Template:Wn/cdo/Proverbs in news LAT

From Wikimedia Incubator
Dièng nè̤ng-kă, buāng nè̤ng-chiū.
Hŭng-tăi sê ngĭk-sì-cĕng ké-siòng, ṳ̀-guō dĕng-lṳ̆k-diēng găk Hók-ciŭ báe̤k-sié, sèng-hŭng guó-gīng páh să̤-báe̤k-hŭng, dṳ̆ng-sĭng guó-hâiu páh nàng-hŭng gák bô̤-ṳ̄. Hók-ciŭ-nè̤ng cêu gó̤ ĭ „huòi-nàng“. Huòi-nàng gì sì-hâiu, duâi-ṳ̄ siàng-căi, cìng-kuóng bī-kī hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k gó ngài.
Nĭk-buōng ô siŏh-ciáh nṳ̄-gái cê̤ṳ-sák, sì-nièng 30 huói, câi-sĕng sì-hâiu gâe̤ng siŏh-ciáh ciĕu-péng guōng-gó̤ gŭng-sĭ ô nguôi-bău guăng-hiê. 10 n. 17 h., sṳ̄-ciā gì chió-diē-nè̤ng gâe̤ng lâng-ciáh ī-sèng gì dùng-sê̤ṳ hióng Dŭng-gĭng Dê-huŏng Huák-iêng tì-kī só-sê̤ṳng, nêng-ùi sṳ̄-ciā sê ké̤ṳk cūng-gĭng-lī kĭ-kó̤, iéu-giù cūng-gĭng-lī buòi sōng-sék-hié gâe̤ng gó-muôi huák gì gĕ̤ng-cṳ̆. Nguòng-gó gōng, cūng-gĭng-lī „sāi kiéng-só gĕk-lĕk“ ĭ-nè̤ng, mò̤ huák gĕ̤ng-cṳ̆, găng-sê ĭ-nè̤ng gì sĕng-uăk, gó má ĭ-nè̤ng „nâ-sê uăk lā̤ cêu găk lā̤ dièng nè̤ng-kă“.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung