Wb/nia/Luka/4

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka
Wb > nia > Luka > 4

Fanandraigö Yesu[edit | edit source]

I. 1 Ba mangawuli Yesu moroi ba Yoridano; no fahöna khönia Geheha ni'amoni'ö.

Ba i'ohe ia ba danö si mate Eheha, 2 ba itandraigö ia Afökha, öfa wulu wongi wa'ara. Ba lö si manga ia, götö mbongi andrö, ba me no aefa da'ö, ba olofo ia.[1]

3 Ba imane khönia Afökha: Na ono Lowalangi ndra'ugö, ba hede ba gara andrö, ena'ö tobali roti.

4 Ba itema linia Yesu, imane: No so ba zura: "Tenga ha ba gönia auri niha."[2]

5 Ba i'ohe ia yaŵa ba hili, i'oroma'ö khönia fefu mbanua ba guli danö, ha mamö'i hörö wa'ara.

6 Ba imane khönia Afökha: Khöu ube'e wa'abölö andrö fefu, awö lakhöminia; noa sa mube'e ba dangagu, ba ube'e ba zomasido.[3] 7 Ba na ötuhi danö fönagu, wangalulu khögu, ba khöu dania ia fefu.

8 Ba itema linia Yesu, imane khönia: No so ba zura: "Khö Zo'aya ya'ugö mangalulu ndra'ugö, ba ha ya'ia öfosumange."[4]

9 Ba i'ohe ia ba Yeruzalema, ifa'aso ba mbumbu gosali, imane khönia: Na Ono Lowalangi ndra'ugö, ba tibo'ögö tou ba da'e. 10 Noa sa so ba zura: "Iŵa'ö ba mala'ika andrö khönia, ba khömö andrö, ena'ö larorogö ndra'ugö; 11 lataya dania tangara ndra'ugö, fa böi manendre gaheu ba gara."[5]

12 Ba itema linia Yesu, imane khönia: No muŵa'ö: "Böi tandraigö Lowalangi, So'aya ya'ugö."[6]

13 Ba me no i'o'ozui Afökha fefu wanandraigö, ba iböhöi ia ua, folombase ginötö. 14 Ba ifuli ia ba Galilaia Yesu, ba wa'abölö Geheha, ba humöngö duriania ba danö si fasui andrö fefu. 15 Ba mamahaö ia ba zekola khöra, ba oi dozi lasuno ia.[7]

Famahaönia ba Nazareta[edit | edit source]

II. 16 Ba irugi Nazareta, ba zebua ia, ba möi ia ba zekola, me luo sabato; itörö zi no to'ölö ia; ba muzizio ia, ba wombaso sura.[8] 17 Ba labe'e khönia zura Yesaya, sama'ele'ö andrö, ba me ibokai zura andrö, ba i'ila nisura andre:[9]

18 No so khögu Geheha Zo'aya, me no ibayoini ndra'o, no ifatenge ndra'o, ba wangombakha turia somuso dödö andrö, ba zi numana, 19 ba wanuriagö fangefa ba nikuru, awö wangila niha ba zagau'a, ba womolala nifakao, ba wangefa, ba wanuriagö döfi omasiö andrö khö Zo'aya.[10]

20 Ba igölugö zura, ibe'e khö zangai halöŵö, ba mudadao ia. Ba oi lanehegö ia, dozi si so ba zekola andrö. 21 Ba ibörötaigö fahuhuo khöra, imane: Ma'ökhö andre no itörö zi so ba zura andrö, irongo tögi dalingami.

22 Ba oi dozi lafaduhu'ö ia, ba ahöli-höli dödöra, ba daroma li andrö, somasi niha huhuonia andrö, ba lamane: Hadia, tenga ono Yosefo da'ö?[11] 23 Ba imane khöra: Duhu, miŵa'ö sa khögu gamaedola andrö: "Dalu-daluni ndra'ugö, same'e dalu-dalu!" Hadia nirongoma, nilau ba Gafanauma, ba lau göi ba da'e, ba mbanuada. 24 Ba imane: Si ndruhu niŵa'ögu khömi, lö sama'ele'ö, somasi mbanuara,[12] 25 Ba uŵa'ö khömi, tenga faya: Ato lakha mbanua ba Ndraono Gizeraeli, me luo so Geliya, me teduhö mbanua si yaŵa zi medölu fakhe a matonga, me tobali lofo sebua ba danö ma'asagörö,[13] 26 ba lö nifatenge Eliya, samösa lö'ö, ha ba Zarefa andrö, ba danö Zidona, ba ndra alawe, lakha mbanua andrö. 27 Ba ato zobou auri ba Ndraono Gizeraeli, me luo Gelisa andrö, sama'ele'ö, ba samösa lö nifadöhö fökhö, ya'ira, baero Ndrawa Garamo andrö, Na'ema.[14]

28 Ba dozi si so ba zekola andrö, ba mofönu sibai, me larongo da'ö. 29 Ba maoso ira, latuli'ö ia baero mbanua la'ohe ia ba zinga hili andrö, ba nitaru'ö banua andrö khöra, ena'ö latibo'ö ia si tou.

30 Ba itörö manö gotaluara, wofanö.[15]

Famahaö ba famadöhö fökhö[edit | edit source]

III. 31 Ba irugi si tou Gafanauma, banua ba Galilaia andrö, ba ifahaö ira, na luo sabato;[16] 32 ba tobali dödöra ba wamahaönia, me huhuo sabölö huhuonia.[17]

33 Ba so ba zekola andrö niha sobekhu si ra'iö. Ba mu'ao ia, ebua linia, imane: 34 Alai ndra'o! hadia niŵa'öu khöma, Yesu, banua Nazareta? Hadia, ba wamakiko ya'aga möi ndra'ugö? U'ila ha niha ndra'ugö, ni'amoni'ö andrö, khö Lowalangi![18]

35 Ba itenaŵa ia Yesu, imane: Böi hede-hede, ba heta'ö khönia. Ba ilaugö tou ia bekhu andrö, ba hunö niha ba iheta ia khönia, lö'ö sa ifakiko.

36 Ba oi tobali dödöra fefu, ba fahuhuo ira, lamane: Hadia li da'ö, wa tola manö i'abe'e'ö wanguma'ö ba mbekhu si ra'iö andrö, ba laheta ira?

37 Ba humöngö duriania ba mbanua si fasui andrö fefu.

38 Ba maoso ia, iheta ia ba zekola, möi ia ba nomo Zimoni.[19] Ba no akhömö sibai matua Zimoni ira alawe, ba mangandrö ira khönia, ba khönia andrö. 39 Ba ifaöndrö ia yaŵania, itenaŵa wa'akhömö andrö, ba döhö. Ba i'anema'ö maoso, möi ia ngoni-ngoninia.

40 Ba aekhu-aekhu luo, ba dozi si so sofökhö, hadia ia ngawalö wökhö, ba la'ohe khönia. Ba idozigö ira wanufa tangania, wamadöhö fökhöra. 41 Ba ato göi zaheta bekhu, mu'ao ira, lamane: Ono Lowalangi ndra'ugö! Ba itenaŵa ira, lö itehe laŵa'ö, wa no la'ila, wa Keriso ia.

42 Ba mahemolu ö,[20] si hulö wongi, ba mofanö ia, isaŵa naha si lö niha-niha, ba la'alui ia sato, la'ondrasi ia, ba lataha ia, fa böi iheta ia khöra. 43 Ba imane khöra: Lö tola lö uturiagö ba mbanua bö'ö göi duria somuso dödö andrö, turia mbanua Lowalangi andrö; ba da'ö sa tefatenge ndra'o.

44 Ba mangombakha ia ba zekola khöra misa, ba Galilaia.

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. MozII 34:28; SalI 19:8
 2. MozV 8:3
 3. Yoh 14:30; KorII 4:4
 4. MozV 6:13
 5. Sin 91:11 b.t.
 6. MozV 6:16
 7. Mat 4:23 b.t
 8. Mat 13:54 b.t.; Mar 6:1 b.t.
 9. Yes 61:1,2
 10. MozIII 25:10
 11. Sin 45:3; Mar 6:2 b.t.; Yoh 6:42
 12. Mat 13:57
 13. SalI 17:1,9; Yak 5:17
 14. SalII 5:14
 15. Yoh 8:59
 16. Mat 4:13 b.t.
 17. Mat 7:28 b.t.; Mar 1:21 b.t.
 18. Mat 13:54
 19. Ayati 38-41: Mat 8:14-17; Mar 1:29-34
 20. Ayati 42-44: Mar 1:35-39

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Zura Luka: 123456789101112131415161718192021222324

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö