Jump to content

Wp/wal/Toophphiyaa Dalgga Mantteta

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Dalgga Mantteta

Dalgga Mantteta (Amaarattuwan: ክልሎች, Oroomottuwan: Naannolee,) Toophphiyan kochchatuninne doonatun baasettida dalgga mantteti de'oosona. Ha ayiso dalgga manttetu shoray 1992 Toophphiyaa xaatta ayisuwaa sohuwan essiyoogan Toophphiyaa pino Kawotettaa xaphuwan de'iyanne 1995 ha'i de'iya ano seeray oosuwan pee'ido wodiyan gophphe gidanaadan oosettiis.[1]

Toophphiyaa Dalgga Mantteta Bessiya Karttaa

Dalgga mantteti baassi issoy issoy dalgga mantte zoreta keettan aqiyaageeta gidishin yarati sittan Allaanata kal"atiyoogan doorettidaageeta. Issi issi dalgga manttiyaa zoreta keettawu Peresddanttee de'ees. Ikka zoreta keettaa yaratun doorettees. Issi issi dalgga manttiyawu oosuwaa polissiya kontteti de'iyoogaa gididi yarati zoreta keettaa yaratu giddoppe Peresddanttiyan doorettidi boxooxissanawu zoreta keettaa shiiqoosona. Issi issi dalgga manttiyawu macaraa beeroy de'iyoogaa gididi zoreta keettaa oosuwaa polissiyaanne oosuwaa polissiya konttetussi bantta oosuwaa shiishshoosona.[2]

Toophphiyaa dalgga manttetanne ambbaa ayisota[edit | edit source]

Tammanne isiini Dalgga manttetinne ambbaa ayisota
Banddiraa Sunttaa Asaa coratettaa[3] Aahotettaa (km2)[4] Huuphe Ambbaa Karttaa
Addisaaba (ambbaa) 3,384,569 527 Addisaaba
Afaare 1,152,300 72,051 Samara
Amaaraa 29,134,988 154,709 Baahiri Daare
Benishangul-Gumuze 1,127,001 50,699 Asoosa
Diriddaawa (ambbaa) 493,000 1,559 Diriddaawa
Gambbeella 435,999 29,783 Gambbeella Ambbaa
Harare 246,000 334 Haraar
Oroomiya 35,467,001 284,538 Addisaaba
Sidaama ~4,200,000 ~12,000 Hawaasa
Sumaaliya 11,748,998 Jiijjiga
Tohossa Arggo Toophphiyaa ~2,300,000 ~39,400 Bongga, Teeppii, Miizaan Teferinne Tarcca.
Tohossa Dalgga Manttiya ~9,126,000 ~54,400 Hawaasa
Tigire 7,070,260 Meqele

Naqaashata[edit | edit source]

  1. https://www.jstor.org/stable/26586251
  2. http://aysps.gsu.edu/isp/files/ispwp0838.pdf
  3. "Ethiopia". City Population.
  4. "Biiraawe istaatistikisiya".