Wp/wal/Erteranne Toophphiyaa Zawaa Olaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Erteranne Toophphiyaa Zawaa Olaa
Olaa wode naa"u biittatikka tabaa giyo heerata

Erteranne Toophphiyaa Zawaa Olaa, 1998 ppe 2018 gakkanawu Erteranne Toophphiyaa giddon merettida kal"ataa olaa gidiyoode he wodiyan palanttiyaba gidida zawaa bollan qanxxettibeenna hanotata ba giddon oyqqidaagaa; 1998-2000 Toophphiyaanne Ertera Olaanne a kaallida na"antto Afaare perzzettaa guujjidi oyqqiis. Ha olay cora qohuwaa gattida 2006 Tsoroona olaa dembbaa shochchaakka oyqqidaagaa. 2018n Toophphee Baadimme heeraa Erterawu immana giidi qaalaa geliis. Caljjuwaa 9 gallassaa 2018n Toophphiyanne Ertera kaalettiyageeti Asimaran daraphaa shiiqana malanne zawaanne Diploomaase gaytotettaa zaaridi doommanaadan maayettidosona.