Jump to content

inkyubeto̠r:Mul sakam

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
Wikimiḍia Phaunḍeso̠n
Wikimiḍia Phaunḍeso̠n

Wikimiḍia inkyubeṭo̠r re ataṅ daram!

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱤᱱᱠᱤᱣᱩᱵᱮᱴᱚᱨ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮᱭᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱣᱤᱠᱤᱯᱚᱛᱚᱵ, ᱣᱤᱠᱤᱵᱮᱣᱨᱟ, ᱣᱤᱠᱤᱵᱟᱱᱤ, ᱣᱤᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱫᱟᱬᱟᱱ ᱣᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ, ᱚᱞ, ᱵᱤᱰᱟ.ᱣ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱨᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱩᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟ. ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱠᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱰᱟ.ᱣ ᱣᱤᱠᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜ-ᱟ᱾

ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱱ ᱵᱮᱴᱟ ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ, ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾

ᱟᱢᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱵᱟᱢ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱱ ᱮᱢ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱮᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ‌ᱣᱤᱠᱤᱥᱯᱳᱨ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱾


ᱤᱱᱠᱤᱭᱩᱵᱮᱴᱚᱨ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚ

ᱡᱤᱣᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚ :

These have been approved and/or created:   These are active and might get their own site soon:

Wikipedia

Wiktionary

Wikinews

Wikiquote

Wikivoyage


  These will likely stay here:
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱤᱱᱠᱤᱣᱩᱵᱮᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱣᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ,ᱧᱮᱞᱢᱮ। ᱤᱱᱠᱤᱣᱩᱵᱮᱴᱚᱨ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚ

ᱪᱤᱠᱟ.ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱤᱰᱟ.ᱣ ᱣᱤᱠᱤᱢ ᱮᱦᱚᱵ-ᱟ ।

ᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚ:ᱢᱮᱱᱩᱣᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱷᱚ ᱠᱷᱚᱵᱨᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱮᱢ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱟ.ᱨᱤ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱵᱫᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱢᱮ ᱾

ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ:

  • ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱰᱟ.ᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱜ ᱢᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱥᱚᱞ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱢᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱮᱢᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱤᱰᱟ.ᱣ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ (ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱦᱚᱸ) ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ (ᱢᱤᱫ ᱩᱯᱚᱥᱚᱨᱜᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ) ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾

ᱤᱱᱠᱤᱣᱩᱵᱮᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟ.ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱰᱟ.ᱣ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢᱮᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ।

ᱱᱚᱸᱰᱮᱱᱟ ᱵᱤᱰᱟ.ᱣ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱢᱮᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱰᱟ.ᱣ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱮᱢ ᱢᱮ᱾

ᱟᱢ‌ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱯᱨᱮᱯᱷᱤᱥ ᱮᱢᱟᱜ ᱢᱮ ᱾ᱯᱨᱮᱯᱷᱤᱥ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱮ

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ

ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ/ᱜᱚᱲᱚᱸ:

ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚᱠᱚ ।

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱩᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱯᱷᱨᱤᱼᱥᱟᱛᱟᱢ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾

Wikipedia ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ
Wiktionary ᱣᱤᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ
ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ
Wikisource ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ
ᱨᱟᱲᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ
Wikiquote ᱣᱤᱠᱤᱠᱳᱴ
ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱚᱲ
Wikibooks ᱣᱤᱠᱤᱯᱚᱛᱚᱵ
ᱯᱚᱞᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱚᱛᱚᱵ
Wikinews ᱣᱤᱠᱤᱵᱮᱣᱨᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱮᱣᱨᱟ
Wikiversity ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ
Wikivoyage ᱣᱤᱠᱤᱫᱟᱬᱟᱱ
ᱨᱟᱲᱟ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚᱭᱤᱡ
Wikispecies ᱣᱤᱠᱤᱡᱟᱹᱛ
ᱣᱤᱠᱤ ᱡᱤᱵᱽᱡᱟᱛ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
Wikidata ᱣᱤᱠᱤᱰᱮᱴᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ
Wikimedia Commons ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱳᱢᱳᱱᱥ
ᱨᱟᱲᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱟᱫᱟ
Meta-Wiki ᱢᱮᱴᱟᱣᱤᱠᱤ
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ