Wn/cdo/Wikinews:Main Page/mobile

From Wikimedia Incubator

維基新聞標識, logo Wikinews
維基新聞標識, logo Wikinews

2024-4-18 20:42 (UTC)本站是維基新聞閩東語版,人人可以參與。
This is Min Dong Chinese edition of Wikinews. Anyone can contribute.
聽見聲音


2018年8月1號

改回舊地名 福州下院變廨院 🎧

趁8月1號起,福馬路懸頂「下院公交總站」公交站更名為「廨院公交總站」,「鼓山中學」公交站更名為「廨院小學」。福州市道管處公交科劉曉峰科長解釋了為什乇改名。伊講:「其實,下院地名是以訛傳訛。」福州市地名辦最近下發蜀份文件,講敆起地名其辰候,著盡量恢復古地名,還原地方歷史共文化記憶。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年7月28號

總決賽其舞臺

第三屆福州語歌曲大賽福州賽區總決賽結束 🎧

今旦(28號),第三屆福州語歌曲大賽福州賽區總決賽結束。比賽敆東二環路泰禾劇場舉行,分了少兒組共成人組。早頭是伲囝哥比並,下晝是大儂競技。比賽遘尾選出17隻儂,其中少兒組7隻,成人組10隻。贏其儂會敆蜀麇去馬祖,參加全球總決賽,共臺灣、馬來西亞其歌手比並。兹蜀回晉級其選手,固會有機會參與《2019世界福州十邑春晚》。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年7月26號

長樂儂掏下福建省第十六届運動會女界兩隻儂皮艇500米項目頭名 🎧

7月21號,福建省第十六届運動會皮划艇比賽敆古田翠屏湖結束了。長樂運動員陳馨怡共隊友合作,掏下了女界乙組兩隻儂其皮艇500米其頭名共女界乙組蜀只儂其皮艇200米其第四名。
→世落讀……概要 - 看圖俗語新聞


方腸拉四角屎。
福州儂做蠻笑會講只句話。「方腸」共「荒唐」音蜀樣,仱「荒唐」是罵儂話。儂乞罵「荒唐」,衹好掏「四角屎」來做囇蠻笑。
不過想儥遘,只句話故有能涯回答蜀萆生物學其問題,佪就是:「袋熊快勢拉四角屎?」華裔博士後派翠西婭·楊,帶𡅏美國佐治亞理工大學胡立德實驗室研究了只萆問題。今年9月12號暝晡,第29屆搞笑諾貝爾獎敆美國哈佛大學做晚會,公佈得獎其名單。仱胡立德實驗室掏下今年其搞笑諾貝爾獎。佪伊各儂其研究,得遘世乇結果哩?

→世落讀…… 俗語大全 - 概要 - 存檔TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG


2018 n. 7 ng. 28 h.

Gāi-huòi gô dê-miàng, Hók-ciŭ Â-iêng biéng Gá̤-iêng 🎧

Téng 8 nguŏk 1 hô̤ kī, Hók-mā-lô gà̤-dēng „Â-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“ gŭng-gău-câng gâing-miàng ôi „Gá̤-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“, „Gū-săng Dṳ̆ng-hŏk“ gŭng-gău-câng gâing-miàng ôi „Gá̤-iêng Siēu-hŏk“. Hók-ciŭ-chê Dô̤-guōng-ché̤ṳ Gŭng-gău-kuŏ Làu Hiēu-hŭng kuŏ-dòng gāi-sék lāu ôi sié-nó̤h gāi-miàng. Ĭ gōng: „Gì-sĭk, Â-iêng dê-miàng sê ī-nguò diòng-nguò.“ Làu kuŏ-dòng gōng, Hók-ciŭ-chê Dê-miàng-bâing có̤i-gê̤ṳng hâ-huák siŏh-hông ùng-giông, gōng găk kī dê-miàng gì sèng-hâiu, diŏh cêng-liông hŭi-hók gū dê-miàng, huàng-nguòng dê-huŏng lĭk-sṳ̄ gâe̤ng ùng-huá gé-é.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 7 ng. 28 h.

Cūng-giŏk-suói gì ū-dài

Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói giék-sók 🎧

Gĭng-dáng (28 hô̤), Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói giék-sók. Bī-suói găk Dĕ̤ng Nê-kuàng-lô Tái-huò Kiŏk-diòng gṳ̄-hèng, buŏng lāu siéu-ì-cū gâe̤ng sìng-ìng-cū. Cā-tàu sê niè-giāng-gŏ̤ bī-piâng, â-dáu sê duâi-nè̤ng gêng-gié. Bī-suói gáu-muōi sōng chók 17 ciáh nè̤ng, gì-dṳ̆ng siéu-ì-cū 7 ciáh, sìng-ìng-cū 10 ciáh. Ìng gì nè̤ng â̤ găk siŏh-kṳ̀ng kó̤ Mā-cū, chăng-gă ciòng-giù cūng-giŏk-suói, gâe̤ng Dài-uàng, Mā-lài-să̤-ā gì gŏ̤-chiū bī-piâng. Cī siŏh-huòi céng-gék gì sōng-chiū, gó â̤ ô gĭ-huôi chăng-ṳ̄ «2019 Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng».
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 7 ng. 26 h.

Diòng-lŏ̤h-nè̤ng dò̤-giâ Hók-gióng-sēng Dâ̤ 16 Gái Ông-dông-huôi nṳ̄-gái lâng-ciáh-nè̤ng pùi-tīng 500 mī hâung-mŭk tàu-miàng 🎧

7 nguŏk 21 hô̤, Hók-gióng-sēng Dâ̤ 16 Gái Ông-dông-huôi pùi-huà-tīng bī-suói găk Kŭ-chèng Chói-bìng-hù giék-sók lāu. Diòng-lŏ̤h ông-dông-uòng Dìng Hĭng-ì gâe̤ng dôi-iū hăk-cáuk, dò̤-giâ lāu nṳ̄-gái ék-cū lâng-ciáh-nè̤ng gì pùi-tīng 500 mī gì tàu-miàng gâe̤ng nṳ̄-gái ék-cū siŏh-ciáh-nè̤ng gì pùi-tīng 200 mī gì dâ̤ 4 miàng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dùSṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG


Dièng nè̤ng-kă, buāng nè̤ng-chiū.
Hŭng-tăi sê ngĭk-sì-cĕng ké-siòng, ṳ̀-guō dĕng-lṳ̆k-diēng găk Hók-ciŭ báe̤k-sié, sèng-hŭng guó-gīng páh să̤-báe̤k-hŭng, dṳ̆ng-sĭng guó-hâiu páh nàng-hŭng gák bô̤-ṳ̄. Hók-ciŭ-nè̤ng cêu gó̤ ĭ „huòi-nàng“. Huòi-nàng gì sì-hâiu, duâi-ṳ̄ siàng-căi, cìng-kuóng bī-kī hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k gó ngài.
Nĭk-buōng ô siŏh-ciáh nṳ̄-gái cê̤ṳ-sák, sì-nièng 30 huói, câi-sĕng sì-hâiu gâe̤ng siŏh-ciáh ciĕu-péng guōng-gó̤ gŭng-sĭ ô nguôi-bău guăng-hiê. 10 n. 17 h., sṳ̄-ciā gì chió-diē-nè̤ng gâe̤ng lâng-ciáh ī-sèng gì dùng-sê̤ṳ hióng Dŭng-gĭng Dê-huŏng Huák-iêng tì-kī só-sê̤ṳng, nêng-ùi sṳ̄-ciā sê ké̤ṳk cūng-gĭng-lī kĭ-kó̤, iéu-giù cūng-gĭng-lī buòi sōng-sék-hié gâe̤ng gó-muôi huák gì gĕ̤ng-cṳ̆. Nguòng-gó gōng, cūng-gĭng-lī „sāi kiéng-só gĕk-lĕk“ ĭ-nè̤ng, mò̤ huák gĕ̤ng-cṳ̆, găng-sê ĭ-nè̤ng gì sĕng-uăk, gó má ĭ-nè̤ng „nâ-sê uăk lā̤ cêu găk lā̤ dièng nè̤ng-kă“.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


Wikipedia Wiktionary Wikisource Wikibooks Wikivoyage Wikimedia Commons
Wikipedia
維基百科 Wiki Báik-kuŏ
Wiktionary
維基辭典 Wiki Sṳ̀-diēng
Wikisource
維基文庫 Wiki Ùng-kó
Wikibooks
維基課本 Wiki Kuó-buōng
Wikivoyage
維基導遊 Wiki Dō̤-iù
Commons
維基共享 Wiki Gâe̤ng-hiōng