Jump to content

Wn/cdo/2019 Sĕk-ék Chŭng-uāng gĭng-màng kăi-sṳ̄

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > 2019 Sĕk-ék Chŭng-uāng gĭng-màng kăi-sṳ̄
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2019 n. 1 ng. 22 h. Hók-ciŭ séng

Gĭng-màng (1 ng. 22 h.) 7 dēng,2019 nièng Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng (世界福州十邑春晚) găk Hók-ciŭ Hāi-hiĕk Ùng-huá Ngiê-sŭk Dṳ̆ng-sĭng (福州海峽文化藝術中心) gṳ̄-bâing.

2019 Sĕk-ék Chŭng-uāng ciék-mŭk-dăng
Sèng-âu Lôi-hìng Buōng-dā̤ gì miàng-sê Hók-ciŭ-uâ huāng-ĭk Ngṳ̄-ngiòng Sióng-pièng
Sê̤ṳ Gău-hiōng-ngŏk 春節序曲 Chŭng-cáik Sê̤ṳ-ké̤ṳk
1 Kŭi-diòng gŏ̤-ū 喜洋洋吉星高照 Hī-iòng-iòng Gék-sĭng Gŏ̤-ciéu Hók-ciŭ-uâ
2 Siēu-pīng 天上掉下個大姑媽 Hók-ciŭ-uâ, Pū-tŭng-uâ
3 Gŏ̤ biēu-iēng 採新 Chāi-sĭng Pū-tŭng-uâ
4 Gŏ̤-ké̤ṳk 嗨起來 Hāi Kī-lài Pū-tŭng-uâ
5 Siēu-pīng 也有昧 Iâ Ô Mê Hók-ciŭ-uâ, Pū-tŭng-uâ
6 Hô-dông 院士拜年 Iêng-sê̤ṳ Bái-nièng Pū-tŭng-uâ
7 Hiê-gŏ̤ 毓秀福天 Ṳ̆k-séu Hók-tiĕng Hók-ciŭ-uâ
8 Siēu-pīng 亂點鴛鴦 Luâng-diēng Uŏng-iŏng Hók-ciŭ-uâ, Pū-tŭng-uâ
9 chiĕ-chióng 上下杭 Siông-â-hòng Hók-ciŭ-uâ
10 Hiêng-dâi-ū 絲海情歌 Sĭ-hāi Cìng-gŏ̤
11 Gŏ̤-ké̤ṳk lièng-chióng 青春記憶 Chĭng-chŭng Gé-é Pū-tŭng-uâ
12 Siēu-pīng 終於對上眼 Hók-ciŭ-uâ, Pū-tŭng-uâ
13 Ŭ-dô̤ Ṳ̀ng
14 Nguòng-sĕng-tái hăk-chióng 畲族大歌 Siă-cŭk duâi-gŏ̤ Hók-ciŭ-uâ
15 Cìng-gīng biēu-iēng 夢幻廊橋 Móng-huâng Lòng-giò
16 Siēu-pīng 去哪裏 Kó̤ Diê-sē̤ Hók-ciŭ-uâ, Pū-tŭng-uâ
17 Ngŏk-ū 梅邑禮樂 Muòi-ék Lā̤-ngŏk Hók-ciŭ-uâ
18 Hô-dông 僑領拜年 Gièu-liāng Bái-nièng Hók-ciŭ-uâ, Pū-tŭng-uâ
19 Gŏ̤-ké̤ṳk 鄉親來拜年 Hiŏng-chĭng Lì Bái-nièng Hók-ciŭ-uâ, Mā-lài-uâ
20 Siēu-pīng 歡樂一家人 Huăng-lŏ̤h Siŏh-chió Nè̤ng Hók-ciŭ-uâ, Pū-tŭng-uâ
21 Ĭng-ngŏk-sĭ 幸福之城 Hâing-hók cĭ Siàng Pū-tŭng-uâ
22 Ciō-dà̤-ké̤ṳk 福佑福州 Hók Êu Hók-ciŭ Hók-ciŭ-uâ, Pū-tŭng-uâ

Gĭng-nièng gì siēu-pīng,dŭ-sê Hók-ciŭ-uâ gâe̤ng Pū-tŭng-uâ chăng siŏh-dó̤i gōng. Gūi-bĭh siēu-pīng cĭ-găng, kiŏk-cìng iâ ô guăng-hiê, ciō-iéu cêu-sê gōng siŏh-chió nè̤ng dó̤i-chiū siŏh-ciáh 38 huói gì „cṳ̆-niòng-giāng“ gōng-chĭng gì gó-sê̤ṳ. „Ì-sông-gŏ̤“ gâe̤ng „Háik-cháu Cūi-tā̤ Dê-lī Gŭng-sĭ“ (黑殠水體治理公司) gì Dĕ̤ng-báe̤k lō̤-bēng dùng-dài gêng-cĕng, gáu-muōi Dĕ̤ng-báe̤k ĭ-gŏ̤ iàng lāu. Gì-dṳ̆ng, dâ̤ 2 bĭh siēu-pīng gì biēu-dà̤, gó dĕk-sìng-é siā siàng „也有昧“. Ciā „昧“ gì-sĭk cêu-sê „mê“, cêu-sê gōng iū-ché̤ṳ, ô é-sê̤ṳ.

Gŏ̤-ké̤ṳk ciék-mŭk «Hāi Kī-lài» (嗨起來), tiéu-ŭ gì nè̤ng báik-cèng chăng-gă guó kó̤-nièng-màng gì Sĕk-ék Chŭng-uāng, gó ô Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ gì Cūng-giŏk-suói. Gŏ̤-ké̤ṳk lièng-chióng «Chĭng-chŭng Gé-é» (青春記憶), gê̤ṳng-cūng ô chióng 5 dèu Pū-tŭng-uâ gì gŏ̤, hŭng-biék sê «Diĕng-mĭk-mĭk» (甜蜜蜜), «Siēu-siàng Gó-sê̤ṳ Dŏ̤» (小城故事多), «Găk Hĭ-uông gì Dièng-iā Suông» (Pū-tŭng-uâ gó̤ „在希望的田野上“), «Tiĕng-lô» (天路), gâe̤ng siŏh-dèu cáng-mī Gāi-gáik Kŭi-huóng (改革開放) gì gŏ̤. Gô gì gŏ̤ sèng chióng, sĭng gì gŏ̤ hâiu chióng.

Hók-ciŭ-ngṳ̄ gŏ̤-ké̤ṳk «Hiŏng-chĭng Lì Bái-nièng»

Cī-huòi uāng-huôi, dṳ̀ kó̤ siēu-pīng gâe̤ng muōi-muōi siŏh-dèu ciō-dà̤-ké̤ṳk sê „sĕ̤ng-ngiòng“ (雙言) gì, gó ô 3 bĭh ĭng-ngŏk ciék-mŭk sê Pū-tŭng-uâ,diông-giâ gì ĭng-ngŏk ciék-mŭk dŭ-sê Bàng-uâ. Gì-dṳ̆ng, «Hiŏng-chĭng Lì Bái-nièng» (鄉親來拜年) cêu-sê Hók-ciŭ-ngṳ̄ gŏ̤-ké̤ṳk, iù Uâng-băng (萬邦), Ièu-ék (姚乙), Ék-dŏ̤ (益多) cáuk-sṳ̀. Gĭng-àng Uòng Gă-sṳ̀ng (黃家松), Kă-dièu-muói Cū-hăk (buōng-dā̤ gì siā-huák sê „卡溜妹組合“) chióng lāu cī siŏh-dèu gŏ̤. Cī-huòi ū-dài gà̤-dēng gì biēu-iēng ô gă-diē Mà-lài nguòng-só, bī-ṳ̀ Mà-lài-uâ gì dài-sṳ̀. Éng-nà̤ (印尼) gì Huà-gièu (華僑) puâng-ū.

Gĭng-nièng gì Sĕk-ék Chŭng-uāng gì cūng-dô̤-iēng sê Diŏng Là̤-mìng (張黎明). Dṳ̆ng-gê̤ṳng Hók-ciŭ Chê-ūi Sŏng-diòng-buô (中共福州市委宣傳部) gâe̤ng Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Dùng-hiŏng-huôi (世界福州十邑同鄉會) ciō-bâing. Hók-ciŭ Guōng-bó̤ Diêng-sê-dài sìng-bâing (承辦). Cī bĭh diêng-sê-dài gì diōng-bó̤-chiă iâ kŭi gáu diòng-guāng ngiê-dāu. Cī huòi uāng-huôi, diêng-sê-dài páh-sáung có̤ siàng iā sâ̤ cṳ̄ng hìng-sék, gáu săng-sĕk màng-buŏ (2 ng. 4 h.) găk diêng-sê, hô-lièng-uōng, sĭng-muòi-tā̤ bìng-dài bó̤-chók.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.
Nṳ̄ kō̤-ī găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk: