Wn/cdo/Wikinews:Tàu Hiĕk

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdoWn > cdo > Wikinews:Tàu Hiĕk
Jump to navigation Jump to search
CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ
WIKI SĬNG-ÙNG
DŬ-LIĀNG Ô 59 PIĔNG BÀNG-UÂ SĬNG-ÙNG
TÀU-BĒNG TÀU-DÈU
2018 n. 7 ng. 11 h.
Hók-ciŭ Dâi-hŏk Gì-săng Hâu-kṳ̆, buó ké̤ṳk hŭng chuŏi

„Maria“ dĕng-lṳ̆k Hók-ciŭ Lièng-gŏng, hŭng-tăi huòi-nàng dâung-ṳ̄ iā duâi

Cā-tàu 9:15, dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk Hók-ciŭ Lièng-gŏng-gâing Uòng-gì Buáng-dō̤ iòng-hāi dĕng-lṳ̆k, dĕng-lṳ̆k gì sì-hâiu dṳ̆ng-sĭng hó-gê̤ṳng có̤i duâi hŭng-lĭk ô 14 gék. Hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k cĭ-sèng, Lièng-gŏng-gâing ī-gĭng găk lā̤ páh-hŭng dâung-ṳ̄. Hŭng-tăi muōng gê̤ṳng, hŭng-ṳ̄ muōng duâi. Duâi-hŭng hiĕng-kī lâung, gūi mī gà̤ng. Ṳ̄ mĭk-mĭk mà-mà, páh gáu lṳ̆k-dê. Hāi-cūi dō̤-guáng diē Hà-puō, ciō-gáng-dô̤ gà̤-dēng gì cék-cūi â̤ cék gáu kă-bók-tàu. Gê̤ṳng-hāi gì chŏng diē, ṳ̄-cūi téng kāng-muòng-giāng gì bŏ̤-liè kék-kék lâiu diē chió, mò̤-gṳ̆ng dŭ mò̤ nó̤h sāi lāu.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 7 ng. 11 h.

Hók-ciŭ céng-ĭk „Maria“ 10 gék hŭng-kuŏng, hāi-gièng páh-hŭng dâung-ṳ̄, chê-kṳ̆ gāng-gáuk mìng-hiēng

Găk Hók-ciŭ gì Diòng-lŏ̤h-kṳ̆, cā-tàu 5:30 kăi-sṳ̄, tiĕng ŭ-ŭ-gì, kāng-muòng-giāng ké̤ṳk hŭng chuŏi gì bŏ̤-liè iā hiōng. Găk 7:39gì sèng-âiu, Hók-ciŭ-chê Ké-chiông-dài tŭng-guó uōng-lŏk gâe̤ng duāng-séng huák-buó lāu bô̤-ṳ̄ (暴雨) cèng-sáik (橙色) gīng-bó̤, 8:00 gì sèng-âiu, ṳ̄ cĭng-gì iâ kăi-sṳ̄ dâung-giâ-lì. Mā-muōi-kṳ̆ gì ṳ̄ iâ sê găk 8:00 gì sèng-âiu dâung-giâ-lì gì.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 7 ng. 11 h.
„Kuái-cṳ̄ Hò̤-cìng“ guāng-dáing muòng-dău iâ có̤ hō̤ lāu cūng-bê

„Maria“ cṳ̄-káik dĕng-lṳ̆k, Hók-ciŭ siàng ngièng-dêng-ī-dâi

Gĭng-nièng dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk 7 nguŏk 5 hô̤ sĕng-siàng, cĭ-hâiu ék-dĭk hióng să̤-báe̤k huŏng-hióng iè-dông, sèng-gūi-nĭk dĕng-lṳ̆k-diēng măk-guó-kó̤ éng-găi sê Hók-ciŭ. Cī-gūi-nĭk bók-duáng hióng báe̤k-sié iè-dông, Dṳ̆ng-guók Tiĕng-ké-uōng ê̤ṳ-gé „Maria“ gĭng-dáng (11 hô̤) cā-tàu găk Hók-gióng Hók-chiăng gáu Ciék-gŏng Chŏng-nàng ék-dái hāi-gièng ī giòng-tăi-hŭng (14-15 gék, 42-48 m/s) dĕng-lṳ̆k.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 6 ng. 12 h.
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng cièng ciō-sĭk Hùng Séu-cê̤ṳ gáu Hùng-nàng Dâi-hŏk Diàng-góng Hâu-kṳ̆ Nguôi-guók-ngṳ̄ Hŏk-iêng bó̤-gó̤-tiăng có̤ iēng-gōng

Guók-mìng-dōng cièng ciō-sĭk Hùng Séu-cê̤ṳ găk Hùng-nàng Dâi-hŏk iēng-gōng

Gĭng-dáng (12 hô̤) â-dáu 4:30, Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng cièng ciō-sĭk Hùng Séu-cê̤ṳ gáu Hùng-nàng Dâi-hŏk Diàng-góng Hâu-kṳ̆ Nguôi-guók-ngṳ̄ Hŏk-iêng bó̤-gó̤-tiăng có̤ iēng-gōng. Iēng-gōng ciō-dà̤ sê „lièng-ciék lâng-ngâng chĭng-nièng, gâe̤ng-cháung ṳ̀ng-hăk nguông-uông“. Gĭng-dáng, Hùng Séu-cê̤ṳ gó chăng-gă lāu Dâ̤ 7 Gái „Hùng-dài-huôi“ kŭi-mŏk-sék.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

Còng-dáung
TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG
2018 n. 2 ng. 18 h.
2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi

2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gĭng-dáng gṳ̄-hèng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 3 diēng buáng cō̤-êu, Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-hèng 2018 nièng sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 18 h.
Tuàng-bái gì sì-hâiu Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng Lĭk-hèng-lèu gì diêng-cṳ̄-bìng

Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng muô-sók tuàng-bái, sĭng lâu hâu-iū cá̤-cá̤-ék-dòng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 2 diēng, Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-bâing lāu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông. Săng-dṳ̆ng sĭng lâu hâu-iū dŭ diōng gáu hŏk-hâu, gâe̤ng cê-gă gì sĭng-săng dùng-hŏk păng-gōng, găk hŏk-hâu diē-sié láuk siŏh láuk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

Còng-dáung
KÁNG-GIÉNG SIÓNG-PIÉNG
Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk Hó-sṳ̆k Dṳ̆ng-hŏk gì Gŏ̤-kō̤ kō̤-diēng, hŏk-sĕng gâe̤ng chió-nè̤ng hàng-ṳ̄ káng uòng kō̤-diòng bók diōng-chió
Sê̤ṳ gáu hŭng-tăi īng-hiōng, 6 nguŏk 6 hô̤ â-dáu Hók-ciŭ ék-dĭk găk lā̤ dâung-ṳ̄. Iā sâ̤ kō̤-sĕng dái lā̤ cūng-kō̤-céng, hàng-ṳ̄ gáu kō̤-diòng, tō̤ cê-gă gì ôi, tì-cièng sĭk-guáng mìng-dáng Gŏ̤-kō̤ gì kuàng-gīng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Davidzdh - Kái-iéu - Còng-dáung
CHṲ̄-SÈNG CHṲ̄-KÁIK
sáuk-sĭng huâng-còng
DŎNG-ÁNG-GUĀNG
2018 nièng 5 nguŏk - 2018 nièng 6 nguŏk - 2018 nièng 7 nguŏk
SṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG
Hŭng-tăi mâ̤ duâi, huòi-nàng dō̤ duâi.
Hŭng-tăi sê ngĭk-sì-cĕng ké-siòng, ṳ̀-guō dĕng-lṳ̆k-diēng găk Hók-ciŭ báe̤k-sié, sèng-hŭng guó-gīng páh să̤-báe̤k-hŭng, dṳ̆ng-sĭng guó-hâiu páh nàng-hŭng gák bô̤-ṳ̄. Hók-ciŭ-nè̤ng cêu gó̤ ĭ „huòi-nàng“. Huòi-nàng gì sì-hâiu, duâi-ṳ̄ siàng-căi, cìng-kuóng bī-kī hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k gó ngài.
7 ng. 11 h. cā-tàu 9:15, dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk Hók-ciŭ Lièng-gŏng-gâing Uòng-gì Buáng-dō̤ iòng-hāi dĕng-lṳ̆k, dĕng-lṳ̆k gì sì-hâiu dṳ̆ng-sĭng hó-gê̤ṳng có̤i duâi hŭng-lĭk ô 14 gék (42 m/s).Hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k cĭ-sèng, Lièng-gŏng-gâing ī-gĭng găk lā̤ páh-hŭng dâung-ṳ̄. Hŭng-tăi muōng gê̤ṳng, hŭng-ṳ̄ muōng duâi. Duâi-hŭng hiĕng-kī lâung, gūi mī gà̤ng. Ṳ̄ mĭk-mĭk mà-mà, páh gáu lṳ̆k-dê. Hāi-cūi dō̤-guáng diē Hà-puō, ciō-gáng-dô̤ gà̤-dēng gì cék-cūi â̤ cék gáu kă-bók-tàu. Gê̤ṳng-hāi gì chŏng diē, ṳ̄-cūi téng kāng-muòng-giāng gì bŏ̤-liè kék-kék lâiu diē chió, mò̤-gṳ̆ng dŭ mò̤ nó̤h sāi lāu.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


SÓ-CÊ SĬNG-ÙNG
42 m/s
7 nguŏk 11 hô̤ cā-tàu hŭng-tăi „Maria“ dĕng-lṳ̆k Hók-ciŭ gì sì-hâiu dṳ̆ng-sĭng hó-gê̤ṳng có̤i duâi hŭng-sók

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Kái-iéu - Còng-dáung


CÊ-GĂ BÓ̤-DÔ̤
>>gó sâ̤ bó̤-dō̤
HIÊ-LIĔK BÓ̤-DÔ̤
Viquirellotge-noticies.png

Cuòi sê có̤i-gê̤ṳng gĕng-sĭn gì sĭng-ùng bó̤-dō̤.

>>gó sâ̤ bó̤-dō̤ Gĕng-sĭng

HŬNG-LÔI SÁUK-ĪNG
Template:Wn/cdo/Index LAT
  NĒ̤NG-GĂ GÁUK-NÈ̤NG

Wikimedia
Wikimedia gé-hĕk


Nē̤ng-gă sê siŏh dŏi cé-nguông-ciā, cê̤ṳ-nguông hó-chók sì-găng gâe̤ng gĭng-cièng, gióng-siék kī Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Mì-gĭ Sĭng-ùng. Nē̤ng-gă gì sé̤ṳ-miâng, sê sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh kō̤-kó̤, mò̤ piĕng-giéng, ô gá-dĭk gì sĭng-ùng. Êng-hò̤-ìng dŭ kō̤-ī mò̤ huă cièng sāi Mì-gĭ Sĭng-ùng gì nô̤i-ṳ̀ng.

Mì-gĭ Sĭng-ùng sṳ̆-iéu nṳ̄! Nē̤ng-gă hĭ-uông Mì-gĭ Sĭng-ùng gì cé-nguông-ciā gùng-tā̤ â̤ gĕng-gă cáung-duâi, gĕng-gă dŏ̤-nguòng. Ngô-hù-sé̤ṳ-hāi gì bèng-iū dŭ kō̤-ī găk siŏh dŏi, sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh cī ciáh sié-gái gì sĭng-ùng. Ṳ̀-guō nṳ̄ ô sĭng biĕng-cék, chiāng káng siŏh káng nē̤ng-gă gì cê̤ṳ-ngō gái-siêu, uàng siŏh uàng biĕng-cék-buô. Gĭ-dâi nṳ̄ lì chăng-ṳ̀.

  SĬNG-ÙNG SIÂ-KṲ̆
Wikinews collaboration logo.svg