Jump to content

Template:Wn/cdo/Proverbs in news LAT/Archive

From Wikimedia Incubator
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2017 nièng

[edit source]

12 nguŏk

[edit source]
Chŏ̤ sì chĭ chŏ̤ chŏ̤.
Dó̤i Hók-ciŭ-nè̤ng lì gōng, dṳ̀ lā̤ chŭng-cáik, mò̤ sié-nó̤h bī dĕ̤ng-cáik dáe̤ng-iéu. Gáu cī siŏh nĭk, Hók-ciŭ-nè̤ng ó̤i siăh sì. Sŭk-mī-hūng chŏ̤ siàng uòng-giāng, cĭ-hâiu bóng iā gòng gì cūi lā̤ cṳ̄ sṳ̆k, găk ciĕ-mà huă-săng-hūng lā̤ bó̤-dâung sì, siăh kó̤ bô diĕng bô hiŏng.Muōi-nièng dŭ găk chió có̤ sì gì Lìng ĭ-mū dĕ̤ng-cé dŭ-sê iā huăng-hī, „Nguāi gì nṳ̄-giāng bàng-siòng ngiê-dāu mòng, dĕ̤ng-cé cá ô sì-găng giàng nguāi chió diē có̤-cáik.“

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu


2018 nièng

[edit source]

3 nguŏk

[edit source]
Ô nguòng-siĕu, mò̤ dṳ̆ng-chiŭ; ô dṳ̆ng-chiŭ, mò̤ nguòng-siĕu.
Ṳ̀-guō nguòng-siĕu-cáik â̤ káng-giéng nguŏk, dṳ̆ng-chiŭ-cáik ék-dêng dŏ̤-hùng hĕ̤k-ciā dâung ṳ̄, huāng-cĭ ĭk-iòng. Cī siŏh dèu ngiêng-ngṳ̄ sĭk-cié sê gōng Hók-ciŭ â̤ káng-giéng nĭk-tàu sì-găng gâe̤ng dâung ṳ̄ gì sì-găng chă-bók-dŏ̤ sâ̤.
Gŏng-gé̤ṳ Dṳ̆ng-guók Dṳ̆ng-iŏng Ké-chiông-dài siĕu-sék, ciáng-nguŏk sĕk-lĕ̤k (3 ng. 3 h.) Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng biĕng-dău gâing-hê duâi-buô-hông sê dŏ̤-hùng, mò̤ dâung ṳ̄. Chê-kṳ̆ ŭng-dô 27℃ gáu 13℃.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu


Gĭng-dĭk muôi gáu lòi sĕng huák, chék-chék sé-sĕk-gāu bók giéng tiĕng.
Muōi siŏh nièng gĭng-dĭk cō̤-êu, dŭ â̤ tiăng-giéng siŏh nièng dài-dŭng tàu siŏh siăng lòi-gŭng-hiōng. Ṳ̀-guō gĭng-dĭk cĭ-sèng páh lòi-gŭng, siók-mìng cī siŏh nièng nuāng-sék ké-liù iā uăk, dâung ṳ̄ sì-găng iā dòng. Iâ gōng „Gĭng-dĭk muôi gáu lòi sĕng huák, â̤ dâung chék-chék sé-sĕk-gāu tiĕng.“
Gŏng-gé̤ṳ Dṳ̆ng-guók Dṳ̆ng-iŏng Ké-chiông-dài siĕu-sék, 3 ng. 5 h. Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng biĕng-dău gâing-chê duâi-buô-hông dâung dṳ̆ng-ṳ̄, páh lòi-gŭng. 4 hô̤ dṳ̆ng-ngū, Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ tiăng gáu lāu tàu siŏh siăng lòi-gŭng-hiōng.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu


4 nguŏk

[edit source]
Siăh séng lō̤-chṳ̄ — chék-ché̤ṳ siŏh.
Séng, cêu-sê huōi-iŏh. Cī siŏh gĕu sṳ̆k-ngṳ̄ sê gōng nè̤ng ng tiăng-huôi, bié-bié-dâe̤ng, cĭng chiông siăh kó̤ huōi-iŏh gì lō̤-chṳ̄-giāng.
2018 nièng Hók-gióng gŏ̤-săng sēng-cé-giēng gì ngṳ̄-ùng dà̤-mŭk kō̤ lāu Dĕ̤ng-báe̤k-uâ, gōng siŏh ciáh niè-giāng cĭng-chiông „dàmǎhóu“ (大馬猴), é-sé̤ṳ cêu gâe̤ng cī siŏh dèu Hók-ciŭ-uâ sṳ̆k-ngṳ̄ siŏh-iông. Cī bĭh Dĕ̤ng-báe̤k-uâ sōng-hâung iâ găk uōng-lŏk gà̤-dēng duâi-diòng, hŏk-sĕng dò̤ „dàmǎhóu“ biĕng gó-sê̤ṳ, hĕ̤k-ciā có̤ biēu-cìng-bău, biēu-dăk cê-gă gì gāng-sê̤ṳ.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu


6 nguŏk

[edit source]
Mòng-cṳ̄ng dâung-ṳ̄ huōi siĕu gă̤, hâ-cé dâung-ṳ̄ lâng-buò-buò.
Mòng-cṳ̄ng nâ dâung-ṳ̄, cī siŏh nièng cêu â̤ cêng-gò̤ iā iĕk, iā găng-âng. Hâ-cé nâ dâung-ṳ̄, cī siŏh nièng cêu gâe̤ng sèng-dău gōng gì mâ̤ siŏh-iông lāu.
6 nguŏk kăi-sṳ̄, Hók-ciŭ sê̤ṳ gáu hŭng-tăi gì īng-hiōng, sèu-sèu dâung-ṳ̄. 5 hô̤, Hók-ciŭ-chê ké-chiông buô-muòng gōng, hŭng-tăi găk cĭ-hâiu gì 5 nĭk dŭ mâ̤ īng-hiōng Hók-ciŭ. Gó gōng 7 hô̤ kăi-sṳ̄ ṳ̄ cêu mò̤ sèng gūi nĭk hī-māng duâi lāu, Hók-ciŭ duâi-buô-hông dê-huŏng dŭ-sê dŏ̤-hùng. 7 hô̤ iâ sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gŏ̤-kō̤ gì tàu siŏh gĕ̤ng.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu

7 nguŏk

[edit source]
Hŭng-tăi mâ̤ duâi, huòi-nàng dō̤ duâi.
Hŭng-tăi sê ngĭk-sì-cĕng ké-siòng, ṳ̀-guō dĕng-lṳ̆k-diēng găk Hók-ciŭ báe̤k-sié, sèng-hŭng guó-gīng páh să̤-báe̤k-hŭng, dṳ̆ng-sĭng guó-hâiu páh nàng-hŭng gák bô̤-ṳ̄. Hók-ciŭ-nè̤ng cêu gó̤ ĭ „huòi-nàng“. Huòi-nàng gì sì-hâiu, duâi-ṳ̄ siàng-căi, cìng-kuóng bī-kī hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k gó ngài.
7 ng. 11 h. cā-tàu 9:15, dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk Hók-ciŭ Lièng-gŏng-gâing Uòng-gì Buáng-dō̤ iòng-hāi dĕng-lṳ̆k, dĕng-lṳ̆k gì sì-hâiu dṳ̆ng-sĭng hó-gê̤ṳng có̤i duâi hŭng-lĭk ô 14 gék (42 m/s). Hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k cĭ-sèng, Lièng-gŏng-gâing ī-gĭng găk lā̤ páh-hŭng dâung-ṳ̄. Hŭng-tăi muōng gê̤ṳng, hŭng-ṳ̄ muōng duâi. Duâi-hŭng hiĕng-kī lâung, gūi mī gà̤ng. Ṳ̄ mĭk-mĭk mà-mà, páh gáu lṳ̆k-dê. Hāi-cūi dō̤-guáng diē Hà-puō, ciō-gáng-dô̤ gà̤-dēng gì cék-cūi â̤ cék gáu kă-bók-tàu. Gê̤ṳng-hāi gì chŏng diē, ṳ̄-cūi téng kāng-muòng-giāng gì bŏ̤-liè kék-kék lâiu diē chió, mò̤-gṳ̆ng dŭ mò̤ nó̤h sāi lāu.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu