Template:Wn/cdo/proverbs in news LAT/Archive

From Wikimedia Incubator
Jump to: navigation, search
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2017 nièng[edit]

12 nguŏk[edit]

Chŏ̤ sì chĭ chŏ̤ chŏ̤.
Dó̤i Hók-ciŭ-nè̤ng lì gōng, dṳ̀ lā̤ chŭng-cáik, mò̤ sié-nó̤h bī dĕ̤ng-cáik dáe̤ng-iéu. Gáu cī siŏh nĭk, Hók-ciŭ-nè̤ng ó̤i siăh sì. Sŭk-mī-hūng chŏ̤ siàng uòng-giāng, cĭ-hâiu bóng iā gòng gì cūi lā̤ cṳ̄ sṳ̆k, găk ciĕ-mà huă-săng-hūng lā̤ bó̤-dâung sì, siăh kó̤ bô diĕng bô hiŏng.Muōi-nièng dŭ găk chió có̤ sì gì Lìng ĭ-mū dĕ̤ng-cé dŭ-sê iā huăng-hī, „Nguāi gì nṳ̄-giāng bàng-siòng ngiê-dāu mòng, dĕ̤ng-cé cá ô sì-găng giàng nguāi chió diē có̤-cáik.“

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


2018 nièng[edit]

3 nguŏk[edit]

Ô nguòng-siĕu, mò̤ dṳ̆ng-chiŭ; ô dṳ̆ng-chiŭ, mò̤ nguòng-siĕu.
Ṳ̀-guō nguòng-siĕu-cáik â̤ káng-giéng nguŏk, dṳ̆ng-chiŭ-cáik ék-dêng dŏ̤-hùng hĕ̤k-ciā dâung ṳ̄, huāng-cĭ ĭk-iòng. Cī siŏh dèu ngiêng-ngṳ̄ sĭk-cié sê gōng Hók-ciŭ â̤ káng-giéng nĭk-tàu sì-găng gâe̤ng dâung ṳ̄ gì sì-găng chă-bók-dŏ̤ sâ̤.
Gŏng-gé̤ṳ Dṳ̆ng-guók Dṳ̆ng-iŏng Ké-chiông-dài siĕu-sék, ciáng-nguŏk sĕk-lĕ̤k (3 ng. 3 h.) Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng biĕng-dău gâing-hê duâi-buô-hông sê dŏ̤-hùng, mò̤ dâung ṳ̄. Chê-kṳ̆ ŭng-dô 27℃ gáu 13℃.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


Gĭng-dĭk muôi gáu lòi sĕng huák, chék-chék sé-sĕk-gāu bók giéng tiĕng.
Muōi siŏh nièng gĭng-dĭk cō̤-êu, dŭ â̤ tiăng-giéng siŏh nièng dài-dŭng tàu siŏh siăng lòi-gŭng-hiōng. Ṳ̀-guō gĭng-dĭk cĭ-sèng páh lòi-gŭng, siók-mìng cī siŏh nièng nuāng-sék ké-liù iā uăk, dâung ṳ̄ sì-găng iā dòng. Iâ gōng „Gĭng-dĭk muôi gáu lòi sĕng huák, â̤ dâung chék-chék sé-sĕk-gāu tiĕng.“
Gŏng-gé̤ṳ Dṳ̆ng-guók Dṳ̆ng-iŏng Ké-chiông-dài siĕu-sék, 3 ng. 5 h. Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng biĕng-dău gâing-chê duâi-buô-hông dâung dṳ̆ng-ṳ̄, páh lòi-gŭng. 4 hô̤ dṳ̆ng-ngū, Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ tiăng gáu lāu tàu siŏh siăng lòi-gŭng-hiōng.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung