Jump to content

Wn/cdo/Wikinews:tàu-bēng tàu-dèu

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Wikinews:tàu-bēng tàu-dèu
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2017 nièng[edit | edit source]

12 nguŏk[edit | edit source]

2017 n. 12 ng. 12 h.

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng dáng-sĕng lāu

Siŏh-màng (12 ng. 11 h.), Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng găk Wiki Hŭ-huá-ké lā̤ dáng-sĕng lāu.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2017 n. 12 ng. 14 h.

Nàng-gĭng Dâi-dù-sák 80 cĭu-nièng, Dṳ̆ng-guók gṳ̄-hèng guók-gă gŭng-cié

Gĭng-nièng sê Nàng-gĭng Dâi-dù-sák 80 cĭu-nièng. Siŏh-màng (12 ng. 13 h.) cā-tàu, gṳ̄-hèng lāu Nàng-gĭng Dâi-dù-sák Sī-nàng-ciā Guók-gă Gŭng-cié-nĭk Ngì-sék.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2017 n. 12 ng. 14 h.

dŏk-huák sĭng-ùng

Ùng-hŏk-gă Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng ké̤ṳ-sé

12 nguŏk 14 hô̤ cā-tàu 10:04, ùng-hŏk-gă Ṳ̀ Guŏng-dṳ̆ng (余光中) găk Gŏ̤-hṳ̀ng Ĭ-hŏk Dâi-hŏk Hó-siék Ĭ-iêng ĭng-bêng ké̤ṳ-sé, hiōng-sêu 90 suói.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2017 n. 12 ng. 20 h.

dê-cīng cīng-dô hŭng-buó-dù

Éng-nà̤ huák-sĕng dê-cīng có̤i-ciēu sī lâng ciáh nè̤ng

Éng-dô-nà̤-să̤-ā bái-ngô (15 hô̤) màng-buŏ huák-sĕng gì lī-sê 6.5 gék dê-cīng cīng-dâung gáu siū-dŭ Ngā-gă-dăk gâe̤ng Cuā-uă-dō̤. Céng-hū gōng có̤i-ciēu sī lâng ciáh nè̤ng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 nièng[edit | edit source]

1 nguŏk[edit | edit source]

2018 n. 1 ng. 15 h.

Dĕ̤ng-hāi iù-sùng puâng-dùng, Dṳ̆ng-guók Guók-gă Hāi-iòng-guŏh: Sĕng-tái sê̤ṳ gáu īng-hiōng

Siŏh-màng (14 hô̤), Dṳ̆ng-guók Guók-gă Hāi-iòng-guŏh gōng, Gŏng-gé̤ṳ gáng-cháik, 6 hô̤ Dĕ̤ng-hāi iù-sùng dâung siŏh dŏi gì sū-câi ĭng-ôi huōi-siĕu-sùng iù-ŭ cĭng că̤, sĕng-tái kuàng-gīng sê̤ṳ gáu ék-dêng īng-hiōng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2018 n. 1 ng. 17 h.

Báe̤k-dàu dê-ngù diōng-giĕng, giĕ-muò 5.7

Gĭng-dáng (17 hô̤) â-dáu 1:59, Dài-báe̤k-chê Báe̤k-dàu-kṳ̆ huák-sĕng Iô-sê Giĕ-muò 5.7 gì iū-gāng dê-cīng, chĭng-dô 140 ㎞. Dài-uàng gì ké-chiông-guŏh huá-buó lāu „gīng-séng tŭng-dĭ“.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2 nguŏk[edit | edit source]

2018 n. 2 ng. 11 h.

Huă-lièng dê-ngù-diōng-giĕng, giĕ-muò 6.0, bô ô ṳ̀-cīng

Siŏh-màng (6 hô̤) 23:50, Huă-lièng huák-sĕng Iô-sê Giĕ-muò 6.0 gì iū-gāng dê-cīng, chĭng-dô 10 ㎞. Cĭ-hâiu gáu gĭng-dáng (7 hô̤) buáng-màng, ṳ̀-cīng mò̤-dìng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 2 ng. 13 h.

Iù-kă̤ Lièng-hăk Tăi-dièng ĭk-sōng Ciòng-giù Dáe̤ng-iéu Ùng-huá Mì-sāng

Lò̤-mā dŏng-dê sì-găng 2 nguŏk 5 nĭk màng-buŏ, Lièng-hăk-guók Liòng-nùng Cū-cék káuk-nêng lāu „Dṳ̆ng-guók Nàng-huŏng Dô̤-cáuk Tăi-dièng Hiê-tūng“ ĭk-sōng Ciòng-giù Dáe̤ng-iéu Nùng-ngiĕk Ùng-huá Mì-sāng. Iù-kă̤ Lièng-hăk Tăi-dièng cêu găk ĭk-sōng hâung-mŭk diē-sié.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2018 n. 2 ng. 13 h.

Hók-ciŭ-nè̤ng siā chŭng-lièng

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng cé̤ṳk dài-gă kēng-nièng gék-siòng

Gĭng-dáng (16 hô̤) sê gô-lĭk ciáng-nguŏk chĕ̤-ék. Găk kēng-nièng tàu siŏh nĭk, Wiki Sĭng-ùng ké̤ṳk tĕ̤k-ciā bèng-iū bái-nièng lá. Cé̤ṳk dài-gă sĭng-nièng gék-siòng, sĭng-tā̤ giông-kŏng!
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 2 ng. 21 h.

Guók-cié Mū-ngṳ̄-nĭk, tì-chīng guăng-cé̤ṳ ngṳ̄-ngiòng dŏ̤-iông

Gĭng-dáng (21 hô̤) sê Guók-cié Mū-ngṳ̄-nĭk. Gĭng-nièng-màng Mū-ngṳ̄-nĭk gì ciō-dà̤, sê „Bō̤-tì ngṳ̄-ngiòng dŏ̤-iông-séng, ché̤ṳk-céng sāi-ê̤ṳng dŏ̤-cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ī ciĕ-tì kō̤-tì-sṳ̆k huák-diēng mŭk-biĕu“.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2018 n. 2 ng. 24 h.

2017 nièng huák-sĕng găk Mā-lăk-mì gì ciéng-dáiu

Hĭ gŭng-huŏng: Gĭk-duăng hŭng-cṳ̄ câi-dô cĭk-giék

Hĭ-lĭ-pĭng gŭng-huŏng siŏh-màng (23 hô̤) gōng, gĭk-duăng hŭng-cṳ̄ găk Hĭ-lĭ-pĭng nàng-buô siàng-chê Mā-lăk-mì ké̤ṳk páh-bâi gūi gó nguŏk-nĭk cĭ-hâiu, bô siŏh huòi cĭk-giék kī kó̤, páh-sáung huák-kī sĭng gì hèng-dông, gióng-lĭk „Hă-lī-huák-guók“.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 2 ng. 26 h.

Bìng-chiŏng Dĕ̤ng-ó̤-huôi biê-mŏk, â siŏh câng Báe̤k-gĭng

Siŏh-màng-buŏ (25 hô̤), Bìng-chiŏng Dĕ̤ng-ó̤-huôi biê-mŏk. Séng-huō siĕu lāu 16 gĕ̤ng, biê-mŏk-sék gì sì-hâiu iâ mâing-mâing miĕk kó̤.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...3 nguŏk[edit | edit source]

2018 n. 3 ng. 15 h.

Huók-gĭng gì sióng-piéng

Ŭk-lī-hŏk-gă Huók-gĭng kó̤-sié

Ŭk-lī-hŏk-gă Sṳ̄-dé-hŭng Huók-gĭng kó̤-sé, hiōng-nièng 76 suói. Huók-gĭng chió-nè̤ng gì huák-ngiòng-ìng táiu-ló lāu cī siŏh dèu siĕu-sék.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 3 ng. 18 h.

Lī Ngò̤ gì sióng-piéng

Dài-uàng cáuk-gă Lī Ngò̤ kó̤-sié

Gĭng-dáng (18 hô̤) cā-tàu 10:59, Dài-uàng cáuk-gă, céng-dê pàng-lâung-uòng Lī Ngò̤ kó̤-sié, hiōng-nièng 83 suói. Dài-báe̤k Ìng-mìng Cūng-ĭ-iêng céng-sĭk lāu cī siŏh dèu siĕu-sék.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù4 nguŏk[edit | edit source]

2018 n. 4 ng. 2 h.

1 hô̤, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ gĭng-guó Báe̤k-gĭng

Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ dâung-giâ gì sì-găng tŭi-dì, diàng gáu nè̤ng gì kō̤-nèng-séng iā nâung

Có̤i-sĭng pàng-gū biēu-mìng, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ lŏk gáu dê-giù gì sì-găng, iā ô kō̤-nèng bī nguòng-lài ê̤ṳ-cháik gì gó dì nék-giāng. Buô-giông diàng gáu ìng-gùng cê̤ṳ-gṳ̆-kṳ̆ gì kō̤-nèng-séng sê iā nâung gì.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 4 ng. 2 h.

Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤

Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ dâung gáu Nàng Tái-bìng-iòng

Gĭng-dáng (2 hô̤), Dṳ̆ng-guók céng-hū sŏng-buó, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ ī-gĭng dâung gáu Nàng Tái-bìng-iòng. Ô kuŏ-hŏk-gă gōng, Tiĕng-gṳ̆ng 1 hô̤ kō̤-nèng găk Huák-sṳ̆k Tahiti-dō̤ hó-gê̤ṳng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 4 ng. 19 h.

Mī-guók cié-còi Huà-ùi Dṳ̆ng-hĭng, Báe̤k-gĭng huāng-êng giòng-liĕk

Mī-guók dó̤i Dṳ̆ng-guók tŭng-séng siék-bê cié-cô̤-siŏng sĭk-siĕ mâiu-ĭk cié-còi, Báe̤k-gĭng huāng-éng iā giòng. Dṳ̆ng-guók guók-gă muòi-tā̤ Sĭng-huà-siâ bó̤-dô̤, Siŏng-ô-buô huák-ngiòng-ìng Gŏ̤ Hŭng gĭng-dáng (4 nguŏk 19 hô̤) gōng, Mī-guók gì có̤-huák biēu-miêng cĕng-dó̤i Dṳ̆ng-guók, gáu-muōi-lāu gó-sê hâi cê-gă. Ĭ gōng, hĭ-uông Mī-guók ng sāi dă̤-gū Dṳ̆ng-guók gì giók-sĭng, Mī-guók có̤ dăng-biĕng ciō-ngiê, Dṳ̆ng-guók â̤ giĕng-giók dáiu-cĕng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2018 n. 4 ng. 21 h.

Mswati Săng-sé guók-uòng

Hĭ-ciŭ-guók Swaziland gāi-miàng, hô̤ „eSwatini“

Hĭ-ciŭ nàng-buô guók-gă Swaziland gāi-miàng lāu, sĭng gì guók-miàng hô̤ lā̤ „eSwatini“. Bái-sé (19 hô̤), Swaziland gṳ̄-bâing dṳ̆k-lĭk gĭng-hĭ-nièng kéng-cé̤ṳk diēng-lā̤. Uăk-dông gì sì-hâiu, Mswati Săng-sé guók-uòng sŏng-buó gĕng-gāi guók-miàng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 4 ng. 29 h.

Gĭng Céng-ŏng (金正恩) gâe̤ng Ùng Câi-ìng (文在寅) găk huák-buó-huôi

Dièu-hàng lièng-hăk sĭng-mìng: Gĭng-nièng cĭ-nô̤i sŏng-buó giék-sók Dièu-siēng ciéng-cĕng

Bái-ngô (4 nguŏk 27 hô̤), Dièu-siēng liāng-dô̤-ìng Gĭng Céng-ŏng gâe̤ng Hàng-guók Cūng-tūng Ùng Câi-ìng găk Bāng-muòng-dáing huôi-dàng. Sĕ̤ng-huŏng huák-biēu «Bāng-muòng-dáing Sŏng-ngiòng», sŏng-buó găk gĭng-nièng-màng cĭ-nô̤i giék-sók lâng bĭh guók-gă gì ciéng-cĕng câung-tái, gó ciŏng Dièu-siēng Buáng-dō̤ uòng-ciòng ù-hŏk-huá dŏng có̤ mŭk-biĕu.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 4 ng. 29 h.

Trump Gĭng Céng-ŏng huôi-dàng sū-câi: Mūng-gū hĕ̤k-ciā Sĭng-gă-pŏ̤

Mī-guók Columbia Guōng-bó̤ Gŭng-sĭ bái-lĕ̤k (28 hô̤) uông-īng siĕu-sék ìng-sê̤ṳ gì uâ gōng, Mī-guók Cūng-tūng Trump gâe̤ng Dièu-siēng có̤i-gŏ̤ liāng-dô̤-ìng Gĭng Céng-ŏng huôi-nguô gì sū-câi â̤ găk Mūng-gū gâe̤ng Sĭng-gă-pŏ̤ cĭ-găng sōng-chók.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2018 n. 4 ng. 29 h.

Gâe̤ng Dièu-siēng găk 21 sié-gī gì hŏk-ū-ké sé̤ṳ-ngiêng siōng-guăng gì dê-dù, mièu-huôi lāu hók-siâ gīng-gó̤ biĕu-cé gâe̤ng Dièu-siēng guók-gì

Dièu-siēng páh-sáung 5 nguŏk guŏng-biê hŏk-sé̤ṳ-ngiêng-diòng

Hàng-guók guăng-uòng gōng, Dièu-siēng páh-sáung găk gĭng-nièng 5 nguŏk guŏng-biê báe̤k-buô gì hŏk-sé̤ṳ-ngiêng-diòng, dùng-sì â̤ ciŏng guŏng-biê gì gê̤ṳ-tā̤ tiàng-sê̤ṳ diēng-hiêng ké̤ṳk Mī-guók gâe̤ng Hàng-guók gì hŏk-ciŏng-gă gâe̤ng sĭng-ùng gé-ciā káng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù6 nguŏk[edit | edit source]

2018 n. 6 ng. 7 h.

Tàu siŏh gĕ̤ng kō̤-cṳ̆ giék-sók, 2018 nièng Gŏ̤-kō̤ nâ dòng siŏh nĭk

Gĭng-dáng (6 nguŏk 7 hô̤) sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gŏ̤-kō̤ gì tàu siŏh gĕ̤ng, cā-tàu kō̤ lāu ngṳ̄-ùng, â-dáu kō̤ só-hŏk. Gĭng-nièng Gŏ̤-kō̤, Hók-ciŭ kō̤-sĕng dŭ liāng ô 3.2 uâng ciáh nè̤ng. Mìng-dáng cā-tàu, ùng-kuŏ-sĕng kō̤ ùng-cŭng, lī-kuŏ-sĕng kō̤ lī-cŭng. Â-dáu kō̤ nguôi-ngṳ̄.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2018 n. 6 ng. 13 h.

Gĭng Céng-ŏng gâe̤ng Trump ók-chiū

Gĭng Céng-ŏng gâe̤ng Trump găk Sĭng-gă-pŏ̤ huôi-miêng

Bái-nê (12 hô̤) cā-tàu, Dièu-siēng liāng-dô̤-ìng Gĭng Céng-ŏng gâe̤ng Mī-guók Cūng-tūng Trump huôi-méng. Cuòi sê Dièu-siēng, Mī-guók gì liāng-dô̤-ìng tàu siŏh huòi huôi-méng. Cā-tàu 9:00 mò̤ niò-òng, lâng ciáh nè̤ng ciék-gê̤ṳng, ók-chiū. Trump chiū bóng Gĭng Céng-ŏng gì giĕng-tàu lā̤. Hiêng-diòng gì gé-ciā kák-sióng kák mò̤ dìng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 6 ng. 12 h.

Guók-mìng-dōng cièng ciō-sĭk Hùng Séu-cê̤ṳ găk Hùng-nàng Dâi-hŏk iēng-gōng

Gĭng-dáng (12 hô̤) â-dáu 4:30, Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng cièng ciō-sĭk Hùng Séu-cê̤ṳ gáu Hùng-nàng Dâi-hŏk Diàng-góng Hâu-kṳ̆ Nguôi-guók-ngṳ̄ Hŏk-iêng bó̤-gó̤-tiăng có̤ iēng-gōng. Iēng-gōng ciō-dà̤ sê „lièng-ciék lâng-ngâng chĭng-nièng, gâe̤ng-cháung ṳ̀ng-hăk nguông-uông“. Gĭng-dáng, Hùng Séu-cê̤ṳ gó chăng-gă lāu Dâ̤ 7 Gái „Hùng-dài-huôi“ kŭi-mŏk-sék.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...7 nguŏk[edit | edit source]

2018 n. 7 ng. 11 h.

„Kuái-cṳ̄ Hò̤-cìng“ guāng-dáing muòng-dău iâ có̤ hō̤ lāu cūng-bê

„Maria“ cṳ̄-káik dĕng-lṳ̆k, Hók-ciŭ siàng ngièng-dêng-ī-dâi

Gĭng-nièng dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk 7 nguŏk 5 hô̤ sĕng-siàng, cĭ-hâiu ék-dĭk hióng să̤-báe̤k huŏng-hióng iè-dông, sèng-gūi-nĭk dĕng-lṳ̆k-diēng măk-guó-kó̤ éng-găi sê Hók-ciŭ. Cī-gūi-nĭk bók-duáng hióng báe̤k-sié iè-dông, Dṳ̆ng-guók Tiĕng-ké-uōng ê̤ṳ-gé „Maria“ gĭng-dáng (11 hô̤) cā-tàu găk Hók-gióng Hók-chiăng gáu Ciék-gŏng Chŏng-nàng ék-dái hāi-gièng ī giòng-tăi-hŭng (14-15 gék, 42-48 m/s) dĕng-lṳ̆k.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 7 ng. 11 h.

Hók-ciŭ céng-ĭk „Maria“ 10 gék hŭng-kuŏng, hāi-gièng páh-hŭng dâung-ṳ̄, chê-kṳ̆ gāng-gáuk mìng-hiēng

Găk Hók-ciŭ gì Diòng-lŏ̤h-kṳ̆, cā-tàu 5:30 kăi-sṳ̄, tiĕng ŭ-ŭ-gì, kāng-muòng-giāng ké̤ṳk hŭng chuŏi gì bŏ̤-liè iā hiōng. Găk 7:39gì sèng-âiu, Hók-ciŭ-chê Ké-chiông-dài tŭng-guó uōng-lŏk gâe̤ng duāng-séng huák-buó lāu bô̤-ṳ̄ (暴雨) cèng-sáik (橙色) gīng-bó̤, 8:00 gì sèng-âiu, ṳ̄ cĭng-gì iâ kăi-sṳ̄ dâung-giâ-lì. Mā-muōi-kṳ̆ gì ṳ̄ iâ sê găk 8:00 gì sèng-âiu dâung-giâ-lì gì.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 7 ng. 11 h.

„Maria“ dĕng-lṳ̆k Hók-ciŭ Lièng-gŏng, hŭng-tăi huòi-nàng dâung-ṳ̄ iā duâi

Cā-tàu 9:15, dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk Hók-ciŭ Lièng-gŏng-gâing Uòng-gì Buáng-dō̤ iòng-hāi dĕng-lṳ̆k, dĕng-lṳ̆k gì sì-hâiu dṳ̆ng-sĭng hó-gê̤ṳng có̤i duâi hŭng-lĭk ô 14 gék. Hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k cĭ-sèng, Lièng-gŏng-gâing ī-gĭng găk lā̤ páh-hŭng dâung-ṳ̄. Hŭng-tăi muōng gê̤ṳng, hŭng-ṳ̄ muōng duâi. Duâi-hŭng hiĕng-kī lâung, gūi mī gà̤ng. Ṳ̄ mĭk-mĭk mà-mà, páh gáu lṳ̆k-dê. Hāi-cūi dō̤-guáng diē Hà-puō, ciō-gáng-dô̤ gà̤-dēng gì cék-cūi â̤ cék gáu kă-bók-tàu. Gê̤ṳng-hāi gì chŏng diē, ṳ̄-cūi téng kāng-muòng-giāng gì bŏ̤-liè kék-kék lâiu diē chió, mò̤-gṳ̆ng dŭ mò̤ nó̤h sāi lāu.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...2018 n. 7 ng. 16 h.

Huák-guók-dôi dò̤-giâ lāu Dâi-lĭk-sìng-buŏi

Sié-gái-buŏi lŏk-mŏk, Huák-guók tàu-siŏh-miàng

Lā̤-bái (15 hô̤) , 2018 nièng Sié-gái-buŏi Kă-giù-suói muōi-lùng, Huák-guók-dôi „Gŏ̤-lù Hṳ̀ng-giĕ“ 4:2 páh-bâi Káik-lò̤-dê-ā (克羅地亞) „Gáik-gáik-gŭng“, dò̤-giâ lāu ĭ-gáuk-nè̤ng dâ̤-nê-ciáh Sié-gái-buŏi tàu-siŏh-miàng. Cuòi liê sèng-siŏh-huòi Huák-guók dáik-gáu Sié-gái-buŏi tàu-siŏh-miàng ī-gĭng guó lāu 20 nièng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù2018 n. 7 ng. 28 h.

nguŏk-sĭk màng-buŏ gó ô huōi-sĭng, sĕk-ngô-nièng hâiu bô hiêng chŏng-kṳ̆ng

Gĭng-dáng (28 hô̤) kī ngô-găng-cā, cī bĭh sié-gī dék dòng gì nguŏk-ciòng-sĭk găk tiĕng gà̤-dēng siông-iēng, dùng-sì gó ô „huōi-sĭng dâi-chṳ̆ng“ hiêng-chiông. Dṳ̆ng-guók gīng-nô̤i gì nè̤ng, ng-sāi sié-nó̤h siék-bê, cêu â̤ guăng-cháik gáu cī siŏh huòi gì tiĕng-chiông.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...10 nguŏk[edit | edit source]

2018 n. 10 ng. 31 h.

2007 nièng gì Gĭng-ṳ̀ng

Gĭng-ṳ̀ng guó-sié, hiōng-nièng 94 huói

Gĭng-dáng (10 nguŏk 30 hô̤), siēu-suók-gă Gĭng-ṳ̀ng guó-sié, hiōng-nièng 94 huói. Gĭng-ṳ̀ng câi-sĕng sì-hâiu, ô dâi-biēu-cáuk «Siâ-dĕu Ĭng-hṳ̀ng-duông», «Sìng-dĕu Hiĕk-lṳ̄», «Lĕ̤k-tīng-gé» dēng-dēng. Ô muòi-tā̤ hìng-ṳ̀ng: „Ô Dṳ̆ng-guók-nè̤ng gì dê-huŏng, cêu ô Gĭng-ṳ̀nggì tŭk-ciā.“
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù11 nguŏk[edit | edit source]

2018 n. 11 ng. 2 h.

Sê̤ṳ-gó gì sū-câi sê Uâng-ciŭ Diòng-gĕ̤ng Nê-giò

Tṳ̀ng-kéng gŭng-gău dâung-kă̤, gĭng-dáng gŭng-buó nguòng-ĭng

10 ng. 28 h. cá-tàu 10 dēng 8 hŭng, Tṳ̀ng-kéng-chê Uâng-ciŭ-kṳ̆ (萬州區) siŏh-gá gŭng-gău-chiă dâung-kă̤. Gĭng-dáng (11 ng. 2 h.) nguòng-ĭng gŭng-buó lāu. Sìng-káh ĭng-ôi sô̤i-chiă sô̤i-guó-liēng, gâe̤ng gá-sāi-uòng sŏng-páh, chiă sék-kó̤ kóng-cié, cêu dâung-kă̤ lŏ̤h.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... - Káng dù