Wp/zgh/ⴰⵎⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⴰⵏ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ

ⴳⴰⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ 65 %, ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ 75 %, ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ 95 %. ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ 70 %, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ 97 % ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵔⵖⵏⵉⵏ ⴷ 3 % ⵏ ⵡⵉⴷ ⵎⵎⵉⵎⵏⵉⵏ. ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵓⵔⴰ ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ "H2O" ⵎⴰⵛ ⵖⵉⴷ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵖⵓⵙⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.