Wb/nia/Nga'ötö II/6

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Nga'ötö II
Wb > nia > Nga'ötö II > 6

Huhuo Zelomo ba niha sato[edit | edit source]

I. 1 Ba imane Selomo: No iŵa'ö Yehowa, ba zogömi-gömi zomasi ia nahiania.[1] 2 Ba no ulau nomo nahiau, nahia si soso ndra'ugö, götö-götö wa'ara. 3 Ba ibali'ö ia razo, i'owai Ndraono Gizeraeli sato fefu, wamahowu'ö ya'ira, no muziozio Ndraono Gizeraeli sato fefu. 4 Ba imane [razo]: "Nisuno Yehowa, Lowalangi Ndraono Gizeraeli, si no muhede, bawania khö namagu Dawido ba si no mamalua ya'ia tangania, me imane: 5 I'otarai luo, me uheta ba danö Miserayi mbanuagu ba sambua lö mado Ndraono Gizeraeli nituyugu banua, ba wolau osali, nahia döigu ba lö nituyugu niha, ena'ö salaŵa mbanuagu Iraono Gizeraeli ia.[2] 6 Ba Yeruzalema andrö, ba no utuyu nahia döigu, ba Dawido andrö, ba no utuyu, ena'ö salaŵa mbanuagu Iraono Gizeraeli ia. 7 Ba no so ba dödö namagu Dawido wolau osali döi Yehowa, Lowalangi Ndraono Gizeraeli;[3] 8 Ba no imane Yehowa khö namagu Dawido: Wa no öŵa'ö tödöu wolau osali döigu, ba no si sökhi, me no öŵa'ö da'ö. 9 Ba tenga sa ya'ugö zolau osali andrö, onou zolau, nga'ötöu, da'ö dania zolau osali döigu. 10 Ba no itörö gamabu'ula li andrö, nibe'enia, ibe'e Yehowa. Noa sa so ndra'o fangali namagu Dawido, ba no dumadaodo ba dadaoma zalaŵa ba Ndraono Gizeraeli, itörö nifabu'u Yehowa, ba no ulau gosali döi Yehowa, Lowalangi Ndraono Gizeraeli. 11 Ba no ube'e ba da'ö dawöla andrö, naha goroisa ba wawu'usa li andrö khö Yehowa, me fawu'u li ia ba Ndraono Gizeraeli."

Fangandrö Zelomo, ba we'amoni'ö osali[edit | edit source]

II. 12 Ba i'iagö föna naha wame'e sumange andrö khö Yehowa, ba zanehe Ndraono Gizeraeli fefu, ba i'oro'ö dangania, 13 (noa sa ifafazökhi'ö harehare, töla, Selomo, ba no ibe'e ba dalu golayama, 5 hela wa'anau ba 5 hela göi wa'ebolo ba 3 hela wa'alaŵa; ba da'ö yaŵa möi ia ba ibalöduhini, ba zanehe Ndraono Gizeraeli sato fefu, ba i'oro'ö dangania miyaŵa ba zorugo), 14 ba imane: "He Yehowa, Lowalangi Ndraono Gizeraeli, lö Lowalangi si falaŵalaŵa khöu, he ba zorugo, ba he ba guli danö; ya'ugö, ba lö öwu'ai wawu'usa li andrö, ba fa'ahakhö dödöu ba genonimö andrö, solo'ö niŵa'öu, soroi si'aikö ba dödöra,[4] 15 no lö niwu'aimö khö genoniu, amagu Dawido, nifabu'umö khönia. No bawau zamabu'u ba no tangau zamalua, si mane ma'ökhö andre. 16 Ba iya'e, ya'ugö Yehowa, Lowalangi Ndraono Gizeraeli, ba böi wu'ai khö genoniu, amagu Dawido nifabu'umö khönia, me ömane: Lö falukha dania lö khöu [nga'ötö] fönagu, sidadao ba dadaoma zalaŵa ba Ndraono Gizeraeli, asala lö laböhöli lala andrö khöra nga'ötöu, ba wolo'ö oroisagu andrö, si mane ya'ugö, me no ötörö, fönagu.[5] 17 Ba iya'e, ya'ugö Lowalangi Ndraono Gizeraeli, ba ena'ö na itörö gamabu'ula limö andrö, nifabu'umö khö genoniu Dawido! 18 Ba hadia, si ndruhu i'iagö awö niha ba guli danö Lowalangi? Hiza, sorugo andrö ba fondrege zorugo, ba no ambö nahamö, ba mendrua manö gosali andre nilaugu.[6] 19 Ba be'e mbörö dalingau ba wangandrö genonimö ba ba wakaosania, ya'ugö Yehowa, Lowalangigu, ena'ö öfondrondrongo we'ao-ao andrö ba fangandrö, na mangandrö genoniu. 20 Ena'ö si teboka manö höröu, yaŵa gosali andre, bongi ma'ökhö, yaŵa naha andre, niŵa'öu, ba da'ö öfonahia döimö andrö; ena'ö öfondrondrongo wangandrö andrö, na mangandrö genoniu ba naha andre.[7] 21 Ba ena'ö na öfondrondrongo li wakaosa andrö khö genoniu ba ba mbanuau Iraono Gizeraeli, na mangandrö ira ba naha andre. Fondrondrongo ae ba naha andrö, sidadao ndra'ugö, ba zorugo, ba na örongo, ba bologö dödöu! 22 Na so zosala khö nawönia ba na labe'e ba hölu ia, ena'ö ba hölu i'aro'ö niŵa'önia, ba na so ia, na ibaya hölu, föna naha wame'e sumange khöu, ba nomo andre:[8] 23 ba fondrondrongo ba zorugo ba tolo, ba ohe ba lala huhuo genonimö, ena'ö ösuloni ba zi so horö, wangahare'ö ba hulunia nilaunia andrö, ba ena'ö öheta ba hulu zi lö horö, wanulöni khönia fa'atulö dödönia. 24 Ba na te'ala mbanuau Iraono Gizeraeli labe'e emalira, me no molalö ira khöu, ba na lafalalini gera-erara ba na lafarongogö döimö, na mangandrö ira ba na fakao ira khöu, ba nomo andre:[9] 25 ba ena'ö na öfondrondrongo ba zorugo, ba öbe'e aefa horö mbanuau Iraono Gizeraeli, ba ö'ohe mangawuli ira ba danö andrö, nibe'eu khöra ba khö ndra tuara mege. 26 Ba na no teduhö mbanua si yaŵa, na lö teu, börö me no molalö ira khöu, ba na mangandrö ira ba naha andre, na lafarongogö döimö, na lafalalini gera-erara, na laböhöli horöra andrö, me no öhöndrögö ira:[10] 27 ba ena'ö na öfondrondrongo ba zorugo ba öbe'e aefa horö genoniu andrö, horö mbanuau Iraono Gizeraeli, wanuturu khöra lala si sökhi andrö, nitörö, ba ena'ö na öfatörö deu ba danö andrö, nibe'eu ba mbanuau andrö, tana khöra, ondröita. 28 Ba ma lofo mbanua ba danö, ba ma fökhö waba, ba ma fa'akhozi ngalai wakhe, ba ma fa'ahohomö, ba ma tamo, ba ma föla; ba ma lafakao ira emalira, ba mbanua khöra heza, ba ma hadia ia wamakao ba hadia ia wökhö:[11] 29 na dania örongo wangandrö ba ma fakaosa, na ha niha zangandrö, ba na banuau Iraono Gizeraeli fefu, na dozi afökhö khöra wamözi andrö ba safökhö andrö, si no göna ira, ba na la'oro'ö dangara ba nomo andre: 30 ba ena'ö na öfondrondrongo ba zorugo, ba naha andrö, ba zi dadao ndra'ugö, ba öbe'e aefa horö ba ösulöni ba zamösana nitörönia fefu, balazi wangilamö tödönia — me no ha ya'ugö zangila tödö nono niha![12]31 ena'ö la'ata'ufi ndra'ugö, ba wanörö lala andrö khöu, si lö mamalö-malö, götö we'asora ba danö andrö, nibe'eu khö ndra tuama. 32 Ba he ba niha bö'ö, si tenga banuau Iraono Gizeraeli, na möi ia, moroi ba danö saröu, börö döimö andrö, sebua, ba tangau andrö, sabölö, ba ta'iomö si no ö'oro'ö — na möi ia mangandrö ba golayama nomo andre: 33 ba ena'ö no öfondrondrongo ba zorugo, ba naha andrö, ba zi dadao ndra'ugö, ba ö'o'ö fefu hadia ia, ni'andrö niha bö'ö andrö khöu, ena'ö dozi soi ba guli danö aboto ba dödö döimö andrö, ena'ö la'ata'ufi ndra'ugö, si mane banuau Iraono Gizeraeli, ba ena'ö lasöndra wa no töimö mbörö döi gosali andre, nilaugu. 34 Ba na möi fasuwö ba nemalira mbanuamö, na latörö lala niŵa'öu khöra, ba na mangandrö ira khöu, na la'otahögö mbanua andre, nituyumö, ba osali andre, nilaugu nahia döimö:[13] 35 ba ena'ö na öfondrondrongo wangandröra ba fangarö-ngaröra, ba ötolo ira. 36 Ba na molalö ira khöu — samösa sa lö niha, si lö horö! — ba na mofönu ndra'ugö khöra ba na öbe'e ba danga nemalira ira, na tobali la'oloi'ö ira ba danö saröu, ba ma ba danö sahatö, sabölö moroi khöra, 37 ba na mangerangera ira, ba danö andrö, ba nitaha ya'ira, ba na lamane: No mosala ndra'aga, no matörö lala si lö sökhi, no sebua horö ndra'aga![14] 38 ba na lafuli ira khöu, soroi si'aikö ba dödöra ba ba gera-erara fefu, ba danö zamakao ya'ira, si no mangoloi'ö ya'ira, ba na mangandrö ira, na la'otahögö danöra andre, nibe'eu khö ndra tuara ba banua andre, nituyumö, ba omo andre, nilaugu nahia döimö: 39 ba ena'ö na öfondrondrongo wangandröra ba fangarö-ngaröra, soroi si'aikö ba dödö, ba zorugo khöu, ba naha andrö, ba zi so dadaomamö, ba ötolo ira, ba öbe'e aefa horö mbanuau, lalöra andrö khöu. 40 Ba ena'ö na si teboka manö höröu, ya'ugö Lowalangigu, ba na öbe'e manö mbörö dalingau ba wangandrö ba naha andre! 41 Ba iya'e, ba fazaŵa'ö, ya'ugö Lowalangi, Yehowa, saŵa zolombase ndra'ugö, ya'ugö ba tawöla wa'abölöu andrö! Ndramu'obaru wangorifi ere andrö khöu, ya'ugö Lowalangi, Yehowa, ba ya sowua-wua tödö ba zi sökhi andrö zatulö tödö andrö khöu![15] 42 He Lowalangi, Yehowa, böi timba nibayoini andrö khöu; törö-törö tödöu wa'ahakhö dödöu andrö khö genoniu Dawido!"[16]

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Faigi göi RazI 8:12–53
 2. SamII 7:6
 3. SamII 7:2–13
 4. MozII 15:11; MozV 7:9
 5. Sin 132:11; SamII 7:16
 6. Faigi 2:5
 7. MozII 20:24
 8. MozII 22:10
 9. MozV 28:25
 10. MozV 28:23,24
 11. Nga'ötII 20:9
 12. Nga'ötI 29:17; Sin 7:10
 13. Dan 6:10
 14. Dan 9:5
 15. Sin 132:8,9
 16. SamII 7:13

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Nga'ötö II: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

Amabu'ulali Siföföna: Moze IMoze IIMoze IIIMoze IVMoze VYosuaSanguhukuRutiSamueli ISamueli IIRazo IRazo IINga'ötö INga'ötö IIEseraNehemiaEsiteraYobiSinunöAmaedola ZelomoSangombakhaSinunö SebuaYesayaYeremiaNgenu-Ngenu YeremiaHezekieliDanieliHoseaYoeliAmosiObadiaYonaMikhaNakhumiHabakukiSefaniaHagaiSakhariaMaleakhi

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö