije fao
21. aor anger ander aner ana annah אַנדער (ander) onner anner ander ander andar
22. êne ee eins eent äns, änd ayn איינס (eyns) eins eens, eene eens een ān ein ein
23. tweêë tswai zwei zwee zwo, zween zvay צוויי (tsvey) zwei zwee(je) zwee cwe zwene, zwo, zwei zwēne, zwō, zwei
24. drieë drei drei dräi dräij drei דרײַ (dray) drei drei(e) drei draj dri drī, thrī
25. viere vier vier, veer véier viea viah פֿיר (fir) vier vier(e) vier fiyr vier fior
26. vuve vunnef fünf fünnef fünef fimf פֿינף (finf) fimf fimf(e) fümf fynf vinf, vünf fimf
27. groôt jroeës jroß grouss groß grohs גרויס (groys) groß groß, jroß grauß grūs groz grōz
28. lank lang, lank lang laang lang lang לאַנג (lang) long lang lang lang
29. breêd breed breid breet brääd brayt ברייט (breyt) breit breet breet braat breit breit, wīt
30. dikke dik dick déck dick dikk דיק (dik) dick dick dick dicke dicchi, thichi
31. zwaer sjwoar schwer schwéier schwer shveah שווער (shver) schwer schwär schwer swar, swer swār
32. klein kling klein, petitt kleng klään glay קליין (kleyn) klein gleen kleen klien klīn klein, smal smal
33. kort kót, kóts koot kuerz kords katz קורץ (kurtz) kurz gurz kurz kurz kurz, scurt
34. smaol sjmaal schmal enk schmawl, eng שמאָל, ענג
(shmol, eng)
schmol schmal schmal enge engi
35. dinne dun dönn dënn dinn dinn דין (din) dinn dinne dünn dünne dunni
36. vrouwe vrauw Frau, Frauminsch Fra, Framënsch Fraa, Fraamänsch fraw, veib, veibsmensch פֿרוי (froy) Fraa Frau Frau Frau fraoj, bōw wib, vrouwe quena, wīb
37. man man, manskeël Mann, Kääl Mann, Maanskärel Mann man, mannskal מאַן (man) Monn Mann Mann menś man gomo
38. mens miensj Minsch Mënsch Mänsch mensh מענטש (mentsh) Mensch Mansch Mensch menś man, mensch(e) man, mennisco
39. kind kink Kind, Kingk Kand Kind kind קינד (kind) Kind Gind Kind Kin(g)d kind kind
40. (echte)vrouwe (ieë)vrauw Frauminsch Fra Fraa fraw, veib פֿרוי, ווײַב
(froy, vaib)
Fraa Frau Frau, Olle fraoj kone, wib, vrouwe wīb
41. (echte)mann (ieë)man Mann Mann Mann mann מאַן (man) Mann Mann, Monn Mann, Oller menś man (brūtigomo)
42. moeder mam Mooder, Moo Mamm Mudder muddah מאַמע, מוטער
(mame, muter)
Mudder Mamma, Mudder Mutter müter muoter muoter
43. vaoder pap Vatter, Pap Papp Vadder faddah טאַטע, פֿאָטער
(tate, foter)
Vadder Babba, Vadder Vater Vauter foter vater fater
44. beêste deer Dier Béischt, Déier Dieer diah חיה (khaye) Dier Dier Tier tier tior
45. vis visj Fesch Fësch Fisch fish פֿיש (fish) Fisch Fisch, Füsch fejś visch fisc
46. veugel voeëjel Vugel Vugel Vool fohl (fokkel) פֿויגל (foygel) Vogel Vorel Vorel fȫguł vogel fogal
47. 'ond hónk Hungk Hond Hund hund הונט (hunt) Hund Hund Hun(g)d hund hunt hunt
48. luus loes Luus Laus Lous laus לויז (loyz) Laas Laus łaojs lus lūs
49. slange sjlang Schlang Schlaang shlang שלאַנג (shlang) Schlang Schlange Schlange yter slange slango
50. wurm worm Wurm Wuerm Woorem voahm וואָרעם (vorem) Wurm Wurm Wurm wüm wurm wurm
51. boôm boom Baum Bam Baam bohm בוים (boym) Baam Boom Boom baojm boum boum
52. bos busj Bösch Bësch Wald bush וואַלד (vald) Wald Wald Wald, Pusch pūś walt, forst wald, forst
53. stok sjtek Stock, Klöppel Stock, Klëppel Stock shtekka שטעקן (shtekn) Stock Stock stoc stoc
54. vrucht vrucht Fruch, Frooch Fruucht Fruchd frucht פֿרוכט (frukht) Frucht Frucht obez obaz
55. zaed zoam Soot Som Soome sohma זוימען (zoymen) Samen Same same sāmo
56. blad blad Bladd Blat Blad blatt בלאַט (blat) Blad Blatt błot blat, loub blat, loub
57. wortel (moer) Woozel Wuerzel Worzel vatzel וואָרצל (vortsl) Wurzel Wurzel Zwassel wurzel wurzil
58. schosse Koosch קאָרע (kore) Rinde Bark rinde rinda
59. blomme blom Blom Blum blumm בלום (blum) Blum Blume Blume blueme bluomo
60. gos jraas Jras Gras Gras graws גראָז (groz) Gros Gras, Jras gros gras gras
61. touwe koad, zeel Tau Seel Sääl shtrikk שנור, שטריק
(shnur, shtrik)
Strick Strick tou, reif tou, reif
62. vel vel, pel, hoed Fell, Hugg Haut Hout haut הויט (hoyt) Haat Haut hut hūt
63. vleis vleesj Fleisch Fleesch Flääsch flaysh פֿלייש (fleysh) Fleisch Fleesch Fleesch fłaś vleisch fleisc
64. bloed blód Blod Blutt Blut bloot בלוט (blut) Blut Blut błüt bluot bluot
65. beên (bot) knoak Knoche Knach, Schank Knoche, Krääde gnocha ביין (beyn) Knochn knoche knohha
66. vet vet, sjmalts Fett Fett Fädd fett שמאַלץ, פֿעץ
(shmalts, fets)
Fett Fett fett smalz smalz
67. ei ai Ei Ee Ei oi איי (ey) Ei Ei ē ei ei
68. 'oôrn heur Hoon Har Hore hann האָרן (horn) Horn Horn horn horn
69. staert sjtats Stätz Schwanz Schwanz shvans עק (ek) Schwonz Schwans, Schwonz Schwans Zagel sterz, swanz sterz
70. plume plüm, veer Fedder Fieder, Plaum, Plomm feddah פֿעדער (feder) Feder veder(e) fedara
71. 'aer hoar Hoor Hor Hoor hoah האָר (hor) Hoor Haar har hār
72. 'oôd kop Kopp, Haup Kapp, Kopp, Heed Kobb kobb קאָפּ (kop) Kopp Kopp Kop hiöt houbet, houpt houbit
73. ôre oer Uhr, Ohr Ouer Ohr oah אויער (oyer) Ohr Ohr Ohr ür or(e) ōra
74. ôge oog, ouw Aug A Au awk אויג (oyg) Aach Ooge Ooge aojg ouge ouga
75. neuze naas Nas Nues Nahs, Nas naws נאָז (noz) Nos Neese nōs, nōz nase nasa
76. mond mónk Mungk Mond Moul maul מויל (moyl) Mund, Schnut Mund, Schnute moüł mund mund
77. tand tsak, tsank Zant Zant Zann zoh צאָן (tson) Zoon Zahn cōn zant, zan zand, zan(t)
78. toenge tsong Zung Zong zung צונג (tsung) Zung Zunge cung zunge zunga
79. naegel naal Nähl Nol Nahl nakkel, nawwel נאָגל (nogl) Nogel Nagl nagel nagal
80. voet vós Foß Fouss Fuß foos פֿוס (fus) Fuß Fuß Fuß, Hess füs vuoz fuoz
81. beên bee Bein Been Bähn bay פֿוס (fus) Bein Been Been bein bein
82. knie knei Knee Knéi Knie gnee קני (kni) Knie Knie kni knie kneo
83. 'and hank Hand Hand Hand hand האַנט (hant) Hond Hand haond hant hant
84. vleke vlüejel Flögel Fligel Fidische flikkel פֿליגל (fligl) Fliegel Flüjel fłygel vlügel fedarach
85. buuk boech Buch, Panz Bauch Bouch bauch בויך (boykh) Bauch buch būh
86. dermen derm Darm Daarme Daareme deahm קישקע, געדערעם
(kishke, gederem)
darm darm
87. nikke nak Nacke Hals Hals hals האַלדז (haldz) Hals, Nacke naoka hals hals
88. rik rök Rögge Réck Rigg bukkel רוקן, פּלייצע (rukn, pleytse) Rückn ryk rücke, rugge (h)ruggi
89. bost brós Bross, Bosch Broscht Brust brusht ברוסט (brust) Brust Brust brust brust
90. 'arte hats Hätz Häerz Herz hatz האַרץ (harts) Herz haoc herze herza
91. lever leëver Levver Liewer Läwer levvah לעבער (leber) Lebber Leber łaower leber(e) lebara
92. drienke drinke drinke drénken drinke drinka טרינקעּן (trinken) trinkn trynkia trinken trinkan
93. ete èse esse iessen esse essa עסן (esn) esse essn aosa ezzen, eszen ezzan
94. biete biese bieße bäissen bäiße beisa בײַסן (baysn) beiße beißn bajsa biszen bīzan
95. zuge zoege sauge saugen, sückelen nuggelle, suggelle sukla זויגן (zoygn) saugn sugen sūgan
96. spieë (uut de mond) sjpeie späue, speie späizen spoudse spautza שפּײַען (shpayn) spien, spiwen spī(w)an
97. spieë (uut de maeg) kotse üvvergeve, breche, kotze briechen koddse kotza אויסברעכן, ברעכן
((oys)brekhn)
kotze kotzn spien, spiwen, ko(p)tzen spī(w)an
98. blaeze bloaze blose blosen bloose blohsa בלאָזן (blozn) blose blasn błöza blasen blāen, plāsan
99. aeseme oame odeme ootmen, otemen shnaufa אָטעמען (otemen) otme apmen öduma atemen ātamōn
100. lache laache laache laachen lacha לאַכן (lakhn) lachn łaocha lachen hlahhan
101. zieë zieë sinn gesinn siehn sayna זען (zen) sehe sehn zaon sehen sehan
102. 'ôre hure hüre héieren heere heahra הערן (hern) here hörn fulgia hören hōrran
103. wete wisse wesse wëssen vissa קענען, וויסן
(kenen, visn)
wissn wizzen wizzan, kennan
104. dienke denke, dinke denke denken denke denka דענקען, טראַכטן
(denken, trakhtn)
denkn denken dankjan
105. ruke rüche ruche richen riesche shmakka שמעקן (shmekn) riechn riechen rioh(h)an
106. vrêze floep han Angs han fäerten feicha, firchta מורא האָבן
(moyre hobn)
Angst ham vürhten fur(i)htan
107. slaope sjloffe schlofe schlofen schlofe shlofa שלאָפֿן (shlofn) schlofe schlafn śłöfa slafen slāfan
108. leve leëve levve liewen lääwe layva לעבן (lebn) lem łaowa leben lebēn
109. sterve sjterve sterve, stirve stierwen shtauva, shteava שטאַרבן (shtarbn) sterbn sterben sterban
110. doôddoeë doeëd maache mööde, ömbränge déiden, dout maachen dore doht-macha, umbringa אומברענגען, טייטן
(umbrengen, teyten)
töten töden, töten tōden
111. vechte ziech klöppe kämfe kämpfen kämpfe fechta קעמפֿן (kemfn) kämfen kempfen *kempfan
112. jaege jage jage joen jäe hunda יאָגן (yogn) jang jagen jagon
113. slae sjloa schlonn, schlaje schloen, hoen schlaan shlauwa, dreffa שלאָגן (shlogn) schmeiße schlang schlao(ge) slahen slahan
114. snieë sjnieje schnijje schneiden schnibbele, schnäide shnidda שנײַדן (shnaydn) schnien sniden snīdan
115. splête sjpliese spließe, spalde, kiele räissen, splécken räisse shpalda שפּאַלטן, טיילן
(shpaltn, teyln)
spaltn, teiln teilen teilen
116. steke sjtèche steche stiechen shtekka שטעכן (shtekhn) giebsen stechn stechen stehhan
117. kraeuwe kratse kratze krazen, rëffelen schrabbe gratza קראַצן (kratzn) krassn krazzen krazzon
118. delve jrave jrave gruewen grawe grawva גראָבן (grobn) gram grōwa graben graban
119. zwemme zjwemme schwemme schwammen shvimma שווימען (shvimen) schwimmen swimmen swimman
120. vliege vleie, vlüjje fleeje fléien fliehe fleeya פֿליִען (flien) flügn fliegen fliogan
121. gae (lôpe) joa, lofe jonn goen gehn lawfa (gay) גיין (geyn) gehe jehn gehe (łaojfa) gan, gen gān, gēn
122. komme kómme kumme kommen kumme kumma קומען (kumen) kumme gommen kommen kuma komen, quemen kweman
123. leie (ligge) ligke lije leien läije leiya ליגן (lign) lieng liggen liggan
124. zitte zitse setze sëtzen setze hokka זיצן (zitsen) sitze sitzn sitzen sizzen
125. stae sjtoa stonn stoen stehn staya שטיין (shteyn) stehe stehn stan, sten stān
126. draoie drieëne drihe dréien drähe drayya דרייען (dreyen) drehn dräjen, drän drāen
127. vaolle valle falle falen falle, bloddse falla פֿאַלן (faln) falle falln vallen fallan
128. geve jeëve jevve ginn gänn gevva געבן (gebn) gebbe jehm gann, gaon geben geban
129. vast'ouwe haode, hauwe halde halen halle hayva האַלטן (haltn) holte halln halten haltan
130. niepe kniepe petsche, kniefe pëtzen päddse, petsche petza קוועטשן (kvetshn) drücken drucchan
131. vrieve vrieve rieve reiwen, rëffelen räiwe reiva רײַבן (raybn) reim raiwe riben rīban
132. wasse wèsje wäsche wäschen wäsche vesha וואַשן (vashn) waschen waschen wascan
133. vaege kere kerre, kehre; fäge kieren kehre keahra ווישן (vishn) kerhn wischen wiscan
134. trekke trekke trecke zéien ziehe zeeya ציִען (tsien) ziehn cin ziehen ziohan
135. douwe duie däue stoussen; técken, tucken duddse, tubbe, stoße sheeva, pusha שטופּן (shtupn) stoßn stozen stozan, sciopan
136. goôie werpe werfe, wirfe; schmieße wärfen, schmäissen schmäiße, worre shmeisa וואַרפֿן (varfn) schmeißn werfen werfan
137. knôpe kneufe binge bannen binna, gnibba בינדן (binden) knuppen, binnen binge bynda binden bintan
138. naoie nieëne nihe néien nayya נייען (neyen) nehn nyn näjen, nän nā(j)en
139. telle tselle zälle zielen ziele zayla, kaunda ציילן (tseyln) zehln zellen zellen
140. zeie zage sage soen, seeën sahn sawwa זאָגן (zogn) sooge sang sagen sagēn
141. zienge zinge singe sangen singe singa זינגען (zingen) singe singen singen singan
142. spele sjpieële, sjpille spille spillen shpeela שפּילן (shpiln) spieln spilen spilon
143. drieve drieve drieve dreiwen dräiwe שוועבן (shvebn) treibn triben, sweben swebēn
144. vloeie sjtreume fleße, plaate fléissen לויפֿן, שטראָמען, פֿליסן
(loyfn, shtromen, flisn)
fließn vliezen fliozan
145. vrieze vreze freere fréieren frääre friahra פֿרירן (frirn) friern friese vriesen, vrieren friosan
146. zwelle zjwelle schwelle schwellen kshvilla ווערן געשוואָלן (geshvoln vern) schwelln swellen swellan
147. zunne zon Sonn Sonn Sonn sunn זון (zun) Sunn Sonne zunn sunne sunna
148. maen mond Mond Mound Mond לבֿנה (levone) Mond Mond Maund mon, mane māno
149. starre sjteer Stään Stär Stär shtann שטערן (shtern) Stern Stern śtaom sterne, sterre sterno
150. waeter wasser Wasser Waasser Wasser vassah וואַסער (vaser) Wasser Wasser woser wazzer wazzar
151. regen reen Rään Reen Rän reyya(h) רעגן (regn) Reng regen regan
152. riviere vlós Floss Floss revvah טײַך (taykh) Fluß fłūs vluz fluz, fluot
153. meêr meer Sie Séi אָזערע (ozere) See se sēo, lacha
154. zeê zieë Sie Mier say ים (yam) Meer Meer mjer se, mer sēo, meri
155. steên sjtee Stein Steen Stään shtay שטיין (shteyn) Steen śtaen stein stein
156. zout zaots Salz Salz Salz sals זאַלץ (zalts) Sals zaołc salz salz
157. zand zand, zank Sand Sand Sand sand זאַמד (zamd) Sand zaond sant sant
158. stof sjtub Stöbb Stëbs Schdab shtawb שטויב (shtoyb) Staub stoup stoup
159. aerde eëd Ääd Äerd eaht ערד (erd) Erd Erde aot erde erda
160. wolk wolk Wolk Wollek Wollik volk וואָלקן (volkn) Wolk Wolke gywylk wolken wolkan
161. mist nieëvel Nevvel Niewel, Niwwel Näwel nevvel נעפּל (nepl) Nebbel Nebel naowuł nebel nebul
162. lucht loeët, lóf Luff, Looch Loft Luffd, Wind luft הימל (himl) Luft, Himmel hymuł himel himil
163. wind wink Wind Loft, Wand Wind vind ווינט (vint) Wind wint wint
164. sneêuw sjnei Schnei Schnéi Schnie shnay שניי (shney) Schnii Schnee śnej sne snēo
165. ies ies Ies Äis אײַז (aiz) Eis Eis ajs is īs
166. roôk rooch Rauch Damp, Reez Rouch shmohk רויך (roykh) Raach Rooch raojch rouch rouh
167. vier vuur Füür, Föör Feier Fouer feiyah פֿײַער (fayer) Feier Feier Feuer faojer viur, vi(w)er fiur
168. assie èsj Äsch Äschen esh אַש (ash) Asch Asche asche asca
169. brande brenne brenne brennen, flamen brenna ברענען (brenen) brenne brenn brinnen brinnan
170. wegt wèg Wäg Wee, Trajet Wääsch vayk װעג (veg) Weg Wäsch Wech waog weg weg
171. berg berg Berg, Birg Bierg Berisch, Bersch berg באַרג (barg) Berg Berch berg berg
172. roôd roeë(d) rud rout rohd roht רויט (royt) rot rot rut rot rōt
173. groen jrun jrön grén grien gree גרין (grin) grien grün, jrün grin grüene gruoni
174. geêl jeël jääl giel gäl gayl געל (gel) jelb gaoł gel gelo
175. wit wies wieß wäiss wäiß veis ווײַס (vays) weiß wajs wiz (h)wīz
176. zwart sjwats schwaatz schwaarz schwads shvatz שוואַרץ (shvarts) schwarz śviöc swarz swarz
177. nacht naat Naach Nuet, Nuecht Naachd nacht נאַכט (nakht) Nacht Nacht nocht, naocht nacht naht
178. dag daag Dag Dag Daach dawk טאָג (tog) Dog Tach Dach taog tag, tac tag
179. jaer joar Johr Joer, Jor Johr yoah יאָר (yor) Joor Jahr jür jar jār
180. waerm werm wärm waarm waarem voahm וואַרעם (varem) warm (haas) warm warm
181. koud kaod kald kal kall kald קאַלט (kalt) kalt kaołt kalt kalt
182. vol vol voll voll voll foll פֿול (ful) voll voll voll foll
183. nieuw nui neu nei nouw nei נײַ (nay) nei neu neu, nei niuwe niuwi
184. oud aod ald al al ald אַלט (alt) ald alt aołd alt alt
185. goed jód jod gutt gud goot גוט (gut) gut jut güt guot guot
186. slecht sjleët schlääch schlecht schläschd shlecht שלעכט (shlekht) schlecht schlacht schlecht ślaht übel, *üvel, slecht ubil
187. vrot rót, voel fuul faul foul faul פֿאַרפֿוילט (farfoylt) faul molsch vul fūl
188. vuul vieës dreckelig, schmuddelig knatschteg dreggisch drekkich שמוציק (shmutsik) babbisch vul fūl
189. recht reët jrad grued, riicht rieschd grawt גראָד, גלײַך
(grod, glaykh)
grad grade grad, jrad richt recht *strak
190. rond rónk rund ronn rund rund קײַלעכיק (kaylechik) rund rund rund runt kreizig
191. scherp sjerp schärp schaarf schareb shauf שאַרף (sharf) scharf scharf scharf scarf
192. bot sjtómp stump stompeg shtumb טעמפּ (temp) stump stump(f) slēo
193. glad jlat jlatt glat (gliddschisch) glatt גלאַט (glat) jlatt głot glat glat
194. nat naas naaß naass nass nass נאַס (nas) nass noss naz naz
195. droôg drüeg drüg dréchen drugge drukka טרוקן (trukn) trockn treig, trucke dyrr trucken trukkan
196. juust reët, riechtieg rääch richteg rischdisch recht ריכטיק (rikhtik) recht, richtig recht reht
197. kortbie noa noh no nah nayksht נאָענט, בײַ
(noent, bay)
no nah nah nāh
198. varre wied wigg, fään fären veit ווײַט (vayt) weit weit, fern ferne ferrana
199. rechts reëts rähts, rächs rechts, riets rechts rechts רעכץ (rekhts) rechts rechts reht
200. lienks links links lénks links lings לינקס (links) links lings linx *linc
201. an a an, aan un an anna אויף, בײַ (oyf, bay) an, uff an, äuf an, uff uf uf an, up az
202. in i in an in in אין (in) in en in en yn in in
203. mee mit met mat mirr mitt מיט (mit) mit mid mit met myt, zamt mit mit(i)
204. en en un a, an unn un און (un) un un un on ana, an un, und(e) unti
205. as wen(t) wann wann wann vann טאָמער, באם
(tomer, be'im)
wann wann wann wann ibu
206. meedat umdat, wail zemol, weil well, ewell veil צוליב, ווײַל
(tsulib, vayl)
weil wall wȧjł wil wanta
207. naeme naam Name Numm Nam nohma נאָמען (nomen) Nom(?) Name Name noma name namo

Bronnen[edit | edit source]

Liesten van Swadesh
Aolgemeên Deze lieste ei a vee werkende lienks.Zeêuws Deze lieste is glad beschreve.'Ollands Deze lieste is ingevuld, mae ei nog (naebie) gin werkende lienks.Keltisch Deze lieste is ingevuld, mae ei nog (naebie) gin werkende lienks.Limburgs Deze lieste is ingevuld, mae ei nog (naebie) gin werkende lienks. · Middelduus Deze lieste is ingevuld, mae ei nog (naebie) gin werkende lienks. · Noôrd-Germaons Deze lieste is ingevuld, mae ei nog (naebie) gin werkende lienks. · Romaons Deze lieste is ingevuld, mae ei nog (naebie) gin werkende lienks.Slaovisch Deze lieste oor nog angeleid.Vries Deze lieste is ingevuld, mae ei nog (naebie) gin werkende lienks. ˑ kunsttaelen Deze lieste is ingevuld, mae ei nog (naebie) gin werkende lienks.