Jump to content

Pū-io-siuⁿ:Thâu-ia̍h

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 54% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
Wikimedia Ki-kim-hōe
Wikimedia Ki-kim-hōe

Hoan-gêng kong-lîm Wikimedia Pū-io-siuⁿ!

Chia sī Wikimedia Pū-io-siuⁿ; sī chi̍t ê choan-bûn teh an-pâi, choān-siá kap chhek-chhì jî-chhiáⁿ ū kè-ta̍t pī Wikimedia Foundation koán-lí ê Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wikiquote, Wiktionary, kap Wikivoyage sin gí-giân pán-pún ê só͘-chāi.

Sui-jiân tī Wikimedia Pū-io-siuⁿ ê chhek-chhì wiki pēng-bô in ka-kī ê wiki bāng-he̍k, m̄-koh in iû-goân ē-tàng chhiūⁿ kî-thaⁿ jīm-hô Wikimedia kè-ōe wiki kāng-khoán chìn-hêng oa̍t-tho̍k kap pian-chi̍p.

Wikiversity ê sin gí-giân pán-pún ài khí Beta Wikiversity sin-chhéng, ah Wikisource--ê ài khí Old Wikisource.

Lí bô-hoat-tō͘ tī chia khí-chō chi̍t ê choân-sin ê kè-ōe: tī chia, lí kan-na ē-sái khí-chō chi̍t ê í-keng chûn-chāi ê kè-ōe ê sin gí-giân pán-pún.


Án-choáⁿ khí-chō chi̍t ê sin ê chhek-chhì wiki?

Nā-sī lí beh tàm chia khí-chō chi̍t ê kè-ōe ê sin gí-giân pán-pún, Soat-bêng-su ū lí só͘ su-iàu ê choân-pō͘ chu-sìn. Lēng-gōa, mā chhiáⁿ lí chù-ì chāi-tē chèng-chhek.

Chi̍t-kóa tiōng-iàu kui-chek:

  • Lí su-iàu chi̍t ê ū-hāu ê gí-giân tāi-bé (tī soat-bêng-su lāi-té ū kái-soeh). Nā-sī lí bô, lí ē-ēng sin-chhéng chi̍t ê, ia̍h-sī chiân-óng tē-jī pū-io-siuⁿ 2.0.
  • Tī chia khí-chō chi̍t ê chhek-chhì wiki pēng-bô tāi-piáu chit-ê wiki chiū ē chū-tōng pī Wikimedia chiap-siū; chit-ê wiki tāi-seng su-iàu pī Wikimedia phe-chún. Chhiáⁿ chham-khó Sin gí-giân iau-kiû.
  • Chhiáⁿ chun-siú chhek-chhì gí-giân ê hō-miâ kui-tēng, án-ne tī lí oân-sêng chhek-chhì liáu-āu, beh sóa-khí chèng-sek pán-pún ê sî-chūn, ē khah hong-piān.

Án-choáⁿ tī Pū-io-siuⁿ kòng-hiàn chi̍t ê chhek-chhì wiki?

Nā-sī lí tùi bo̍k-chêng tng-teh chhek-chhì ê chi̍t ê chhek-chhì wiki ū pōe-kéng tì-sek, gún hui-siông kó͘-lē lí chiân-óng kòng-hiàn.

Please give all pages you create a correct prefix. More information about prefixes.

Sin-bûn sū-kiāⁿ

Contact/Help:

Chí-mōe kè-ōe

Wikimedia Ki-kim-hōe hoa̍t-lo̍h. Wikimedia hoāⁿ kúi-nā-ê kî-tha ê to-gí kap khai-hòng lōe-iông ê wiki sū-kang:

Wikipedia Wikipedia
Chū-iû ê pek-kho-choân-su
Wiktionary Wiktionary
Jī-tián kap sû-tián
Wikisource Wikisource
Chū-iû ê tô͘-su-koán
Wikiquote Wikiquote
Collection of quotations
Wikibooks Wikibooks
Free textbooks and manuals
Wikinews Wikinews
Free-content news
Wikiversity Wikiversity
Free learning materials and activities
Wikivoyage Wikivoyage
The free online travel guide
Wikispecies Wikispecies
Bu̍t-chéng ê tóng-àn-khò͘
Wikidata Wikidata
Chū-iû ê tì-sek chhng-khò͘
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Shared media repository
Meta-Wiki Meta-Wiki
Wikimedia project coordination