Jump to content

Template:Wn/cdo/News in pictures LAT

From Wikimedia Incubator
Nàng-âu-gă̤ ū-lṳ̀ng, iā sâ̤ nè̤ng lì ché̤ṳ
Nàng-âu-gă̤ ū-lṳ̀ng, iā sâ̤ nè̤ng lì ché̤ṳ

Ciáng-nguŏk chĕ̤-ék cá-tàu sĕk-dēng cō̤-iêu, siŏh-dó̤i nè̤ng sê̤ṳng lā̤ chiăng-sáik gì ĭ-siòng, gŏng lā̤ siŏh-dèu lṳ̀ng, iù Nàng-âu-gă̤ báe̤k-biĕng kăi-sṳ̄ nàng-biĕng giàng.
Kák-sióng: Cyclohexane233 - Kái-iéu - Còng-dáung


參數使用方式[edit source]

  • image_title=圖檔名稱,前方不要加上Image:的參數。
  • image_text=圖片摘要。
  • credit=照片的攝影者,如果是維基任一計畫的用戶請用跨維基連結。
  • caption=圖片的描述,盡可能詳細。
  • full_story= 與此圖片相關的新聞。
  • image_alignment= 預設值是center,圖片過大時可用left。