ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨᱺᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱱᱰᱮᱥᱚᱱ

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ!

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮᱭᱟᱱ ᱱᱟᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱣᱤᱠᱤᱯᱚᱛᱚᱵ, ᱣᱤᱠᱤᱵᱮᱣᱨᱟ, ᱣᱤᱠᱤᱠᱳᱴ, ᱣᱤᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱫᱟᱬᱟᱱ ᱣᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ, ᱚᱞ, ᱴᱮᱥᱴ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱨᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱦᱳᱥᱴ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱮᱥᱴ ᱣᱤᱠᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱠᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟᱠᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱩᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜ-ᱟ᱾

ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱱ ᱵᱮᱴᱟ ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ, ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾

ᱟᱢᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱵᱟᱢ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱢ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱱ ᱮᱢ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱶᱟ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱮᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱶᱟ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ‌ᱣᱤᱠᱤᱥᱯᱳᱨ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱾


ᱤᱱᱠᱤᱭᱵᱮᱴᱤᱝ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚ

ᱪᱟᱞᱩᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚ :

These have been approved and/or created:   These are active and might get their own site soon:

Wikipedia

Wiktionary

Wikibooks

Wikiquote

  These will likely stay here:
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱣᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱧᱮᱞᱢᱮ ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚ

ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱮᱥᱴ ᱣᱤᱠᱤᱢ ᱮᱦᱚᱵᱟ

ᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱮᱛᱦᱚᱵᱮᱢ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚ:ᱢᱟᱱᱩᱣᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱨᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱮᱢ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱮᱠᱛᱤᱭᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱵᱫᱷᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱᱢᱮ ᱾

ᱛᱤᱢᱤᱱᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ:

  • ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱴᱮᱥᱴ ᱣᱤᱠᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱟᱡᱼᱟᱡᱛᱮᱭ ᱟᱝᱜᱚᱪᱟ; ᱟᱢ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱧᱡᱩᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱢᱟ ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱚᱸᱨ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱾
  • ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱮᱥᱴ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱨᱮᱣᱟᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱜ ᱢᱮ, ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱮ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱥᱚᱞ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱤᱪᱟᱹᱨ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱮᱢᱟᱣᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱴᱮᱥᱴ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ (ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱦᱚᱸ) ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ (ᱢᱤᱫ ᱩᱯᱚᱥᱚᱨᱜᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ) ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾

ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱮᱥᱴ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢᱮᱢ ᱮᱢᱟ

ᱱᱚᱸᱰᱮᱱᱟ ᱴᱮᱥᱴ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱢᱮᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱷᱟᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱥᱴ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱮᱢ ᱢᱮ᱾

ᱟᱢ‌ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱯᱨᱤᱯᱷᱮᱠᱥ ᱮᱢᱟᱜ ᱢᱮ ᱾ᱯᱷᱨᱤᱯᱷᱮᱠᱥ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱮ

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ

ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ/ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ:

ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱯᱷᱨᱤᱼᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾

Wikipedia ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ
Wiktionary ᱣᱤᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ
ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ
Wikisource ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ
ᱨᱟᱲᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ
Wikiquote ᱣᱤᱠᱤᱠᱳᱴ
ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱚᱲ
Wikibooks ᱣᱤᱠᱤᱯᱚᱛᱚᱵ
ᱯᱚᱞᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱚᱛᱚᱵ
Wikinews ᱣᱤᱠᱤᱵᱮᱣᱨᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱮᱣᱨᱟ
Wikiversity ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ
Wikivoyage ᱣᱤᱠᱤᱫᱟᱬᱟᱱ
ᱨᱟᱲᱟ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚᱭᱤᱡ
Wikispecies ᱣᱤᱠᱤᱡᱟᱹᱛ
ᱣᱤᱠᱤ ᱡᱤᱵᱽᱡᱟᱛ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
Wikidata ᱣᱤᱠᱤᱰᱮᱴᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ
Wikimedia Commons ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱳᱢᱳᱱᱥ
ᱨᱟᱲᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱟᱫᱟ
Meta-Wiki ᱢᱮᱴᱟᱣᱤᱠᱤ
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ

You can also read this page in: