Wn/cdo/„Maria“ dĕng-lṳ̆k Hók-ciŭ Lièng-gŏng, hŭng-tăi huòi-nàng dâung-ṳ̄ iā duâi

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > „Maria“ dĕng-lṳ̆k Hók-ciŭ Lièng-gŏng, hŭng-tăi huòi-nàng dâung-ṳ̄ iā duâi
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 7 ng. 11 h. séng

Cā-tàu 9:15, dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk Hók-ciŭ Lièng-gŏng-gâing Uòng-gì Buáng-dō̤ (黃岐半島) iòng-hāi dĕng-lṳ̆k, dĕng-lṳ̆k gì sì-hâiu dṳ̆ng-sĭng hó-gê̤ṳng có̤i duâi hŭng-lĭk ô 14 gék (42 m/s).

Hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k cĭ-sèng, Lièng-gŏng-gâing ī-gĭng găk lā̤ páh-hŭng dâung-ṳ̄. Hŭng-tăi muōng gê̤ṳng, hŭng-ṳ̄ muōng duâi. Duâi-hŭng hiĕng-kī lâung, gūi mī gà̤ng. Ṳ̄ mĭk-mĭk mà-mà, páh gáu lṳ̆k-dê. Hāi-cūi dō̤-guáng diē Hà-puō (霞浦), ciō-gáng-dô̤ gà̤-dēng gì cék-cūi â̤ cék gáu kă-bók-tàu. Gê̤ṳng-hāi gì chŏng diē, ṳ̄-cūi téng kāng-muòng-giāng gì bŏ̤-liè kék-kék lâiu diē chió, mò̤-gṳ̆ng dŭ mò̤ nó̤h sāi lāu.

Hók-ciŭ-chê kṳ̆ cìng huóng iâ mâ̤ hō̤: Săng-huŏng chék-háe̤ng gūi dău lâu-chéu ké̤ṳk hŭng chuŏi, căk chiă gà̤-dēng , dō̤ găk diô dṳ̆ng; Hók-ciŭ Dâi-hŏk gióng-dê̤ṳk bŏ̤-liè ké̤ṳk hŭng páh chó̤i; Gĭng-săng (金山) gŏ̤-cèng cê̤ṳ-tĕk gì bŏ̤-liè duâi-buô-hông ké̤ṳk chuŏi buŏi, bùng-găng diē-sié iā luâng; diô-biĕng mòng-guō gó muôi só̤ik, ké̤ṳk hŭng chuŏi, dâung lāu „mòng-guō-ṳ̄“... Hô-nguôi nèng-giéng-dô (戶外能見度) cêng dă̤, 5 mī cĭ-nguôi káng mâ̤ chĭng-chū nó̤h. Hŭng-tăi sê ngĭk-sì-cĕng ké-siòng (逆時針氣旋), cī huòi dĕng-lṳ̆k-diēng găk Hók-ciŭ báe̤k-sié, sèng-hŭng guó-gīng (前鋒過境) páh să̤-báe̤k-hŭng, dṳ̆ng-sĭng guó-hâiu páh nàng-hŭng gák bô̤-ṳ̄. Hók-ciŭ-nè̤ng gó̤ ĭ „huòi-nàng“, ô ngiêng-ngṳ̄ gōng „hŭng-tăi mâ̤ duâi, huòi-nàng dō̤ duâi“, gōng gì cêu-sê huòi-nàng sèng-hâiu bô̤-ṳ̄ siàng-căi, bī hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k gó ngùi-hiĕng. Mì-gĭ gé-ciā găk chió diē káng tiĕng, ṳ̄ mâ̤ chiông sê siŏh lăk siŏh lăk dâung, dō̤ chiông téng tiĕng-siông siŏh buòng siŏh buòng puák-giâ-lì.

„Maria“ téng Lièng-gŏng Uòng-gì dĕng-lṳ̆k hâiu, ék-dô hióng Hók-ciŭ huŏng-hióng iè-dông, dáng găk 10 diēng cō̤-êu gì sèng-hâi, hàng-bók-siŏh-sì hióng báe̤k-sié kó̤, gēng-iŏk ôi hŭng-tăi. Ô Hók-ciŭ-nè̤ng iā giăng, gōng sê Hók-ciŭ Bìng-săng (屏山) gà̤-dēng gì „Déng-hāi-lèu“ (鎮海樓) hiēng-lìng. Cĭ-hâiu hŭng-tăi â̤ hióng să̤-báe̤k-huāng piĕng-să̤ gié-sṳ̆k iè-dông, giòng-dô iâ mâing-mâing dŏk-giâ-lì, huák-gō̤ gì sì-hâiu ī-gĭng biéng-siàng iĕk-dái hŭng-bô̤, mìng-dáng diē Gŏng-să̤ (江西).

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.