Wp/wal/2018 Erteranne Toophphiyaa Sarotaa Shiiquwaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > 2018 Erteranne Toophphiyaa Sarotaa Shiiquwaa

2018 Erteranne Toophphiyaa Shiiquwaa, woykko (2018 Erteranne Toophphiyaa Sarotaa Shiiquwaa) Caljjuwaa 8_9 2018 Asimaran, Ertera Peresddanttiya Aforqqe Isiyaasa Toophphiyaa Xaatta Moconaa Ahimada Aabiyanne naa"u biittatu maataawatu gidduwan polettida galchchaa.

Na"u kaalettiyageeti caljjuwaa 9 gallassaan kotta qonccissuwaa paramidosona. Na"u biittatu gidduwan de'iya zawaa olaa gophphetettan xayssanawu, kumetta diploomaase gaytotettaa kase sohuwaa zaaranawunne zawaa asaassi, shaqaxatussinne haggaazatussi dooya oottanawu maayettidosona. Kotta qonccissuwaan Erteranne Toophphiyaa Olaa (1998-200) nne kaallida Erteranne Toophphiyaa Zawaa Olaa (2000-2018) takki takki kiya karssikarssata ubba ogiyan xayssanawu halchettiis.