Jump to content

Wp/wal/Toophphiyaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa

Toophphiyaa

Huuphe Ambbaa Addisaaba
Aahotettaa 1,104,300 km²
Asaa coratettaa 117,876,227 ab. (2021)

Toophphiyaa woykko aahuwaan Toophphiya Pederaale Demokiraase Ripabilike (TPDR) arshsho Afriqqaa kace baggan beettiyaa adussa wode hayday de'iyoo biitta. Afriqqan la'atettaa naagissada de'ida baddo biitta. Asaa coratettan Afriqqan naa'antto gidishin biittaa aahotettan qassi tammantto. Ha biittawu huuphe ambbay Addisaaba.

Haydaa[edit | edit source]

Haydaappe kase[edit | edit source]

Benibaa (Laatabaa)[edit | edit source]

Giddo Wodeta[edit | edit source]

Toophphiyaa Adaale Olaa (1529-1543)[edit | edit source]

Oroomuwa Betiya (16tta xeetu shaaho layttaa[edit | edit source]

Yesuusaageetu Wolqaa (1555-1632)[edit | edit source]

Gonddare Wodiyaa (1632-1769)[edit | edit source]

Kawotu Wodiyaa 1769-1889)[edit | edit source]

Haaxe Milileppe Aduwa Gakkanawu (1889-1913)[edit | edit source]

Hayile Sillaase Wodiyaa 1916-1974)[edit | edit source]

Xaaliya Oyqettaa (1936-1975)[edit | edit source]

Naa"anntto Salo Gufantto Olaappe Simmin (1941-1974)[edit | edit source]

Darggiya Wodiyaa (1974-1991)[edit | edit source]

Pederaale Diimokraase Ripaablike (1991-ha'i)[edit | edit source]

Ahimada Aabiyanne Baalotaa Yamiya (20118-ha'i)[edit | edit source]

Dere asaa[edit | edit source]

Toophphiyaa asaa qooday 100,000,000 (xeetu miilooniyaappe) boolla gididi hegaadankka 80ppe dariyaa kochchati de'iyoo biitta. Corattiyaa kochchati Oroomo, Amaaraa, Tigire, Sumaaliyaa hegaadankka Wolayttaa, Sidaamoo gidishin hageeti ubbaa kochchaa qoodaappe 3/4 kushiyaappe bollaa oyqqoosona.