Jump to content

Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ: ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ; ⴰⵏⵉⵍⵉ: ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ
ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ (ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ)

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 30 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵎⴰⵍⵉⵏⵉⵊⵔ.

ⴰⴷⴷⴰⴷ

ⵙⴳ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, ⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⴰⵎⵔ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵉⵊⵔ, ⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⵕⵕⴱ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵢⵉⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵇⵇⴱⵓⵕ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ
ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵣⴰⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ

ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ(ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ) ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ (المملكة المغربية) ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ; ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵚ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ) ⵏⵉⵖ (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵜ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵜⵓⵏⵙ

ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵙ ⵎⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵄⵕⴱ ⵢⵉⵍⵙ, ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵄⵕⴱ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ، ⴷⵉ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2009 ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵓⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵅⴼ 60% ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵏⴱⴹ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴹⵕ ⵇⵕⵟⴰⵊ, ⴷⵉ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ، ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳⵔ ⵜⵉⴽⵓⵏⴼⵉⴷⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ، ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵍⴼⴰⵔⴰⵛⵉⵛ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴳⵚⵕⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⴼⵜⴰⵙ (ⵙⵓⵙⴰ ⴷ ⵙⴼⴰⵇⵚ), ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵟⵍⴰⵚ, ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵖⵎⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵙ ⵍⵄⴽⴰⵔⴰ ⴷ ⵍⵅⵣⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⵔⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵖⵎⵔⴰⵙⵏ ⵍⵊⴱⴰⵍⵉⵢⴰ. ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ, ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ، ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ: ⵍⵃⵉⵚⵕ، ⵎⵇⵄⴷ، ⵉⵏⴼⵣⴰⵡⵏ، ⵎⴰⴽⵏⴰ، ⴱⵊⴰⵡⴰ، ⵍⵃⵏⴰⵏⵛⴰ، ⴰⵡⵜⴰⵍⴰ، ⵓⵍⴰⴷ ⵄⵉⵢⴰⵔ، ⵡⴰⵔⵜⵍⴰⵏ، ⵍⴱⵔⴰⵇⴰ، ⴽⴰⵙⵔⴰ، ⵀⵡⴰⵔⴰ، ⵛⴰⵔⵏ، ⵣⵖⴰⵍⵎⴰ... ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 500,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵎⵟⵎⴰⵟⴰ، ⵜⴰⵟⵟⴰⵡⵉⵏ، ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵊⵕⴱⴰ، ⴳⴰⴱⵙ, ⴳⴼⵚⴰ، ⵜⵉⴳⵚⵕⵉⵏ, ⵜⴰⴽⵕⵓⵏⴰ, ⴽⵙⵔⴰ, ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵅⴰⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴷⵉ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵟⵕⴰⴱⵍⵚ.

ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ

ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵜ; ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷⵉ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ, ⵜⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⵟⵍⴰⵚ, ⴳ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵅⴼ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⵎⵉⵚⵕⴰ

ⵜⴰⵥⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ ⵜⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵜⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ.

ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ

ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ

ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ

ⵎⴰⵍⵉ

ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⴱⵔⵉⴷ

ⴼⴼⵖⵏⵜ ⴷ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 7 ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵣⵎⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⵓⵏⴹⵕⵉ ⴱⴰⵚⵉ.

ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ.

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵎⵉ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵔ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ.

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵏⵉⵖ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tarifit) ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ. ⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ 3 ⴰⵔ 4 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ.

ⴷⵣⴰⵢⵔ

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ

ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ (ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵏ: Taqbaylit) ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵎⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵍⵍⵓⵣⵣⵓ, ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ (ⵍⵓⵎⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰⴱⵍⵊⵉⴽⴰ). ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵜⴳ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 3,5 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵡⴰⵍⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ (ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ).


  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ

ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵜ. ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵣⵏⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ . ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ 1985 ⵖ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵡⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵜⴰⴼ. ⵍⵄⵡⴰⵢⴷ ⵏ ⵉⴳⴳⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⴰⵎⵔⵉ. ⵜⵜⵓⵇⵢⵢⴰⴷ ⵖ ⵉⵎⵙⵜⵉⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ UNESCO

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ

ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴹⴼⵔ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵜ

ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⴰⵢⵜⴰⵜ ⵖⵔⴷⴰⵢⴰ .

ⵍⵉⴱⵢⴰ

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ

ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵏⵖ (ⵊⴰⴱⴰⵍ ⵏⴰⴼⴼⵓⵙⴰ)ⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⴷⵔⵏ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⴱⵉⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵍ-ⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⵙⵜ ⵜⵎⴹⵍ. ⴰⵔⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 150 000 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ (Iso 639-3) ⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ: ⵊⴱⵏ. ⵜⴰⵡⵊⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵛⴰⵎⵉⵜⵓ-ⵙⵉⵎⵉⵜⵉⴽ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵜⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ. ⵎⵏⵛⴽ ⴰⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵉⵛⵏⵓⴱⵛⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵏⴰⵃⴰⵢⴰⵜ ⴷⵉⵙⵏⵜ.

ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵖⴰⵡⵏⵉⵛⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵍⵖⵡⴰⵏⵉⵛ ⵜⴰⴳⵡⴰⵏⵛⵉⵜ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ

ⴳⵯ ⴽⵯ
a اَ b ب g d د ḍ ض e f ف k ك
h ه ḥ ح ε ع x (kh) q ق i اِ j ج l ل m م n ن
u اُ r ر ɣ (gh) غ s س ṣ ص c ش t ت ṭ ط w و
y ي z ز

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵙⵉⴷⴼ (ⵉⵙⴽⵛⵎ) ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⴷⵡⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ) ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴳⵎⴰⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵍⴰ ⴷⵉ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙⵅⴷⵎⴰⵏⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵟⴰⵡⴰⵔⵉⵇ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ

ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⴼⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵏⵣⴰⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵖ ⵍⵡⵉⴱ ⴷ-ⵙⵉⵜⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ - ⴱⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ

ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵃⴷⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵓⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ, ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵜ ⵜⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵖⵉⴷ ⴷ ⵖⵉⵏ.