Wn/cdo/Wikinews:Tàu Hiĕk

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdoWn > cdo > Wikinews:Tàu Hiĕk
Jump to: navigation, search
CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ
WIKI SĬNG-ÙNG
DŬ-LIĀNG Ô 26 PIĔNG BÀNG-UÂ SĬNG-ÙNG
TÀU-BĒNG TÀU-DÈU
2018 n. 2 ng. 13 h.
Hók-ciŭ-nè̤ng siā chŭng-lièng

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng cé̤ṳk dài-gă kēng-nièng gék-siòng

Gĭng-dáng (16 hô̤) sê gô-lĭk ciáng-nguŏk chĕ̤-ék. Găk kēng-nièng tàu siŏh nĭk, Wiki Sĭng-ùng ké̤ṳk tĕ̤k-ciā bèng-iū bái-nièng lá. Cé̤ṳk dài-gă sĭng-nièng gék-siòng, sĭng-tā̤ giông-kŏng!
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 13 h.

Iù-kă̤ Lièng-hăk Tăi-dièng ĭk-sōng Ciòng-giù Dáe̤ng-iéu Ùng-huá Mì-sāng

Lò̤-mā dŏng-dê sì-găng 2 nguŏk 5 nĭk màng-buŏ, Lièng-hăk-guók Liòng-nùng Cū-cék káuk-nêng lāu „Dṳ̆ng-guók Nàng-huŏng Dô̤-cáuk Tăi-dièng Hiê-tūng“ ĭk-sōng Ciòng-giù Dáe̤ng-iéu Nùng-ngiĕk Ùng-huá Mì-sāng. Iù-kă̤ Lièng-hăk Tăi-dièng cêu găk ĭk-sōng hâung-mŭk diē-sié.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu

2018 n. 2 ng. 11 h.
Breaking cdo latn.png

Huă-lièng dê-ngù-diōng-giĕng, giĕ-muò 6.0, bô ô ṳ̀-cīng

Siŏh-màng (6 hô̤) 23:50, Huă-lièng huák-sĕng Iô-sê Giĕ-muò 6.0 gì iū-gāng dê-cīng, chĭng-dô 10 ㎞. Cĭ-hâiu gáu gĭng-dáng (7 hô̤) buáng-màng, ṳ̀-cīng mò̤-dìng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 1 ng. 17 h.

Báe̤k-dàu dê-ngù diōng-giĕng, giĕ-muò 5.7

Gĭng-dáng (17 hô̤) â-dáu 1:59, Dài-báe̤k-chê Báe̤k-dàu-kṳ̆ huák-sĕng Iô-sê Giĕ-muò 5.7 gì iū-gāng dê-cīng, chĭng-dô 140 ㎞. Dài-uàng gì ké-chiông-guŏh huá-buó lāu „gīng-séng tŭng-dĭ“.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu

Còng-dáung
TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG
2018 n. 2 ng. 18 h.
2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi

2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gĭng-dáng gṳ̄-hèng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 3 diēng buáng cō̤-êu, Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-hèng 2018 nièng sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 18 h.
Tuàng-bái gì sì-hâiu Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng Lĭk-hèng-lèu gì diêng-cṳ̄-bìng

Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng muô-sók tuàng-bái, sĭng lâu hâu-iū cá̤-cá̤-ék-dòng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 2 diēng, Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-bâing lāu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông. Săng-dṳ̆ng sĭng lâu hâu-iū dŭ diōng gáu hŏk-hâu, gâe̤ng cê-gă gì sĭng-săng dùng-hŏk păng-gōng, găk hŏk-hâu diē-sié láuk siŏh láuk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

Còng-dáung
KÁNG-GIÉNG SIŌNG-PIÉNG
2 nguŏk 10 hô̤ màng-buŏ, téng Dăk-mìng-lô gáu Nàng-gă̤ dŭ ô uăk-dông, hiêng-diòng cī-màng nâu-iĕk.
2 nguŏk 10 hô̤ màng-buŏ, Hók-ciŭ Báik-ék-chék-lô Dĕ̤ng-gă̤-kāu gáu Cĭng-tái-lô-kāu siŏh dâung diô dŭ diŏh gṳ̄-bâing lāu „Dĕ̤ng-gă̤-kāu Gă-nièng-huà: Kuòng-huăng-iâ“ uăk-dông. Dùng-sì, ôi-ṳ̆ Dăk-mìng-lô gì Dăk-mìng Mī-sĭk-gă̤ giék-bà̤ kŭi-gă̤.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kiák-siōng: Davidzdh - Kái-iéu - Còng-dáung
CHṲ̄-SÈNG CHṲ̄-KÁIK
sáuk-sĭng huâng-còng
DŎNG-ÁNG-GUĀNG
2017 nièng 12 nguŏk - 2018 nièng 1 nguŏk - 2018 nièng 2 nguŏk
SṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG
Chŏ̤ sì chĭ chŏ̤ chŏ̤.
Dó̤i Hók-ciŭ-nè̤ng lì gōng, dṳ̀ lā̤ chŭng-cáik, mò̤ sié-nó̤h bī dĕ̤ng-cáik dáe̤ng-iéu. Gáu cī siŏh nĭk, Hók-ciŭ-nè̤ng ó̤i siăh sì. Sŭk-mī-hūng chŏ̤ siàng uòng-giāng, cĭ-hâiu bóng iā gòng gì cūi lā̤ cṳ̄ sṳ̆k, găk ciĕ-mà huă-săng-hūng lā̤ bó̤-dâung sì, siăh kó̤ bô diĕng bô hiŏng.Muōi-nièng dŭ găk chió có̤ sì gì Lìng ĭ-mū dĕ̤ng-cé dŭ-sê iā huăng-hī, „Nguāi gì nṳ̄-giāng bàng-siòng ngiê-dāu mòng, dĕ̤ng-cé cá ô sì-găng giàng nguāi chió diē có̤-cáik.“

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu


SÓ-CÊ SĬNG-ÙNG
30 suói ī-hâ
2018 n. 2 ng. ciék-sê̤ṳ «Săng-să̤ Uāng-bó̤» gé-ciā diô-biĕng chāi-huōng gì nè̤ng nêng-ùi mū-ngṳ̄ sê Pū-tŭng-uâ ng-sê gì-tă huŏng-ngiòng gì nièng-lìng-dâung

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Só-cê lài-nguòng - Kái-iéu


CÊ-GĂ BÓ̤-DŌ̤
>>gó sâ̤ bó̤-dō̤
HIÊ-LIĔK BÓ̤-DŌ̤
Viquirellotge-noticies.png

Cuòi sê có̤i-gê̤ṳng gĕng-sĭn gì sĭng-ùng bó̤-dō̤.

>>gó sâ̤ bó̤-dō̤ Gĕng-sĭng

HŬNG-LÔI SÁUK-ĪNG
Template:Wn/cdo/Index LAT
  NĒ̤NG-GĂ GÁUK-NÈ̤NG

Wikimedia
Wikimedia gé-hĕk


Nē̤ng-gă sê siŏh dŏi cé-nguông-ciā, cê̤ṳ-nguông hó-chók sì-găng gâe̤ng gĭng-cièng, gióng-siék kī Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Mì-gĭ Sĭng-ùng. Nē̤ng-gă gì sé̤ṳ-miâng, sê sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh kō̤-kó̤, mò̤ piĕng-giéng, ô gá-dĭk gì sĭng-ùng. Êng-hò̤-ìng dŭ kō̤-ī mò̤ huă cièng sāi Mì-gĭ Sĭng-ùng gì nô̤i-ṳ̀ng.

Mì-gĭ Sĭng-ùng sṳ̆-iéu nṳ̄! Nē̤ng-gă hĭ-uông Mì-gĭ Sĭng-ùng gì cé-nguông-ciā gùng-tā̤ â̤ gĕng-gă cáung-duâi, gĕng-gă dŏ̤-nguòng. Ngô-hù-sé̤ṳ-hāi gì bèng-iū dŭ kō̤-ī găk siŏh dŏi, sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh cī ciáh sié-gái gì sĭng-ùng. Ṳ̀-guō nṳ̄ ô sĭng biĕng-cék, chiāng káng siŏh káng nē̤ng-gă gì cê̤ṳ-ngō gái-siêu, uàng siŏh uàng biĕng-cék-buô. Gĭ-dâi nṳ̄ lì chăng-ṳ̀.

  SĬNG-ÙNG SIÂ-KṲ̆
Wikinews collaboration logo.svg