Wp/zgh/ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
المملكة المغربية (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
الله، الوطن، الملك
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⵏⴼⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 710,850 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 40)
ⴰⵎⴰⵏ % 0.056 (250 ⴽⵎ²)
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ GMT+0
GMT+1 ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ 1000 BC - 44 AD
ⵉⴷⵔⵉⵙⵉⵢⵏ 789 - 974
ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ 1060 - 1147
ⵉⵎⵡⴰⵃⴷⵉⵏ 1147 - 1248
ⵉⵎⴰⵔⵉⵏⵏ 1248 - 1465
ⵉⴷⵔⵉⵙⵉⵢⵏ 1465 - 1472
ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ 1472 - 1554
ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ 1554 - 1659
ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙⴳ 1666
ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ 30 ⵎⴰⵕⵚ 1912
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
• ⵙⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 2 ⵎⴰⵕⵙ 1956
• ⵙⴳ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ 17 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1956
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵎⵔⵔⵉⵢⵏ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
• ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ 2014 3 848 242[1](ⵜⵉⵙ 38)
• ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 77,71/ⴽⵎ²
ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2015
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 274.53 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 8,194 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2015
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 103.08 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[4]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 3,077 ⴷⵓⵍⴰⵔ[5]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ  (2007) 40.9[6]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ   0.647[7]
(ⵜⵉⵙ 123)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⴷⵔⵉⵎ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵢⵜ
ⵜⴰⵏⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ MA
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .ma

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[8][9][10][11], ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵖ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ; ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: المملكة المغربية) ⴷ ⵢⵓⵡⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⴷⴰⵔⵉⵊⵜ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ (ⵕⴱⴰⵟ), ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⴼⴰ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ[edit | edit source]

 • ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵏⵖ ⵎⵓⵔⴰⵔⴽⵓⵛ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴳⵣⵍ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵜⴰⵡⵏⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.
 • ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ ⵏⵖ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ Maroc /ⵎⴰⵖⵓⴽⴽ/ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
 • ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ المغرب /ⴰⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ/ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵏⵏ ⵜⵏⵜⵜⵍ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴳ[edit | edit source]

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙⴳ 1956 ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙⴳ 1958 ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴳ 1959 ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ ⴳ 1969 ⴷ, ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵜ ⴳ 1981 ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ 1989 ⴷ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⴳ 1995 ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (77) ⵣⵉ 2003 ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵣⵉ 2004 ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⵥⵥⵎⵜ ( ) ⵣⵉ 2008 ⵎⴰⵎⵛ ⴳⴳⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵎ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵔ ⴷⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⴼⵔⴰ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⵣⵉ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2012 ⴰⵔ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2013 .

ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ[edit | edit source]

ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴹⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 40 ⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵜ ,ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵇⴰⵢⵚⴰⵜⵉⵜ, ⵉⴷⵡⵍ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵇⴰⵔⵏⵜ ⵔⵓⵅⴰ ⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵛⵏⴳⵉⵟ .

 • ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵇⴱⵓⵔ

ⵉⵙⵙⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵛⵓⵔⵉⵜ ( 700.000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵜⵉⵔⵉⵜ (120.000 40.000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⵄⴰⵜⵉⵔⵉⵢⴰ( 20.000 40.000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ), ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⵉⴱⵔⵓⵎⵓⵔⵉⵣⵉⵢⴰ (21.000 ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ).

 • ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵢⵏ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) , ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⴱⵓⵏⵉⵇⵉⵢⴰ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) , ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵏ ( ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) .


ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[edit | edit source]

01  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵊⵉⵙ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
02  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ
03  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ
04  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵓⵔⴰⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵓⵔⴰⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵉⵚⵕⵉⵏ, ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ, ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ, ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ. ⴽⵓ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴽⵓ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵙⵡⴰⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⴽⵓ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏⵙ, ⵣⵓⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ, ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴰⵔ ⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵍⵢⴰⵎⴰⵏ, ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ ⴰⵔ ⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵛⵛⴰⵎ, ⵎⴰⵛ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵡⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵍⵇⵇⴱⵍⵜ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵕⵜ ⵙⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ:

 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵛⵓⵍⵉⵏⵉⵢⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵜⵉⵔⵉⵢⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵄⴰⵜⵉⵔⵉⵢⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴱⵔⵓⵎⵓⵔⵉⵣⵉⵢⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴽⴰⵔⴷⵉⵏⴰⵍⵉⵢⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵊⵉⵔⵙⵉⵢⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵇⴰⴱⵚⵉⵢⵜ
 • ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ (ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵏ)
 • ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ
 • ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ
 • ⵉⴱⴰⴽⴰⵡⴰⵜⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ
 • ⵉⵡⵏⴷⴰⵍⵏ
 • ⵉⴱⵉⵥⴰⵏⵟⵉⵏ
 • ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵏⵙⵍⵎ
 • ⴰⵢⵜ ⵓⵎⴰⵢⵢⴰ
 • ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 • ⵉⴱⵓⵕⵖⵡⴰⵟⵏ
 • ⴰⵢⵜ ⵏⴽⴽⵓⵕ
 • ⴰⵢⵜ ⵎⴷⵔⴰⵔ
 • ⵉⴷⵔⵉⵙⵉⵏ
 • ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ
 • ⵉⵎⵡⴰⵃⴷⵉⵏ
 • ⵉⵎⴰⵔⵉⵏⴻⵏ
 • ⵉⵡⵟⵟⴰⵚⵏ
 • ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵙⴰⵄⴷⵉⵏ
 • ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]


 1. http://www.rgph2014.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-2014_a369.html
 2. http://knoema.com/atlas/Morocco/GDP-PPP-based
 3. http://knoema.com/atlas/Morocco/GDP-per-capita-PPP-based
 4. http://knoema.com/atlas/Morocco/GDP
 5. http://knoema.com/atlas/Morocco/GDP-per-capita
 6. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
 7. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf
 8. http://www.sgg.gov.ma/tifinagh/LeSGG.aspx
 9. https://cg.gov.ma/amz
 10. https://www.ircam.ma/amz/edition/%E2%B4%B0%E2%B4%B7%E2%B5%93%E2%B5%99%E2%B5%9C%E2%B5%93%E2%B5%94-%E2%B5%8F-%E2%B5%9C%E2%B4%B3%E2%B5%8D%E2%B4%B7%E2%B5%89%E2%B5%9C-%E2%B5%8F-%E2%B5%8D%E2%B5%8E%E2%B5%96%E2%B5%94%E2%B5%89%E2%B4%B1
 11. https://www.mapnews.ma/am/search/node/%E2%B5%8D%E2%B5%8E%E2%B5%96%E2%B5%94%E2%B5%89%E2%B4%B1