Wb/nia/Mareko/13

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Mareko
Wb > nia > Mareko > 13

Fangombakha fanudugö Yerusalema[edit | edit source]

I. 1 Ba mofanö ia, iröi gosali,

ba imane khönia nifahaönia samösa:[1] He samahaö, faigi wa'ebua gara andrö ba fa'ebua gosali andrö!

2 Ba imane khönia Yesu: Ö'ila gosali sebua andrö? Sambua manö lö'ö dania si toröi ba dete nawönia yaŵa kara, si lö ladudugö.

3 Ba me dumadao ia ba hili wanikha, ba gamaudu gosali, ba lasofu khönia ira Fetero, Yakobo, Yohane ba Andrea, ba zi ha ya'ira, lamane: 4 Ombakha'ö khöma, ha wa'ara dania da'ö? ba hadia dandra, na inötö da'ö fefu dania?

5 Ba ibörötaigö Yesu, imane khöra: Mifaigi, fa lö ifaelungu ami niha. 6 Ato zi so dania, sanagö töigu, ba lamane dania: Ya'odo, ba ato lafaelungu.

7 Ba na mirongo wanuwö-nuwö ba turia wanuwö-nuwö, ba böi tokea dödömi; lö tola lö si manö, ba tenga fa'atua danö na sa. 8 Maoso sa dania zi sambua soi, udu zi sambua, ba si sara öri, udu zi sara; sosò ndruru danö misa ba sosò lofo mbanua. Böröta wa'afökhö da'ö.

9 Ba mifaigi-faigi, he miwisa ami. Latou'ö dania ami ba danga zalaŵa rafe ba la'ohe ami ba walukhata, labözi-bözi ami, la'ohe ami barö gumandru ba barö razo, börö ndra'o, ba wamaduhu'ö khöra. 10 Ba lö tola lö te'ombakha'ö duria somuso dödö andrö ua ba niha fefu, ha soi ira.

11 Ba na la'ohe ami, ba wame'e ba dangara ya'ami, ba böi mihönagö mi'abusi tödö, hadia niŵa'ömi dania, hadia nibe'e ba dödömi, na inötö wehede andrö, da'ö miŵa'ö; tenga sa ya'ami zihede, Eheha ni'amoni'ö andrö zihede.[2]

12 Ba itou'ö ba danga zamunu ya'ia dalifusönia sotalifusö ba si manö zo'ono ba nononia, ba maoso ndraono, udu ndra amara, ba wamunu la'ohe.[3] 13 Ba dozi niha fatiu dödö khömi, börö döigu. Ba sanau ölö, irugi gamozua, da'ö ni'orifi.[4]

14 Ba na mi'ila so ba zi tenga nahania zogoro ita andrö, böröta wa'adudu — yamube'e ba dödönia sombaso da'e — ba yamoloi ba hili zi so ba Yudaia.[5] 15 Ba si so ba dete nomo yaŵa, ba böi yamöi tou, böi yamöi yomo, ba wangai hadia ia ba nomonia. 16 Ba si no möi ba nowi, ba böi yamufuli ia furi, ba wangai barunia.

17 Ba alai zanabina ba si so ono, ba mbagi zusu, na luo da'ö. 18 Ba mi'angandrö, fa böi na baŵa deu. 19 Famakao sa dania luo da'ö, lö irai si manö, i'otarai mböröta hadia ia fefu nifazökhi Lowalangi, irugi da'e, ba lö'ö manö göi simanö dania.

20 Ba na lö i'önaigö ena'ö mbaŵa da'ö So'aya, ba samösa lö auri niha ena'ö; ba börö nitutuyu andrö, si no itutuyu, wa no i'önaigö mbaŵa da'ö.

21 Ba ba da'ö dania, na so zanguma'ö khömi: Ya'e Keriso andrö, hiza! ba böi mifati. 22 Ba maoso dania Keriso faya ba sama'ele'ö sofaya, ba lafazökhi dandra, awö gila-ila, ba wamaelungu nitutuyu andrö göi, na böla. 23 Ba ya'ami, mifaigi, no uhönagö uŵa'ö khömi da'ö fefu.[6]

Fa'atua danö[edit | edit source]

II. 24 Bana luo da'ö,[7] na no aefa wamakao no mege, ba taya haga luo, ba lö'ö sa'ae dania muhaga mbaŵa, 25 ba atoru ndröfi moroi ba mbanua si yaŵa, ba humeu-heu wangarö andrö, ba mbanua si yaŵa.

26 Ba la'ila dania Nono Niha, si so moroi sa ba lawuo, a'oi so wa'abölö, awö lakhömi.

27 Ba ifatenge dania mala'ikania andrö, ba i'owuloi nitutuyu andrö, moroi ba zi fasui, i'otarai wondrege danö, irugi gahe mbanua ba wondrege tanö sa.

28 Ba ba marafala mitöngöni wamaedo andrö. Na mo'idanö ndrahania, na tumbu lehe-lehe, ba mi'ila, wa no ahatö mbaŵa wa'aukhu zino. 29 Si manö göi ami, na mi'ila itörö da'ö no mege, ba oroma khömi, no ahatö ia.

30 Si ndruhu niŵa'ögu khömi, lö fakhamö atua niha si sagötö andre, irugi itörö da'ö fefu. 31 Atua mbanua si yaŵa dania ba atua danö, ba lö awu'a ligu.[8] 32 Ba baŵa andrö ba inötö, ba lö sangila, mala'ika ba zorugo göi lö'ö, Ono göi lö'ö, ha Ama zangila.[9]

Famarou ba wa lö mörö[edit | edit source]

III. 33 Mifaigi, böi miförö; lö'ö sa mi'ila ginötö.[10] 34 Hulö niha sofanö, sondröi omonia, same'e ba danga zawuyunia hadia ia khönia, sanguma'ö halöŵö zamösana ba sanguma'ö khö zanaro ba mbawandruhö, böi mörö ia.[11] 35 Ba böi miförö, lö'ö sa mi'ila ginötö wa'aso zatua baomo andrö, na tanö owi, ba ma na talu mbongi, ba ma na miwo manu, ba ma na moluo, 36 fa böi mörö ami, i'ila, na so ia lö mudöna-döna. 37 Ba hadia niŵa'ögu khömi, ba khömi fefu uŵa'ö: böi miförö!

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Ayati 1–23: Mat 24:1–28; Luk 21:5–24
 2. Mat 10:19 b.t.
 3. Mikh 7:6
 4. Mat 10:22
 5. Dan 9:27
 6. Yoh 16:4
 7. Ayati 24–32: Mat 24:29–36; Luk 21:25–33
 8. Yes 51:6
 9. HalZin 1:7
 10. Mat 24:42; Luk 12:40; 21:36
 11. Mat 25:13

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Zura Mareko: 12345678910111213141516

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö