Ἐπῳαστήρ:Κυρία Δέλτος

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
Ἵδρυμα Οὐικιμέσα
Ἵδρυμα Οὐικιμέσα

Ὡς εὖ παρέστητε τῷ Οὐικιμέσων Ἐπῳαστῆρι

Ὅδε ἐστὶ ὁ Οὐικιμέσων Ἐπῳαστὴρ, ὅπου πιθανὰ οὐίκι ἐγχειρήματα τῇ Οὐικιπαιδείᾳ, τοῖς Οὐικιβιβλίοις, τοῖς Οὐικιεπικαίροις, τοῖς Οὐικιφθεγμάτοις, τῷ Οὐικιλεξικῷ καὶ τῷ Οὐικιπλῷ δύνανται τάσσεσθαι, μεταγράφεσθαι, πειρᾶσθαι καὶ ἐξετάζεσθαι ἄξια τῷ Ἱδρύματι Οὐικιμέσα εἶναι.

Καίπερ τὰ δόκιμα οὐίκι οὐ λαμβάνουσι σφέτερα οὐικὶ προθέματα, δύνανται ἀναγιγνώσκεσθαι καὶ γράφεσθαι εἰκὼς ἑκάστῳ ἄλλῳ οὐίκι.

Καιναῖς γλώσσαις ἐγχειρήματα τοῦ Οὐικιεπιστημίου δεῖ ἐν τῷ Βῆτα Οὐικιεπιστημίῳ ἰέναι, καὶ ἐκεῖναι τῆς Οὐικιθήκης τῇ Πολυγλώσσῳ Οὐικιθήκῃ.

Οὐ δύνασθε ἄρχειν πάντως καινοῦ ἐγχειρήματος, μόνον ἐν καινῇ γλώσσῃ μεταγραφεῖν ἤδη ὑπάρχον ἐγχείρημα. Εἰ βούλεσθε ἄρχειν καινοῦ ἐγχειρήματος, ἴτε πρὸς meta:proposals for new projects ἢ ὁρᾶτε τὸ Wikispore ἵνα δημιουργήσητε πεῖραν.


Πῶς ποιεῖν δοκιμαστικὸν οὐίκι τὶ ἐν καινῇ γλώσσῃ

Εἰ βούλεσθε ἄρχειν ἐν καινῇ γλώσσῃ ἐγχειρήματος, δύνασθε εὑρίσκειν πάντα τὰ μηνύματα τῷ Βοήθεια:Ἐγχειρίδιον. Αἰτεῖσθε εἰδέναι τὴν τοπικὴν προαίρεσιν.

Τινὲς προὐργιαίτεροι κανόνες:

  • Χρὴ ὑμῖν ἔχειν ἰσχύοντα κώδικαν γλώσσης (ὃς τῷ ἐγχειριδίῳ ἐξηγεῖται). Εἰ οὐκ ἔχετε, δύνασθε ζητεῖν τινὰ ἢ ἰέναι πρὸς τῷ Ἐπῳαστήρι Σύν.
  • Τὸ ἄρχειν ἐνθάδε καινοῦ οὐίκι οὐ νοεῖ δέχεσθαι ἀπὸ ταὐτομάτου ἀπὸ τῶν Οὐικιμέσων. Πρῶτον δεῖ δέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Συνεδρίου Γλωσσῶν. Ἴτε πρὸς Αἰτήματα καινῶν γλωσσῶν περὶ πλειόνων μηνυμάτων.
  • Αἰτεῖσθε τιμᾶν τὰς γλωσσικὰς συνθήκας περὶ τῆς δοκίμης γλώσσης ἵνα βοηθῆτε τῇ αὐτῶν μελλούσῃ μεταφορᾷ ἐν ἀληθεῖ ἐγχείρημα οὐίκι. Πᾶσαι τῶν δελτῶν (σὺν τοῖς προτύποις καὶ ταῖς κατηγορίαις) ἀναγκαῖον ἐστὶ πρεπόντως καὶ μόνως ὀνομάζεσθαι (χρῶντες πρόθεμα).

Πῶς εἰσφέρειν εἰς τινὰ ἐπῳαστῆρι οὐίκι

Εἰ γλῶσσαν τινὰ γιγνώσκετε ἐνθάδ' ἔχουσα νῦν δοκιμαστικὸν οὐίκι, ἄγε δὴ τούτῳ εἰσφέρετε.

Αἰτεῖσθε διδόναι εἰς ὅλας τὰς ποιούσας δέλτους τὸ ὀρθὸν πρόθημα. Πλείω μηνύματα περὶ τῶν προθημάτων.

Τὰ γιγνόμενα

Ὁμιλεῖν/Βοήθεια:

Ἀδελφὰ ἐγχειρήματα

Τὸ Ἵδρυμα Οὐικιμέσα λειτουργεῖ καί τινας ἄλλους πολυγλώσσους, μετὰ ἐλευθέρων ἐνόντων ἱστοτόπους:

Wikipedia Οὐικιπαιδεία
Ἠ Ἐλευθέρα Ἐγκύκλιος Παιδεία
Wiktionary Οὐικιλεξικόν
Λεξικὸν βιβλίον καὶ θησαυρὸς λέξεων
Wikisource Οὐικιθήκη
Ἐλεύθερα ἔγγραφα καὶ πηγαί
Wikiquote Οὐικιφθέγματα
Συλλογὴ ἀποφθεγμάτων
Wikibooks Οὐικιβιβλία
Βιβλία καὶ ἐγχειρίδια ἐλευθέρας προσβάσεως
Wikinews Οὐικιεπίκαιρα
Δέλτος ἐλευθέρων ἐπικαίρων
Wikiversity Οὐικιεπιστήμιον
Ἐλεύθερα μαθήματα καὶ μαθητικαὶ ἐργασίαι
Wikivoyage Οὐικιπλοῦς
Ὁ ἐλεύθερος περὶ πλῶν ὁδηγός
Wikispecies Οὐικιείδη
Κατάλογος εἰδῶν τῶν ἐμβίων ὄντων
Wikidata Οὐικιδεδομένα
Ἡ ἐλευθέρα ἀποθήκη δεδομένων
Wikimedia Commons Κοινὰ τῶν Οὐικιμέσων
Κοινὴ ἀποθήκη πολυμέσων
Meta-Wiki Μετα-Οὐίκι
Σύνταξις ἁπάντων τῶν προγραμμάτων τοῦ ἱδρύματος Οὐικιμέσα

You can also read this page in: