Jump to content

Wn/cdo/Wikinews:Introduction

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Wikinews:Introduction

歡迎來遘閩東語維基新聞。汝敆租塊看見其每蜀篇文章,都由共汝蜀樣其志願者撰寫。汝會做其事計野価:可以開始寫汝自家其文章;可以編輯汝看見其任何頁面——擴充、修改語法其綻、補充事實;可以提出建議,改善站內其規定;可以共其他維基儂討論,等等……

Huăng-ngìng lì gáu Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng. Nṳ̄ găk cŭ-uái káng-giéng gì muōi siŏh piĕng ùng-ciŏng, dŭ iù gâe̤ng nṳ̄ siŏh-iông gì cé-nguông-ciā cuâng-siā. Nṳ̄ â̤ có̤ gì dâi-gé iā sâ̤: kō̤-ī kăi-sṳ̄ siā nṳ̄ cê-gă gì ùng-ciŏng; kō̤-ī biĕng-cék nṳ̄ káng-giéng gì êng-hò̤ hiĕk-miêng — kuóng-chṳ̆ng, siŭ-gāi ngṳ̄-huák gì dâng, buō-chṳ̆ng sê̤ṳ-sĭk; kō̤-ī tì-chók gióng-ngiê, gāi-siêng câng-nô̤i gì giĕ-dêng; kō̤-ī gâe̤ng gì-tă Wiki-nè̤ng tō̤-lâung, dēng-dēng...

維基新聞有什乇特別?Wiki Sĭng-ùng ô sié-nó̤h dĕk-biék?

[edit | edit source]

維基新聞使用Wiki系統,建設敆網絡懸頂,任何人都可以做貢獻。

敆維基新聞,大家儂齊寫全世界其新聞,寫乞全世界其讀者看。故此儂家始終努力貫徹中立其觀點,確保儂家其新聞盡可能無偏見。

維基新聞其內容有引證,總款確保新聞可靠。

儂家寫新聞,無寫自家其意見、評論。故此如果卜想分享觀點,請試蜀試寫博客

維基新聞共伊依姐維基百科蜀樣,由志願者自願付出時間共金錢運營。維基新聞無廣告。租塊其決策也都由社群集體做出。儂家鼓勵討論,總款有能耐互相學習。

敆維基臺中,做綻其事計都可以取消。對無經驗其用戶來講,總款可以降低心理壓力。網站其設計盡去簡單,復好學,復好使。

Wiki Sĭng-ùng sāi-ê̤ṳng Wiki hiê-tūng, gióng-siék găk uōng-lŏk gà̤-dēng, êng-hò̤-ìng dŭ kō̤-ī có̤ góng-hióng.

Găk Wiki Sĭng-ùng, dài-gă-nè̤ng cà̤ siā cuòng-sié-gái gì sĭng-ùng, siā ké̤ṳk cuòng-sié-gái gì tŭk-ciā káng. Gó-chṳ̄ nē̤ng-gă sṳ̄-cṳ̆ng nū-lĭk guáng-tiék dṳ̆ng-lĭk gì guăng-diēng, káuk-bō̤ nē̤ng-gă gì sĭng-ùng cêng-kō̤-nèng mò̤ piĕng-giéng.

Wiki Sĭng-ùng gì nô̤i-ṳ̀ng ô īng-céng, ciŏng-uâng káuk-bō̤ sĭng-ùng kō̤-kó̤.

Nē̤ng-gă siā sĭng-ùng, mò̤ siā cê-gă gì é-giéng, pàng-lâung. Gó-chṳ̄ ṳ̀-guō bók siōng hŭng-hiōng guăng-diēng, chiāng sé̤ṳ siŏh sé̤ṳ siā blog.

Wiki Sĭng-ùng gâe̤ng ĭ ĭ-ciā Wiki Báik-kuŏ siŏh-iông, iù cé-nguông-ciā cê̤ṳ-nguông hó-chók sì-găng gâe̤ng gĭng-cièng ông-ìng. Wiki Sĭng-ùng mò̤ guōng-gó̤. Cŭ-uái gì giŏk-cháik iâ dŭ iù siâ-gùng cĭk-tā̤ có̤ chók. Nē̤ng-gă gū-lâ̤ tō̤-lâung, ciŏng-uâng ô niĕ-ài hô-siōng hŏk-sĭk.

Găk Wiki dài-dŭng, có̤ dâng gì dâi-gé dŭ kō̤-ī chṳ̄-siĕu. Dó̤i mò̤ gĭng-ngiêng gì ê̤ṳng-hô lì gōng, ciŏng-uâng kō̤-ī gáung-chiĕng sĭng-lī ák-lĭk. Uōng-câng gì siék-gé cêng-kó̤ gāng-dăng, bô hō̤ hŏk, bô hō̤ sāi.

噲閩東語維基新聞哩?Huòi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng lī?

[edit | edit source]

把握閩東語維基新聞其特色,儂家需要關注兩萆關鍵詞,就是「閩東語」共「維基新聞」。

作爲維基新聞其閩東語版本,上蜀章節所講其點,儂家閩東語維基新聞都具備。共其他語言𣍐蜀樣其地方,就是租塊其新聞都使閩東語讀寫。

Bā-ók Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng gì dĕk-sáik, nē̤ng-gă sṳ̆-iéu guăng-cé̤ṳ lâng bĭh guăng-giông-sṳ̀, cêu-sê „Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄“ gâe̤ng „Wiki Sĭng-ùng“.

Có̤-ùi Wiki Sĭng-ùng gì Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ bāng-buōng, siông siŏh ciŏng-cáik sū gōng gì diēng, nē̤ng-gă Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng dŭ gê̤ṳ-bê. Gâe̤ng gì-tă ngṳ̄-ngiòng mâ̤ siŏh-iông gì dê-huŏng, cêu-sê cŭ-uái gì sĭng-ùng dŭ sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ tĕ̤k-siā.