Wp/zgh/ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
Jump to navigation Jump to search
ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⵢⴰⵍⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ, ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵡⵓⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵢⵓⵡⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵓⵎⵥⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ. ⴽⴽⴰⵏ ⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⴹⴰⵏ. ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵣⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵓⵔⵏ, ⵉⵊⵉⵜⵓⵍⵏ, ⵉⴳⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ ⴰⵔⵓⵎⵉ, ⵜⴰⴽⵔⵉⵜⵢⴰⵏⵜ, ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵢ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ[edit]

ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⴳⴰⵢⴰ, ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ. ⵏⵖⵢ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵡⵍ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵍⵉⴱⵓⵙ, ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵇⵉⴱⵟⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⴷ ⵜⵉⵙⵙ 23, ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴼⴼⵖⵏ. ⵍⵍⵓⵣⵣⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ. ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⵏⵉⵖ ⴽⵍ ⵜⴰⵎⴰⵛⵇ, ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵇⴱⵙⵉⵢⵏ.

ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ, ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ, ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⵉⵚⵔⴰ, ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵙⵎⵓⵏⵓⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ. ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵖⵓⵍⵏ ⵖⵔⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵍⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴱⴹⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴷⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ, ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ, ⵉⵛⵏⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵥⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ… ⵏⵙⵎⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴰⵢⴰⴷ ⴰ ⵅⴼ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵙ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ ⵏⵉⵖ ⴱⵉⵔⴱⵉⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵏ ⵙⵙⵉⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵏⵙⵎⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵜⵡⴰⵔⴳ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[edit]

ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ[edit]

الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي و الملك محمد الخامس.jpg
Imlchil-moussem-zskdan-61.jpg

ⴰⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵢ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⴳ 1308 « ⴱⴰⵕⴱⴰⵕⵓⵚ », ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⴰⵏⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵙ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵣⵎⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵏⵔⴳⴰⵎ, ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⵉ « ⵡⴰⵔ ⴰⴳⵔⵉⴽⴰⵏ », ⵏⵉⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⴼⴼⵖ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵉⵔⴱⵉⵔ ⵙ ⵓⴽⵣⴰⵢ ⴷⴰⵜ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵢⵜ. ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⵔⵔⵓⴷⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵏ ⴳ ⵉⵙⴷⵓⵔⵔⵓⵢⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ. ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵢⵜ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ, ⴰⴷⴼⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ. ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵖⵏⴰ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉ-ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵜ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵇⵔⵟⴰⵊ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵎⵙⴽⵓ ⵏ ⵔⵓⵎⴰ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ. ⵜⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵇⵓⵏⵙⵓⵍ ⴰⵔⵓⵎⵉ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵎ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ.

ⵓⵙⵢⵏ ⵉⵙⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷⵖ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ (بربر ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ). ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⵓⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ, ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵙⵉⵜⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⵓⴷⵓⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[edit]

Paire berbère.jpg

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ. ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵣⵖ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴳ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵓⴼⵓⵖ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ. ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⵎⵏⵣⵖ.

ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⵍ ⵖⵓⵔ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵟⵟⴰⴼⵏⵜ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ. ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1940 ⴳ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ. ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⵏ ⵜ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ.

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱⵏ ⴳ 1998 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.