Jump to content

Wp/wal/1974 Kawuwaa Xoqolluwaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > 1974 Kawuwaa Xoqolluwaa
Laaboshaa 12 gallassaa 1974 Hayile Sillaase (Guyye bagga maskkootiyan) Iyubeliyu kawo garuwaappe onggettido, he wode kawuwa xoqolluwa oosuwaanne Darggee mataa ekkiyoogaa bessiyaagaa.

1974 Kawuwaa Xoqolluwaa, Laaboshaa 12 gallassaa 1974 kawuwaa Hayile Sillaase olaa tooranchatun, tonddetuninne heeraa haariyageetu Sooveet Ruusiyan maadettiya Toophphiyaa 1991 gakkanawu kaalettida Darggiyan Kawotettaa maataappe denddiis.

AWQ Duubbalaa 1974 Toophphiyaa qaattay guutta miishshan haluwawu denddida kawo wotaadara kifiletun doodettiis. Darggee Longgiya 1974 olaa tooranchata kaalettiyageeta baasidi eesuwaan diccida Xaatta Moconaa Mokkonnina Indalkkaachoy Hayile Sillaase moconata muliya maataappe wottiis. Kawuwaa maataappe wotti simmin kawuwaa yaratinne A so asati hegaadankka kawo garuwaa laattiya Wosana Asfaa malatiyaageeti Lenddene baqatidosona. Baraataa 27 gallassaa 1975 Darggee aahuwaan Issi kawotettaa Toophphiyaappe xayssiis. Marksiisa leeninisa buqurata kawo kushiyan wottiyo shoraa issippe Toophphiyaan doomissiis.