ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್: ಮುಖ್ಯಪುಟ

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 91% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್
ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಟರ್‌ಗ್ ಸ್ವಾಗತೊ

ಉಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್, ದ ಪೊಸ-ಬಾಸೆದ ಆವೃತ್ತಿಲೆನ ಸಂಭಾವ್ಯೊ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಯೋಜನೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ವಿಕಿಬೂಕುಲು ವಿಕಿನ್ಯೂಸ್, ವಿಕಿಕೋಟ್, ವಿಕ್ಸ‌ನರಿ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಕಿವೋಯೆಜ್ ಇಂದೆನ್ ಜೋಡಿಪೊಲಿ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಆತಿತ್ಯೊ ದೆತೊನ್ಯೆರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ಬರೆದ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸಾಬೀತಾದುಂಡು.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‌ಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಕಿಲು ತನ್ಕುಲೆನವೇ ಆಯಿನ ವಿಕಿ ಡೊಮೇನ್‌ಲೆನ್ ದೆತೊಂದಿದ್ಯಾಂಡಲಾ, ಬೇತೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಯೋಜನೆದ ವಿಕಿಲಂಚನೆ ಅವೆನ್ ಓದೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಪೊಲಿಪೊಲಿ.

ಪೊಸ ಬಾಸೆದ ಆವೃತ್ತಿ ವಿಕಿವಾರ್ಸಿಟಿ ಗ್ ಪೋವೊಡು. ಬೀಟಾ ವಿಕಿವಾರ್ಸಿಟಿ, ಬುಕ್ಕೊ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌‍ ಡ್ದ್ ಬಹುಬಾಸೆದ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌ ಪೋವೊಡು.

ಈರ್ ಸಂಪೂರ್ಣೊ ಪೊಸ ಯೋಜನೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವೊಡುಪ್ಪುನ ಯೋಜನೆದ ಪೊಸ ಬಾಸೆ ಆವೃತ್ತಿನ್ ಮಾಂತ್ರೊ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಿಕುಲು ಪೊಸ ಯೋಜನೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಯಕ್ಂಡ, ಪೊಸ ಯೋಜನೆಗ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಲು ಗ್ ಪೋಲೆ.


ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ವಿಕಿಲು

ಕೆಲವು ಸಕ್ರಿಯ ವಿಕಿಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು:

These have been approved and/or created:   These are active and might get their own site soon:

Wikipedia

Wiktionary

Wikibooks

Wikiquote

Wikivoyage

  These will likely stay here:
ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‌ಡ್ ವಿಕಿಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣೊ ಪಟ್ಟಿಗಾದ್, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್:ವಿಕಿಲು ನ್ ತೂಲೆ.

ಪೊಸ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಕಿನ್ ಎಂಚ ಸುರು ಮಾಲ್ಪುನೆ

ನಿಕುಲು ಯೋಜನೆದ ಪೊಸ ಬಾಸೆದ ಆವೃತ್ತಿನ್ ಸುರುಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ, ನಿಕುಲು ಮಾಂತ ಮಾಹಿತಿನ್ ನಾಡೊಲಿ ಸಕಾಯೊ:ಕೈಪಿಡಿ. ದಯೊಮಲ್ತ್ ಸ್ಥಳೀಯೆರೆ ಬಗೆಟ್ ನೀತಿ ತೆರಿದಿಪ್ಪಡ್.

ಕೆಲವು ಮುಕ್ಯೊ ನಿಯವೊಲು:

  • ನಿಕ್ಲ್ ಮಾನ್ಯೊ ಮಲ್ತಿನ ಭಾಷಾ ಸಂಕೇತೊ (ವಿವರಿಸಯಿನಂಚ ಕೈಪಿಡಿ)ಡ್ ವಿವರಿಸವೊಡು. ನಿಕುಲು ಮಾಲ್ತಿಜಿಂಡ, ನಿಕುಲು ಒಂಜಾದ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೊಲಿ, ಅತ್ತಂಡ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ಗ್ ಪೋವೊಲಿ.
  • ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಕಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಸುರುಮಾಲ್ಪುನ ದಾಯೆಪಂಡ ದುಂಬುಗು ಸ್ವಂತ ಚಾಲನೆಮಾಲ್ಪೆರೆ ಇಂದೆನ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ವೀಕರಿಸವುಂಡು; ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಭಾಷಾ ಸಮಿತಿ ಡ್ದ್ ಅನುಮೋದಿಸವೊಡಾಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾದ್ ಪೊಸ ಬಾಸೆಲೆಗ್ ವಿನಂತಿಲು ಇಂದೆನ್ ತೂಲೆ.
  • ದುಂಬುಗು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ ನಿಜಾದ್ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಗ್ ಸಕಾಯೊ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಾಸೆನ್ ಪುದರ್ ದೀಡುನ ಸಂಪ್ರದಾಯೊನು ದಯಮಾಲ್ತ್ ಗೌರವಿಸಲೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪುಟೊಕು(ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ವರ್ಗೊಲು ಸೇರ್‌‍ನಂಚ) ಸತತವಾದ್ ಬೇತೆನೆ ಪುದರ್ ದೀಡೊಡಾಪುಂಡು(ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯೊನು ಗಳಸುನ ಮೂಲಕೊ)

ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‌ದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಕಿಗ್ ಎಂಚ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುನೆ?

ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಕಿ ಹೊಂದಿನ ಬಾಸೆದ ಬಗೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡ, ಆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಕಿಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯೆರೆ ನಿಕುಲು ಬಲವಾದ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬರ್.

ನಿಕುಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯೊನು ತಯಾರಿಸದ್ ಮಾಂತ ಪೊಟೊಲೆನ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯೊಲೆ ಬಗೆಟ್ ಎಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿ.

ಇತ್ತೆದ ಸಂಗತಿಲು

ಸಂಪರ್ಕೊ/ಸಕಾಯೊ:

ಸೋದರಿ ಯೋಜನೆ

ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಿಂಜ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ನಿರ್ವಯಿಸವುನ ಬಹುಬಾಸೆl ಬುಕ್ಕೊ ದರ್ಮೊದ ವಿಷಯೊ ಯೋಜನೆ:

Wikipedia ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
ಒಂಜಿ ಸೊತಂತ್ರೊ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Wiktionary ವಿಕ್ಸನರಿ
ಪದಕೋಶ ಬುಕ್ಕೊ ಅರ್ಥಕೋಶ
Wikisource ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್
ದರ್ಮೊದ-ವಿಷಯೊ ಗ್ರಂಥಾಲಯೊ
Wikiquote ವಿಕಿಕೋಟ್
ಉಲ್ಲೇಕೊಲೆ ಸಂಗ್ರಹೊ
Wikibooks ವಿಕಿಬೂಕು
ದರ್ಮೊದ ಪಾಟೊದ ಬೂಕುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಕೈಪಿಡಿಲು
Wikinews ವಿಕಿಸುದ್ದಿಲು
ದರ್ಮೊದ ವಿಷಯ ಸುದ್ದಿ
Wikiversity ವಿಕಿವಾರ್ಸಿಟಿ
ದರ್ಮೊಗು ಕಲ್ಪುನ ವಸ್ತುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಚಟುವಟಿಕೆಲು
Wikivoyage ವಿಕಿವೋಯೆಜ್
ದರ್ಮೊದ ನೇರೊಸಾದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
Wikispecies ವಿಕಿವಿದೊಲು
ವಿದೊತ ಕೈಪಿಡಿ
Wikidata ವಿಕಿಡಾಟ
ದರ್ಮೊದ ಜ್ಞಾನೊ ಮೂಲ
Wikimedia Commons ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನ್ಸ್
ಪಟ್ಟೊನುನ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಂಡಾರೊ
Meta-Wiki ಮೆಟಾ-ವಿಕಿ
ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಯೋಜನೆದ ಸಮನ್ವಯೊ

You can also read this page in: