Wp/wal/Toophphiyaa Haydaa Xaafettaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Haydaa Xaafettaa
4tto xeetu shaaho layttan eqqida Iizaana olay Kuushe kawotettaa Meero (Ha'i Suudane) bollan olata xoonidoogaa Gi'izettuwaninne Girikettuwan qonccissiya tossa shuchchaa.

Toophphiyaa haydaa xaafettay, sonne kare xaafetun; Beni Wodiyaa, Giddo Wodiyaa, Zammaanaappe Kase nne Zammaana Wodiyaa geetettidi xaafettiis. Toophphiyaa haydaa xaafettaa doomettay beni Akisuume kawotettaa AWQ (100 -940 M.L.) wodiyaana. Ha beni xuufeti xaafettidoy Toophphiyaa Gi'ize machchallatun gidiyoode dumma dumma miideta kushe xuufetinne tossa shuchchaa bollan giigida xuufeti, hegaadankka wodiya hanotata odiya tossa shuchchaa malatiyabati hegan beettoosona. Haydaa xaafettay Toophphiyaa Xuufiya bilay beni Solomana Kochchaa Kawotettaa (1270-1974) wodiyan baasettida maaray de'iyoogaa gidiis. He wodiyan xaafettida haydati dariya baggi kawuwaa de'o haydaanne a kochchaa kawotettaabaa odota, hajiyograapiya xuufiyanne salo gufantto haydata layttan layttan hanidaba oyqqidi kiyageeta oyqqiis. Orttodookisiya Kibre negest malatiya osotinne kiristiyaane doonan aadhiya hayday Giddo wodiya haydan ubbaa gattidi oyqqiyanne gattiya gita miishadan go'iis. Hegee Toophphiyaa Solomana Kochchaa Kawotettaa haariyageetu sheeshshaa xaphuwa minttidaagaa gididi Isiraa'eele gachchaama kawuwaa Solomana sheeshsha gidiyoogaa boxooxissiis.