Wn/cdo/Wikinews:Tàu Hiĕk

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdoWn > cdo > Wikinews:Tàu Hiĕk
Jump to navigation Jump to search
CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ
WIKI SĬNG-ÙNG
DŬ-LIĀNG Ô 72 PIĔNG BÀNG-UÂ SĬNG-ÙNG
TÀU-BĒNG TÀU-DÈU
2018 n. 11 ng. 2 h.
Sê̤ṳ-gó gì sū-câi sê Uâng-ciŭ Diòng-gĕ̤ng Nê-giò

Tṳ̀ng-kéng gŭng-gău dâung-kă̤, gĭng-dáng gŭng-buó nguòng-ĭng

10 ng. 28 h. cá-tàu 10 dēng 8 hŭng, Tṳ̀ng-kéng-chê Uâng-ciŭ-kṳ̆ (萬州區) siŏh-gá gŭng-gău-chiă dâung-kă̤. Gĭng-dáng (11 ng. 2 h.) nguòng-ĭng gŭng-buó lāu. Sìng-káh ĭng-ôi sô̤i-chiă sô̤i-guó-liēng, gâe̤ng gá-sāi-uòng sŏng-páh, chiă sék-kó̤ kóng-cié, cêu dâung-kă̤ lŏ̤h.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 10 ng. 31 h.
2007 nièng gì Gĭng-ṳ̀ng

Gĭng-ṳ̀ng guó-sié, hiōng-nièng 94 huói

Gĭng-dáng (10 nguŏk 30 hô̤), siēu-suók-gă Gĭng-ṳ̀ng guó-sié, hiōng-nièng 94 huói. Gĭng-ṳ̀ng câi-sĕng sì-hâiu, ô dâi-biēu-cáuk «Siâ-dĕu Ĭng-hṳ̀ng-duông», «Sìng-dĕu Hiĕk-lṳ̄», «Lĕ̤k-tīng-gé» dēng-dēng. Ô muòi-tā̤ hìng-ṳ̀ng: „Ô Dṳ̆ng-guók-nè̤ng gì dê-huŏng, cêu ô Gĭng-ṳ̀nggì tŭk-ciā.“
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 7 ng. 28 h.

nguŏk-sĭk màng-buŏ gó ô huōi-sĭng, sĕk-ngô-nièng hâiu bô hiêng chŏng-kṳ̆ng

Gĭng-dáng (28 hô̤) kī ngô-găng-cā, cī bĭh sié-gī dék dòng gì nguŏk-ciòng-sĭk găk tiĕng gà̤-dēng siông-iēng, dùng-sì gó ô „huōi-sĭng dâi-chṳ̆ng“ hiêng-chiông. Dṳ̆ng-guók gīng-nô̤i gì nè̤ng, ng-sāi sié-nó̤h siék-bê, cêu â̤ guăng-cháik gáu cī siŏh huòi gì tiĕng-chiông.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 7 ng. 16 h.
Huák-guók-dôi dò̤-giâ lāu Dâi-lĭk-sìng-buŏi

Sié-gái-buŏi lŏk-mŏk, Huák-guók tàu-siŏh-miàng

Lā̤-bái (15 hô̤) , 2018 nièng Sié-gái-buŏi Kă-giù-suói muōi-lùng, Huák-guók-dôi „Gŏ̤-lù Hṳ̀ng-giĕ“ 4:2 páh-bâi Káik-lò̤-dê-ā (克羅地亞) „Gáik-gáik-gŭng“, dò̤-giâ lāu ĭ-gáuk-nè̤ng dâ̤-nê-ciáh Sié-gái-buŏi tàu-siŏh-miàng. Cuòi liê sèng-siŏh-huòi Huák-guók dáik-gáu Sié-gái-buŏi tàu-siŏh-miàng ī-gĭng guó lāu 20 nièng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

Còng-dáung
TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG
2018 n. 7 ng. 28 h.

Gāi-huòi gô dê-miàng, Hók-ciŭ Â-iêng biéng Gá̤-iêng 🎧

Téng 8 nguŏk 1 hô̤ kī, Hók-mā-lô gà̤-dēng „Â-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“ gŭng-gău-câng gâing-miàng ôi „Gá̤-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“, „Gū-săng Dṳ̆ng-hŏk“ gŭng-gău-câng gâing-miàng ôi „Gá̤-iêng Siēu-hŏk“. Hók-ciŭ-chê Dô̤-guōng-ché̤ṳ Gŭng-gău-kuŏ Làu Hiēu-hŭng kuŏ-dòng gāi-sék lāu ôi sié-nó̤h gāi-miàng. Ĭ gōng: „Gì-sĭk, Â-iêng dê-miàng sê ī-nguò diòng-nguò.“ Làu kuŏ-dòng gōng, Hók-ciŭ-chê Dê-miàng-bâing có̤i-gê̤ṳng hâ-huák siŏh-hông ùng-giông, gōng găk kī dê-miàng gì sèng-hâiu, diŏh cêng-liông hŭi-hók gū dê-miàng, huàng-nguòng dê-huŏng lĭk-sṳ̄ gâe̤ng ùng-huá gé-é.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 7 ng. 28 h.
Cūng-giŏk-suói gì ū-dài

Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói giék-sók 🎧

Gĭng-dáng (28 hô̤), Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói giék-sók. Bī-suói găk Dĕ̤ng Nê-kuàng-lô Tái-huò Kiŏk-diòng gṳ̄-hèng, buŏng lāu siéu-ì-cū gâe̤ng sìng-ìng-cū. Cā-tàu sê niè-giāng-gŏ̤ bī-piâng, â-dáu sê duâi-nè̤ng gêng-gié. Bī-suói gáu-muōi sōng chók 17 ciáh nè̤ng, gì-dṳ̆ng siéu-ì-cū 7 ciáh, sìng-ìng-cū 10 ciáh. Ìng gì nè̤ng â̤ găk siŏh-kṳ̀ng kó̤ Mā-cū, chăng-gă ciòng-giù cūng-giŏk-suói, gâe̤ng Dài-uàng, Mā-lài-să̤-ā gì gŏ̤-chiū bī-piâng. Cī siŏh-huòi céng-gék gì sōng-chiū, gó â̤ ô gĭ-huôi chăng-ṳ̀ «2019 Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng».
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

Còng-dáung
KÁNG-GIÉNG SIÓNG-PIÉNG
7 ng. 28 h. kī ngô-găng-cā, cī bĭh sié-gī dék dòng gì nguŏk-ciòng-sĭk găk tiĕng gà̤-dēng siông-iēng, dùng-sì gó ô „huōi-sĭng dâi-chṳ̆ng“ hiêng-chiông. Dṳ̆ng-guók gīng-nô̤i gì nè̤ng, ng-sāi sié-nó̤h siék-bê, cêu â̤ guăng-cháik gáu cī siŏh huòi gì tiĕng-chiông.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Jingyuan Lin - Kái-iéu - Còng-dáung
CHṲ̄-SÈNG CHṲ̄-KÁIK
sáuk-sĭng huâng-còng
DŎNG-ÁNG-GUĀNG
2018 nièng 10 nguŏk - 2018 nièng 11 nguŏk - 2018 nièng 12 nguŏk
SṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG
Dièng nè̤ng-kă, buāng nè̤ng-chiū.
Hŭng-tăi sê ngĭk-sì-cĕng ké-siòng, ṳ̀-guō dĕng-lṳ̆k-diēng găk Hók-ciŭ báe̤k-sié, sèng-hŭng guó-gīng páh să̤-báe̤k-hŭng, dṳ̆ng-sĭng guó-hâiu páh nàng-hŭng gák bô̤-ṳ̄. Hók-ciŭ-nè̤ng cêu gó̤ ĭ „huòi-nàng“. Huòi-nàng gì sì-hâiu, duâi-ṳ̄ siàng-căi, cìng-kuóng bī-kī hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k gó ngài.
Nĭk-buōng ô siŏh-ciáh nṳ̄-gái cê̤ṳ-sák, sì-nièng 30 huói, câi-sĕng sì-hâiu gâe̤ng siŏh-ciáh ciĕu-péng guōng-gó̤ gŭng-sĭ ô nguôi-bău guăng-hiê. 10 n. 17 h., sṳ̄-ciā gì chió-diē-nè̤ng gâe̤ng lâng-ciáh ī-sèng gì dùng-sê̤ṳ hióng Dŭng-gĭng Dê-huŏng Huák-iêng tì-kī só-sê̤ṳng, nêng-ùi sṳ̄-ciā sê ké̤ṳk cūng-gĭng-lī kĭ-kó̤, iéu-giù cūng-gĭng-lī buòi sōng-sék-hié gâe̤ng gó-muôi huák gì gĕ̤ng-cṳ̆. Nguòng-gó gōng, cūng-gĭng-lī „sāi kiéng-só gĕk-lĕk“ ĭ-nè̤ng, mò̤ huák gĕ̤ng-cṳ̆, găng-sê ĭ-nè̤ng gì sĕng-uăk, gó má ĭ-nè̤ng „nâ-sê uăk lā̤ cêu găk lā̤ dièng nè̤ng-kă“.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


SÓ-CÊ SĬNG-ÙNG
13
Hók-ciŭ bók có̤ gì dĕk-sáik lĭk-sṳ̄ ùng-huá gă̤-kṳ̆ gó̤-só

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Só-cê lài-nguòng - Kái-iéu - Còng-dáung


CÊ-GĂ BÓ̤-DÔ̤
>>gó sâ̤ bó̤-dō̤
HIÊ-LIĔK BÓ̤-DÔ̤
Viquirellotge-noticies.png

Cuòi sê có̤i-gê̤ṳng gĕng-sĭn gì sĭng-ùng bó̤-dō̤.

>>gó sâ̤ bó̤-dō̤ Gĕng-sĭng

HŬNG-LÔI SÁUK-ĪNG
Template:Wn/cdo/Index LAT
  NĒ̤NG-GĂ GÁUK-NÈ̤NG

Wikimedia
Wikimedia gé-hĕk


Nē̤ng-gă sê siŏh dŏi cé-nguông-ciā, cê̤ṳ-nguông hó-chók sì-găng gâe̤ng gĭng-cièng, gióng-siék kī Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Mì-gĭ Sĭng-ùng. Nē̤ng-gă gì sé̤ṳ-miâng, sê sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh kō̤-kó̤, mò̤ piĕng-giéng, ô gá-dĭk gì sĭng-ùng. Êng-hò̤-ìng dŭ kō̤-ī mò̤ huă cièng sāi Mì-gĭ Sĭng-ùng gì nô̤i-ṳ̀ng.

Mì-gĭ Sĭng-ùng sṳ̆-iéu nṳ̄! Nē̤ng-gă hĭ-uông Mì-gĭ Sĭng-ùng gì cé-nguông-ciā gùng-tā̤ â̤ gĕng-gă cáung-duâi, gĕng-gă dŏ̤-nguòng. Ngô-hù-sé̤ṳ-hāi gì bèng-iū dŭ kō̤-ī găk siŏh dŏi, sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh cī ciáh sié-gái gì sĭng-ùng. Ṳ̀-guō nṳ̄ ô sĭng biĕng-cék, chiāng káng siŏh káng nē̤ng-gă gì cê̤ṳ-ngō gái-siêu, uàng siŏh uàng biĕng-cék-buô. Gĭ-dâi nṳ̄ lì chăng-ṳ̀.

  SĬNG-ÙNG SIÂ-KṲ̆
Wikinews collaboration logo.svg