Jump to content

Wp/wal/Toophphiyaanne Koyiro Salo Gufantto Olaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
(Redirected from Wp/wal/Koyiro Salo Gufantto Olaanne Toophphiyaa)
Wp > wal > Toophphiyaanne Koyiro Salo Gufantto Olaa
1915 M.L. Toophphiyaa palanttiya Huwaan heeraara (Koral meraa).

Koyiro salo gufantto olaa wodiyan Xaalee 1915 M.L. olan geli simmin Toophphiyaa qantta wodiyawu hashetida kawotettatuura (Biritaaniya, Faransaayenne Xaaliya) issipetettaa medhdhaasu. Longgiya aginaan 1916 M.L. Otomaane kawotettaa kiitaan Isilaama ammanuwaa ekkiis geetettidinne Addisaaban Inggilizenne Faransaaye issi oosuwaa qopissidosona. Hegeekka Laaboshaa aginaan kawuwa Mokkonnina Ras Tafari guyyeppe Hayile Sillaase kawiyo Zawuditiira doorettiyogan A olaa wodiyankka ayba machaakka attennan suntta xallaa oyqqida daanadan oottiis.

Shachiyaa aginaan 1918 hashetida kawotettay Roomen, Paariiseninne Lenddenen Toophphiyaa Dipiloomaase Miishineta sabbidosona. Biritaaneenne Xaalee xalan eqettikonne Faransaaye Toophphiyaa la'atettaanne Liig oof Neeshiniya geluwaa kaafiis. 1923 M.L. Toophphee hashetida kawotettaa eqotaa yaradan geliis. Hegaa maaran mino Dipiloomaase kiitata ekkida la'atettaa boxooxissiis.