Rqareb:Tafriwt Tageǧant

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 77% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
Tasuddut n Wikimedia

Ansuf ɣar rqareb n Wikimedia!

Man aya d Wikimedia Incubator , mani d zemman ad irin isenfaren n wikimedia deg irsawen nneghni n Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wikiquote, Wiktionary d Wikivoyage twaɛdaren, tnadint d twarrant d skkenant mahend ad twaqbrent zi Wikimedia Foundation.

Waxxa ina ɛad waɣarsen ca wiki nsen, maca thzemmad ad zzaysen txedmed am xmi ǧant nican.

Irsawen d imaynuṭen n Wikiversity ixess ad rahen ɣar Beta Wikiversity, d inni n Wikisource ɣar Old Wikisource.

War tzemmad ad ṭebdid asenfar d amaynu yekmer, ṭzemmad ad thebdid iress d amaynu n ca n usenfar tiri yeǧa zi qber.


Mamec ɣa bdiɣ asenfar n wiki d amaynu

Mara tazzud ad tesned mamec ɣa tgged ad tanyed ijen iress d amaynu n ca n usenfar, aqa atafed marra min ɣa tehdajed danita Help:Manual. ɛafak ɣar man aya policy.

Ca n timendawin d tizalyen:

  • Ixess ac ijen language code (itwacarreḥ di the manual). mara war ɣark ca, ṭzemmad atettad ijjen, niɣ ruḥ ɣar Incubator Plus.
  • Mara ṭebdid can usenfar n wiki aqa wayexs ca ad yini illa aqa at qebren wikimedia di seɣuro; ixessa at qebren yenni yessnen iress Language committee d amezwar. Xzar Requests for new languages mara texsed ineɣmisn nneɣni.
  • Ɛafak watbeddar ca ismawen n isenfan, mahend at ɛawned ɣar uzwag n tifriwin zi ca n usenfar ɣar wenneɣni. Marra isenfarn nnec (akidsen urad rqwareb d iseddyen ) ixessasen asn tgged isem (s prefix nsen — s numero n iress nni; xzar da )

Mamec ɣa ggeɣ ad ɛawneɣ di ca n usenfar

Mara tessned niɣ tessawared ca n iress i ɣa ǧa ca n usenfar danita, ntettar zzayec attas ad tɛawned days.

at qad ac tticasen i tifriwin nni ttarid isem nican. More information about prefixes.

Mayn itemsaren rux

Contact/Help:

Isenfan d awmaten.

Wikimedia Foundation txeddem s attas Irsawen d imegraden s batel :
Wikipedia Wikipedia
Tasanayt Tilellit
Wiktionary Wiktionary
Amawal
Wikisource Wikisource
Tamawalt
Wikiquote Wikiquote
Aseddi n Tiwarin
Wikibooks Wikibooks
Idrissen d rektub baṭer
Wikinews Wikinews
Ineɣmisen
Wikiversity Wikiversity
Minzi ɣar tremded, tinmel baṭer
Wikivoyage Wikivoyage
Avrid nnec ɣar usafar online
Wikispecies Wikispecies
Min yeǧan qeɛ d timyaggin
Wikidata Wikidata
Tara n Tusna
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Shared media repository
Meta-Wiki Meta-Wiki
Wikimedia project coordination

You can also read this page in: