Jump to content

Wb/nia/Halöŵö Zinenge/15

From Wikimedia Incubator

Falukhata zinenge ba Yeruzalema ba huhuo ba wamoto andrö

[edit | edit source]

I. 1 Ba so zi möi misi tou ösa moroi ba Yudaia, lafahaö dalifusö, lamane: Na lö laboto ami, na lö mi'o'ö huku Moze, ba tebai misöndra wa'auri andrö.[1] 2 Ba me tobali fabali dödö, ba me tenga side-ide huhuo ndra Faulo Baranaba khöra, ba lahonogöi, möi misi yaŵa ndra Faulo Baranaba ba awöra bö'ö ösa, ba zinenge ba ba zatua, ba Yeruzalema, ba huhuo andrö.[2] 3 Ba ya'ira, me no lafasao ira banua, ba latörö Wönikia ba Samaria, ladunö-dunö wolo'ö niha baero andrö, omuso sibai dödö dalifusö fefu labe'e.[3]

4 Ba me larugi Yeruzalema, ba latema ira banua ba sinenge ba satua; ba la'ombakha'ö he wisa Lowalangi khöra.

5 Ba maoso ösa zi faehu huku andrö, farizaio, si no mamati, lamane: Lö tola lö laboto ira, ba lö tola lö laŵa'ö khöra, la'o'ö goroisa Moze.[4]

6 Ba falukha ndra sinenge, awö zatua, ba wame'e ba huhuo niŵa'öra andrö.

7 Ba me oya huhuo, ba maoso Wetero, ba imane khöra: He ya'ami, ira talifusö, mi'ila, wa no ara sa'ae, me ihonogöi Lowalangi ba khöda, ena'ö khögu larongo niha baero daroma li turia somuso dödö andrö ba wamati.[5] 8 Ba no ifaduhu'ö ira Lowalangi, sangila tödö niha, me ibe'e khöra Geheha ni'amoni'ö, si mane khöda göi, 9 ba ma'ifu lö ifaehusi ira khöda, wangehao tödöra famati andrö.[6] 10 Ba iada'e, ba hana wa mitandraigö Lowalangi, wangahare'ö kalo ba mbagi ndra nifahaö, si tebai ta'ohe, he ira tuada mege, ba he ya'ita.[7] 11 Ba no faduhu dödöda, wa moroi ba wa'ebua dödö Zo'aya, Yesu, wa te'orifi ita, ha sara lala, khöra göi.[8]

12 Ba lö hede-hede zato fefu, lafondrondrongo khö Mbaranaba ba khö Waulo, sanutunö ha wa'oya nifazökhi Lowalangi tandra ba ila-ila tangara, ba niha baero.

13 Ba me no labato wehede, ba itema lira Yakobo, imane: He ya'ami, ira talifusö, mifondrondrongo khögu![9] 14 No idunö-dunö Simoni, wa no i'ofönai'ö Lowalangi wamaigi soi andre, si ha sambua, nituyu ba niha baero, ba döinia andrö. 15 Ba si faudu da'ö niŵa'ö zama'ele'ö, si mane si so ba zura:[10] 16 "Aefa da'ö, ba ufulido, ba ufuli u'otomosi nose Dawido andrö, si no aso'a, ufuli u'otomosi zadudunia, ufuli u'a'azökhi ia, 17 ena'ö la'alui Zo'aya si tosai niha, fefu soi, ba zi no mutötöi töigu, iŵa'ö So'aya, 18 samarongogö da'ö i'otarai götö föna sa'ae." 19 Andrö, ni'ŵa'ögu, tenga nifakao zolo'ö andrö khö Lowalangi, niha baero, ba tafazökhi zura khöra, 20 ena'ö böi lababaya wana'unöi ya'ira ba nadu andrö, ba fohorö, ba nitögi bagi, ba do.[11] 21 I'otarai mböröta, ba dozi banua, ba so sa khö Moze zangombakha ya'ia, me labasobaso ba zekola, ero na luo sabato.[12]

Sura ba da'ö ba niha Keriso ba Gandriokhia

[edit | edit source]

II. 22 Ba omasi ndra sinenge, awö zatua, awö mbanua fefu, latutuyu niha ba khöra, nifatenge ba Gandriokhia, awö ndra Faulo Baranaba, Yuda andrö, sotöi Barasaba, ba Sila satua dalifusö. 23 Lafa'ohe'ö khöra zura, lamane: "Lafahowu'ö sinenge ba talifusö satua dalifusö andrö ba Gandriokhia ba ba Ziria ba ba Gilikia, si no niha baero mböröta. 24 Me no marongo, no lafawukaisi dödömi huhuora ösa, si otarai ba khöma, lö sökhi-sökhi dödömi labe'e, si lö oroisama;[13] 25 andrö maŵa'ö, me no ha sara dödö, matutuyu niha nifatenge khömi, awö zomasiga andrö, Baranaba, ba Faulo andrö, 26 niha si no mangositengagö nosora, börö döi Zo'aya ya'ita andrö, Yesu Keriso.[14]

27 Ba no mafatenge ndra Yuda Sila, sangombakha göi khömi, si manö göi. 28 Noa sa omasi Geheha ni'amoni'ö ba ya'aga göi, böi sa'ae lafonoro ami, baero zi lö tola lö'ö andrö: 29 Fa böi mibabaya gö nadu, ba do, ba nitögi bagi, ba fohorö; na lö mibabaya da'ö, ba ohahau dödömi, ya'ahowu ami!"[15]

30 Ba me no lafofanö ira, ba möi ira misi tou ba Gandriokhia, lafalukha'ö zato ba labe'e ba dangara zura andrö. 31 Ba me no labaso, ba omuso dödöra, ba wondrara dödö andrö. 32 Ba oya huhuo ndra Yuda Sila fondrara dödö ba fangarö dödö dalifusö, me no sama'ele'ö ira göi.[16]

33 Ba me no ara ma'ifu ira, ba lafofanö ira talifusö ba zamatenge ya'ira, lafahowu'ö ira. 34 Ba omasi Zila, toröi ia.


Fabali ira Mbaranaba Waulo

[edit | edit source]

III. 35 Ba la'iagö Gandriokhia ira Faulo Baranaba, mamahaö ira ba mangombakha taroma li Zo'aya, ba ato na nawöra bö'ö.

36 Ba lö ara, ba imane Faulo khö Mbaranaba: Tafuli ita, tafaigi dalifusö tadozigö banua misa, ba ni'ombakha'öda taroma li Zo'aya; he wisa ira.

37 Ba omasi Mbaranaba la'ohe awöra göi Yohane andrö, sotöi Mareko.[17] 38 Ba niŵa'ö Waulo, tenga si nangea, na la'ohe awöra zi no fabali khöra no, ba Wambilia, si lö möi awöra ba halöŵö no.[18]

39 Ba tobali faoma möfonu ira khö nawöra, irege fabali ira, ba i'ohe awönia Mareko andrö Baranaba, moloyo ira, lasaŵa Gifero.[19]

40 Ba i'ohe Zila Faulo, ba mofanö, me no latou'ö ia ba wa'ebua dödö Lowalangi talifusö.[20] 41 Ba itörö Ziria ba Kilikia, i'a'aro'ö dödö mbanua Yesu.[21]

Famotokhi ba gahe

[edit | edit source]
 1. Gal 5:1 b.t.
 2. Faigi 11:30
 3. Faigi 14, 27
 4. Faigi 26:5
 5. Faigi 10:20,34 b.t.
 6. Faigi 10:15,17; Rom 10:12
 7. Gal 3:10,20; Mat 23:4
 8. Rom 3:20 b.t.; Efes 2:4—10
 9. Faigi 21:18
 10. Amos 9:11,12
 11. Faigi 21:25; KorI 10:7,8; TesI 4:3 b.t.; MozIII 17:10—16; MozI 9:4
 12. Faigi 13:15
 13. Faigi 15:1; Gal 1:7; 2:4
 14. Faigi 14:19
 15. KorI 8; MozII 34:15 b.t.; Fam 2:14,29
 16. Faigi 14, 22
 17. Faigi 12:25; Kol 4:13
 18. Faigi 13:13
 19. TimII 4:11
 20. Faigi 14:26; 15:22
 21. Faigi 12:22

Fabaliŵa lala

[edit source]

Olayama Zura Halöŵö Zinenge: 12345678910111213141516171819202122232425262728

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö