Jump to content

Wp/wal/Erteranne Toophphiyaa Olaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Erteranne Toophphiyaa Olaa
Erteranne Toophphiyaa zawan, daro olay polettido sohota bessiya karttaa

Erteranne Toophphiyaa Olaa, Baadimme olaa geetettidi erettiyagee, AWQ Laaboshaa 1998 ppe Guuliyaa 2000 gakkanawu Toophphiyaanne Ertera giddon polettida gita gittaa olaa. Doometta heeran Ertera biittay la'a kiyin Toophphiyaara de'iya gaytotettay siga. Gidoppe attin ooratti baasettida biittee Salo gufantto zaway awugan eqana bessi giyagan maayetoy xayido gaasuwan de'iya gaytotettay moorettidi ooratta aaho olaay doommanaadan oottiis. AWQ 2005 Salo Gufantto Zawaa Koomiishiniyaa aysuwan Ertera biittay seeraa kanttiyoogan Toophphiyaa bollan olaa dooyiis geetettiis. 2000n Toophphee palanttiya herrata muleera oyqqidi olawu Erteri zammatiis. Duubbalaa 12 gallassaa 2000 Aljjeris maachchaa paramiyoogan olay qoncciyan gidiis. Gidikkonne zawaa palamay naa"u tammu shaaho layttaa gidiyaagaa gam"iis.