Wn/cdo/Wikinews:Tàu Hiĕk

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdoWn > cdo > Wikinews:Tàu Hiĕk
Jump to: navigation, search
CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ
WIKI SĬNG-ÙNG
DŬ-LIĀNG Ô 36 PIĔNG BÀNG-UÂ SĬNG-ÙNG
TÀU-BĒNG TÀU-DÈU
2018 n. 4 ng. 2 h.
Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤

Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ dâung gáu Nàng Tái-bìng-iòng

Gĭng-dáng (2 hô̤), Dṳ̆ng-guók céng-hū sŏng-buó, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ ī-gĭng dâung gáu Nàng Tái-bìng-iòng. Ô kuŏ-hŏk-gă gōng, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ kō̤-nèng găk Huák-sṳ̆k Tahiti-dō̤ hó-gê̤ṳng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 4 ng. 2 h.
1 hô̤, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ gĭng-guó Báe̤k-gĭng

Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ dâung-giâ gì sì-găng tŭi-dì, diàng gáu nè̤ng gì kō̤-nèng-séng iā nâung

Có̤i-sĭng pàng-gū biēu-mìng, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ lŏk gáu dê-giù gì sì-găng, iā ô kō̤-nèng bī nguòng-lài ê̤ṳ-cháik gì gó dì nék-giāng. Buô-giông diàng gáu ìng-gùng cê̤ṳ-gṳ̆-kṳ̆ gì kō̤-nèng-séng sê iā nâung gì.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 3 ng. 18 h.
Lī Ngò̤ gì sióng-piéng

Dài-uàng cáuk-gă Lī Ngò̤ kó̤-sié

Gĭng-dáng (18 hô̤) cā-tàu 10:59, Dài-uàng cáuk-gă, céng-dê pàng-lâung-uòng Lī Ngò̤ kó̤-sié, hiōng-nièng 83 suói. Dài-báe̤k Ìng-mìng Cūng-ĭ-iêng céng-sĭk lāu cī siŏh dèu siĕu-sék.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 3 ng. 15 h.
Huók-gĭng gì sióng-piéng

Ŭk-lī-hŏk-gă Huók-gĭng kó̤-sié

Ŭk-lī-hŏk-gă Sṳ̄-dé-hŭng Huók-gĭng kó̤-sé, hiōng-nièng 76 suói. Huók-gĭng chió-nè̤ng gì huák-ngiòng-ìng táiu-ló lāu cī siŏh dèu siĕu-sék.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

Còng-dáung
TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG
2018 n. 2 ng. 18 h.
2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi

2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gĭng-dáng gṳ̄-hèng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 3 diēng buáng cō̤-êu, Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-hèng 2018 nièng sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 18 h.
Tuàng-bái gì sì-hâiu Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng Lĭk-hèng-lèu gì diêng-cṳ̄-bìng

Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng muô-sók tuàng-bái, sĭng lâu hâu-iū cá̤-cá̤-ék-dòng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 2 diēng, Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-bâing lāu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông. Săng-dṳ̆ng sĭng lâu hâu-iū dŭ diōng gáu hŏk-hâu, gâe̤ng cê-gă gì sĭng-săng dùng-hŏk păng-gōng, găk hŏk-hâu diē-sié láuk siŏh láuk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

Còng-dáung
KÁNG-GIÉNG SIÓNG-PIÉNG
3 ng. 15 h., găk ṳ̄ diē-sié gì Hók-gióng Dṳ̆ng-ĭ-iŏh Dâi-hŏk (福建中醫藥大學)
3 nguŏk 16 hô̤ sê Â-gāu-cé̤ṳk. Gŏng-gé̤ṳ Dṳ̆ng-guók Dṳ̆ng-iŏng Ké-chiông-dài siĕu-sék, Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng biĕng-dău gâing-chê duâi-buô-hông dâung ṳ̄-giāng. Chê-kṳ̆ ŭng-dô 21℃ gáu 16℃. 15 hô̤, ṳ̄ dâung lāu siŏh nĭk, dáng-sê cī gūi nĭk ké-ŭng dŭ-sê 20℃ cō̤-êu.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Yuxin Chen - Kái-iéu - Còng-dáung
CHṲ̄-SÈNG CHṲ̄-KÁIK
sáuk-sĭng huâng-còng
SṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG
Siăh séng lō̤-chṳ̄ — chék-ché̤ṳ siŏh.
Séng, cêu-sê huōi-iŏh. Cī siŏh gĕu sṳ̆k-ngṳ̄ sê gōng nè̤ng ng tiăng-huôi, bié-bié-dâe̤ng, cĭng chiông siăh kó̤ huōi-iŏh gì lō̤-chṳ̄-giāng.
2018 nièng Hók-gióng gŏ̤-săng sēng-cé-giēng gì ngṳ̄-ùng dà̤-mŭk kō̤ lāu Dĕ̤ng-báe̤k-uâ, gōng siŏh ciáh niè-giāng cĭng-chiông „dàmǎhóu“ (大馬猴), é-sé̤ṳ cêu gâe̤ng cī siŏh dèu Hók-ciŭ-uâ sṳ̆k-ngṳ̄ siŏh-iông. Cī bĭh Dĕ̤ng-báe̤k-uâ sōng-hâung iâ găk uōng-lŏk gà̤-dēng duâi-diòng, hŏk-sĕng dò̤ „dàmǎhóu“ biĕng gó-sê̤ṳ, hĕ̤k-ciā có̤ biēu-cìng-bău, biēu-dăk cê-gă gì gāng-sê̤ṳ.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


SÓ-CÊ SĬNG-ÙNG
30 suói ī-hâ
2018 n. 2 ng. ciék-sê̤ṳ «Săng-să̤ Uāng-bó̤» gé-ciā diô-biĕng chāi-huōng gì nè̤ng nêng-ùi mū-ngṳ̄ sê Pū-tŭng-uâ ng-sê gì-tă huŏng-ngiòng gì nièng-lìng-dâung

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Só-cê lài-nguòng - Kái-iéu


CÊ-GĂ BÓ̤-DÔ̤
>>gó sâ̤ bó̤-dō̤
HIÊ-LIĔK BÓ̤-DÔ̤
Viquirellotge-noticies.png

Cuòi sê có̤i-gê̤ṳng gĕng-sĭn gì sĭng-ùng bó̤-dō̤.

>>gó sâ̤ bó̤-dō̤ Gĕng-sĭng

HŬNG-LÔI SÁUK-ĪNG
Template:Wn/cdo/Index LAT
  NĒ̤NG-GĂ GÁUK-NÈ̤NG

Wikimedia
Wikimedia gé-hĕk


Nē̤ng-gă sê siŏh dŏi cé-nguông-ciā, cê̤ṳ-nguông hó-chók sì-găng gâe̤ng gĭng-cièng, gióng-siék kī Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Mì-gĭ Sĭng-ùng. Nē̤ng-gă gì sé̤ṳ-miâng, sê sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh kō̤-kó̤, mò̤ piĕng-giéng, ô gá-dĭk gì sĭng-ùng. Êng-hò̤-ìng dŭ kō̤-ī mò̤ huă cièng sāi Mì-gĭ Sĭng-ùng gì nô̤i-ṳ̀ng.

Mì-gĭ Sĭng-ùng sṳ̆-iéu nṳ̄! Nē̤ng-gă hĭ-uông Mì-gĭ Sĭng-ùng gì cé-nguông-ciā gùng-tā̤ â̤ gĕng-gă cáung-duâi, gĕng-gă dŏ̤-nguòng. Ngô-hù-sé̤ṳ-hāi gì bèng-iū dŭ kō̤-ī găk siŏh dŏi, sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh cī ciáh sié-gái gì sĭng-ùng. Ṳ̀-guō nṳ̄ ô sĭng biĕng-cék, chiāng káng siŏh káng nē̤ng-gă gì cê̤ṳ-ngō gái-siêu, uàng siŏh uàng biĕng-cék-buô. Gĭ-dâi nṳ̄ lì chăng-ṳ̀.

  SĬNG-ÙNG SIÂ-KṲ̆
Wikinews collaboration logo.svg