Wb/nia/Razo I/2

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Razo I
Wb > nia > Razo I > 2

Oroisa Dawido khö Zelomo, Fa'amate Dawido[edit | edit source]

I. 1 Ba me no ahatö wa'amate khö Dawido, ba ibe'e li khö nononia Selomo, 2 imane: Na utörö sa'ae lala niha fefu, ba abe'e'ö dödöu, ya sabölö ndra'ugö. 3 O'ö hadia niŵa'ö Yehowa, lala khönia törö, ba o'ö gamakhoitania ba oroisa, awö huku, awö wamaduhu'ö andrö, dali zi so ba zura goroisa Moze, ena'ö mofozu fefu nilaumö ba ena'ö si sökhi lua-lua döröŵamö, gofu heza möi'ö.[1] 4 Ena'ö itörö niŵa'ö Yehowa, niŵa'önia ba khögu andre, me imane: Na lafaigi-faigi lalara iraonou, na lö faröi ira wanörö lalara fönagu, na a'oi dödöra ba na a'oi gera-erara, ba lö tebulö nga'ötömö ba dadaoma razo ba Ndraono Gizeraeli.[2] 5 Ba noa göi ö'ila, hadia nilau Yoabi, ono Zeruya, khögu, he iwisa ba gumandra Ndraono Gizeraeli andrö si darua, Abineri, ono Neri, ba Amasa, ono Yeteri, wamunu ya'ira, timba wanuwö, me lö fanuwö, modo mböbö löwi-löwinia ibe'e, do si mane saduwa ba wanuwö, ba he badagahe ba gahenia.[3] 6 Ba faigi he oŵisa, ba wa'atua-tuamö andrö, ba fa böi atulötulö manö ikhamö narö danö huwania andrö. 7 Ba iraono Mbarasilai andrö, banua Gileadi, ba öhakhösi tödö, öbe'e sorudu manga khöu ira; si manö sa göi wolaura khögu no, me moloi ndra'o ibe'e Abisalomi.[4] 8 Ba so na göi khöu ba da'ö Zime'i andrö, ono Gera, mado Mbeniyami, banua Mbahuri: si no mangelifi sibai ya'o da'o, me luo usaŵa Mahana'i. Ba me ifaondragö zui ndra'o furi ö, mitou ba mbewe Yoridano, ba möido ba hölu khönia, khö Yehowa, no umane: Lö ufabunu'ö ndra'ugö![5] 9 Ba ya'ugö, ba böi zi lö ö'otu'ö ia; noa sa niha satua-tua ndra'ugö ba ö'ila he öwisa khönia, ena'ö togule ndro ba huwania mitou barö danö öbe'e. 10 Ba mate Dawido, itörö lala ndra tuania, ba lako'o ia ba mbanua Dawido andrö.[6] 11 Ba fa'ara wamatörö Dawido Iraono Gizeraeli, ba no öfa wulu fakhe; ba Heberona, ba mewitu fakhe, ba ba Yeruzalema, ba tölu ngafulu a tölu.[7]

Ifabunu'ö Gadonia Selomo ba itibo'ö Gabiataro[edit | edit source]

II. 12 Ba no dumadao ba dadaoma namania Dawido Zelomo, ba itugu aro wa'arazonia. 13 Ba möi yomo khö Mbaseba, ina Zelomo, Gadonia andrö, ono Hagita. Ba imane Baseba: Hadia, ba zi sökhi we'amöimö? Ba imane: Ba zi sökhi. 14 Ba imane khö Mbaseba: So niŵa'ögu khöu. Ba imane: ŵa'ö. 15 Ba imane Adonia: No örongo, wa no khögu wa'arazo, mege, awö wa no ladöna-döna Iraono Gizeraeli ya'odo dania razo, ba he wisa wa'atobalinia dania, wa no khö nakhigu möi wa'arazo, me no Yehowa zangohonogöi khönia. 16 Ba iada'e, ba ha sambalö ni'andrögu khöu; böi zi lö öfondrondrongo khögu! Ba imane khönia: ŵa'ö. 17 Ba imane: Andrö khö razo Selomo — na ya'ugö, ba i'o'ö — ena'ö ibe'e dongagu Gabizagi andrö, banua Zunema. 18 Ba imane Baseba: Lau, fahuhuo ndra'o khö razo, ba ni'andröu andrö. 19 Ba möi yomo khö razo, Selomo Mbaseba, ba huhuo andrö khö Gadonia. Ba maoso razo, ifaondragö ia, ifaöndrö ia föna ninania, ba mudadao ia ba dadaomania; ba labe'e göi dadaoma nina razo, ba mudadao göi ia, ba gambölö razo. 20 Ba imane: So ni'andrögu khöu ma'ifae, böi zi lö öfondrondrongo khögu! Ba imane khönia razo: ŵa'ö manö, ina, lö zi lö ufondrondrongo khöu. 21 Ba imane inania: Ena'ö na labe'e donga ga'au Adonia Gabizagi andrö, banua Zunema. 22 Ba itema li ninania razo Selomo, imane: Ai, hana wa [ha] Abizagi andrö, banua Zunema, ö'andrö khö Gadonia, sökhi manö ödölö wangandrö khönia wa'arazo göi — noa sa atö ga'agu ia — khönia ba khö Gabiataro ere ba khö Yoabi, ono Zeruya. 23 Ba fahölu Zelomo ba khö Yehowa, imane: Yamulau khögu Lowalangi, na tenga si mate Gadonia, me no i'andrö da'ö! 24 Faya, wa no sauri Yehowa, si no mangaro'ö ya'o ba si no mamedadao ba dadaoma namagu Dawido ya'o, ba si no mame'e satua baomo ndra'odo, dali niŵa'önia andrö, na tenga ma'ökhö andre labunu Gadonia![8] 25 Ba iŵa'ö li razo, Selomo khö Mbenaya, ono Yoyada; ba da'ö zanaru'ö si'öli khö Gadonia, ba mate ia. 26 Ba imane razo khö Gabiataro ere andrö: Ae ba Ganatoti ba kabumö andrö, si mate sa ndra'ugö. Ba tenga sa ma'ökhö ubunu ndra'ugö, me no sangosa'ö tawöla Zo'aya, Yehowa, ndra'ugö, sowaö-waö föna namagu Dawido, ba me no ahori göi ötaögö wamakao andrö nitaögö namagu.[9] 27 Ba tobali itibo'ö Gabiataro andrö Selomo, fa böi sa'ae ere ia khö Yehowa, ena'ö itörö li Yehowa andrö, niŵa'onia ba Zilo no, ba nga'ötö Eli andrö.[10]

Ifabunu'ö Yoabi, ba IV. Sime'i[edit | edit source]

III. 28 Ba irongo duria da'ö Yoabi. Noa sa awö Gadonia mege Yoabi, he ŵa'ae lö si möi ia awö Gabisalomi me föna. Ba moloi Yoabi, isaŵa nose Yehowa ba i'olembai dandru andrö ba naha wame'e sumange. 29 Ba la'ombakha'ö khö razo Selomo, lamane: No moloi Yoabi, no isaŵa nose Yehowa, ba i'iagö zinga naha wame'e sumange! Ba ifatenge Mbenaya, ono Yoyada, Selomo, imane khönia: Ae bunu ia! 30 Ba irugi nose Yehowa Benaya, ba imane khö Yoabi: Da'ö niŵa'ö razo: Ae baero! ba imane: Böi, ba da'e matedo! Ba ifuli khö razo Benaya, imane: Da'ö niŵa'ö Yoabi, da'ö wanemania ligu. 31 Ba imane khönia razo: O'ö niŵa'önia, bunu ia, ba ko'o, ena'ö öheta ba hulugu ba ba hulu nga'ötögu ndro andrö, niduwagö Yoabi lö börö, 32 ba ena'ö ba hulunia ihare'ö ndronia Yehowa, me no darua ibunu niha satulö moroi khönia ba si sökhi moroi khönia; no ibunu lö nirongo namagu Dawido: Abineri andrö, ono Neri, kumandra Ndraono Gizeraeli, ba Amasa, ono Yeteri, kumandra ma'uwu Yuda. 33 Ba ba hulu Yoabi sa'ae yatohare ndro andrö ba ba hulu nga'ötönia, si lö mamalö-malö, ba ya ahowu khö Yehowa Dawido, awö nga'ötönia, si sawu ya'ira, ba he dadaomania, irugi zi lö aetu! 34 Ba möi miyaŵa Mbenaya, ono Yoyada, itaru'ö zi'öli khö Yoabi, ibunu; ba ba lewatönia ba danö si mate lako'o ia. 35 Ba Benaya andrö, ono Yoyada, ibe'e fangalinia, högö zabölö, razo; ba Sadoki ere andrö, ba ibe'e fangali Gabiataro. IV. 36 Ba ifatenge razo, ifakaoni'ö Zime'i andrö, imane khönia: Ba Yeruzalema lau nomou, ba ba da'ö iagö, böi manö ofanö ba da'ö, gofu heza. 37 Ba na mofanö'ö, na ö'ötö Gendrona, ba si mate ndra'ugö, böi zi lö aboto ba dödöu; ba hulumö dania so ndromö. 38 Ba imane Sime'i khö razo: Lau, i'o'ö niŵa'ö zokhö ya'o, razo, sawuyumö andre. Ba ba Yeruzalema soso Zime'i, ara ma'ifu. 39 Ba medölu fakhe, ba so zoloi sawuyu Zime'i, darua, lasaŵa Nakhisi andrö, ono Ma'akha, razo Gata. Ba me la'ombakha'ö khö Zime'i: Hiza, ba Gata so zawuyumö andrö! 40 ba ifosela galidenia Sime'i ba mofanö ia, isaŵa Gata khö Nakhisi, ba wangalui sawuyunia. Irugi Gata ba ihalö zawuyunia ba da'ö. 41 Ba la'ombakha'ö khö Zelomo, no iröi Yeruzalema Sime'i, no möi ba Gata ba no mangawuli ia. 42 Ba ifatenge razo, ifakaoni'ö Zime'i, ba imane khönia: Hadia, tenga no ube'e ba hölu ndra'ugö khö Yehowa, ba tenga no uŵa'ö khöu: Ha si'ai mofanö ndra'ugö heza, ba si mate ndra'ugö — böi zi lö aboto ba dödöu? Ba no ömane khögu: Lau, urongo! 43 Ba hana sa, wa no olifu'ö wa no möi'ö ba hölu ba khö Yehowa, ba hana wa lö ö'o'ö goroisa andrö, nibe'egu khöu? 44 Ba imane na razo khö Zime'i: No ö'ila zi lö sökhi andrö fefu, nitegu dödöu ya'ugö, nilaumö khö namagu Dawido. Ba yamuhare'ö ba hulumö horöu andrö Yehowa: 45 ba ya ahowu razo Selomo, ba ya'aro dadaoma Dawido andrö, föna Yehowa, irugi zi lö aetu! 46 Ba ibe'e li khö Mbenaya, ono Yoyada, razo; ba möi tou da'ö, itaru'ö zi'öli khö Zime'i, ba mate ia.

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

  1. MozV 17:18; Yos 1:7
  2. Sin 132:12
  3. SamII 3:27; 20:10
  4. SamII 17:27
  5. SamII 16:5; 19:23
  6. HalZin 2:29
  7. SamII 5:4
  8. SamII 7:12
  9. SamI 22:20; SamII 15:24
  10. SamI 2:31 b.t.

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Razo I: 12345678910111213141516171819202122

Amabu'ulali Siföföna: Moze IMoze IIMoze IIIMoze IVMoze VYosuaSanguhukuRutiSamueli ISamueli IIRazo IRazo IINga'ötö INga'ötö IIEseraNehemiaEsiteraYobiSinunöAmaedola ZelomoSangombakhaSinunö SebuaYesayaYeremiaNgenu-Ngenu YeremiaHezekieliDanieliHoseaYoeliAmosiObadiaYonaMikhaNakhumiHabakukiSefaniaHagaiSakhariaMaleakhi

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö