Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ
ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴷⴰ ⵙⴰ ⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵍⵍⴰⵜⵉⵏⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ (ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ)

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 30 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵉⵊⵔ.

ⴰⴷⴷⴰⴷ[edit]

ⵙⴳ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, ⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⴰⵎⵔ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵉⵊⵔ, ⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⵕⵕⴱ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ[edit]

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[edit]

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ
ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴳ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ
ⵜⴰⴱⵓⵛⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Flag of Morocco.svg ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ

ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ)ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ المملكة المغربية ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵕⴱⴰⵟ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ; ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

Flag of Algeria.svg ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ) ⵏⵉⵖ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵜ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

Flag of Tunisia.svg ⵜⵓⵏⵙ

ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵙ ⵎⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ,ⵎⴰⵎⴽ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ , ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ 100% ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵖ ⵉⵜⵄⵔⵔⴱ ⵉⵍⵙ , ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵄⵔⵔⴱ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ، ⴷⵉ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ... ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵜ (ⵉⵊⵜⵉⵍⴰⵄⵉⵢⴰ) ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2009 ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵍⴰⵚⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵅⴼ 60% ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵏⴱⴹ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴹⵕ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ ⴷⵉ ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ , ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ، ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳⵔ ⵜⵉⴽⵓⵏⴼⵉⴷⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵜⵓⵙⵙⴰⵏ، ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵍⴼⴰⵔⴰⵛⵉⵛ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵍⵇⵚⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⴼⵜⴰⵙ ( ⵙⵓⵙⴰ ⴷ ⵙⴼⴰⵇⵚ ) ⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵟⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵍⴰ، ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵖⵎⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ (ⵍⵊⴰⵏⵓⴱ) ⴰⵛⵔⵇⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵙ ⵍⵄⴽⴰⵔⴰ ⴷ ⵍⵅⵣⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⵔⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖⵎⵔⴰⵙⵏ ⵍⵊⴱⴰⵍⵉⵢⴰ . ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ , ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ، ⴷⴰ ⵏⴽⵯⵜⵜⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵣⵓⵏⴷ: ⵍⵃⵉⵚⵔ، ⵎⵇⵄⴷ، ⵏⴰⵇⵣⴰ، ⵎⴰⴽⵏⴰ، ⴱⵊⴰⵡⴰ، ⵍⵃⵏⴰⵏⵛⴰ، ⴰⵡⵜⴰⵍⴰ، ⵓⵍⴰⴷ ⵄⵉⵢⴰⵔ، ⵡⴰⵔⵜⵍⴰⵏ، ⵍⴱⵔⴰⵇⴰ، ⴽⴰⵙⵔⴰ، ⵀⵡⴰⵔⴰ، ⵛⴰⵔⵏ، ⵣⵖⴰⵍⵎⴰ ... ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 500,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵎⵟⵎⴰⵟⴰ، ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ، ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵊⴰⵔⴱⴰ،ⵇⴰⴱⵙ, ⴳⴰⴼⵚⴰ، ⵍⴳⵚⵔⵉⵏ,ⵜⴽⵔⵓⵏⴰ,ⴽⵙⵔⴰ,ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵅⴰⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⵎⵉ ⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴱⵍⴰ ⵏⴻⵜⵜⵓ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴷⵉ ⴱⵕⵕⴰ.

Flag of Libya (1951–1969).svg ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵉⵥⵍⵎⴹ) ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ

Flag of Mauritania.svg ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ; ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⵓ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵅ ⵥⵍⵎⴹ ⵉⵏⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴷ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⵅ ⵢⴼⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⵅ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵢⴼⵓⵙ

Flag of Egypt.svg ⵎⵉⵚⵕⴰ

Flag of Europe.svg ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ

Flag of Burkina Faso.svg ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ

Flag of Niger.svg ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ

Flag of Mali.svg ⵎⴰⵍⵉ

Flag of the Canary Islands.svg ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit]

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⴰⴱⵔⴱⵔⵉⴷ

ⴼⵖⵏⴷ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 7 ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵔ ⵡⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍ ⵏⵉⴹⵏ ⵎⴰⵎⵛ ⵉⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ ⵓⵏⴷⵔⵉ ⴱⴰⵙⵉ

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ.

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ (ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵏ: Taclḥit) ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵎⵉ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⴰⴳⵍⵎⵉⵎ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵔ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ.

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ(ⴷⵣⴰⵢⵔ)

ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵣⵡⴰⵡⵜ ⵜⴳⴰⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⴻⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ . ⵜⴰⵛⴽⵉⴷ ⵖ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⵜ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵜⵏⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ. ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴳⵜ ⵖ ⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵇⴱⵢⵍⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ

ⵜⴰⵖⴰⵡⵏⵉⵛⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵍⵖⵡⴰⵏⵉⵛ ⵜⴰⴳⵡⴰⵏⵛⵉⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵏⵉⵖ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tarifit) ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ,ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⴰⵔⵉⴼ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵉⵥⵍⵎⴹ)ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ. ⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ 3 ⴰⵔ 4 ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ

ⵟⴰⵎⵛⴰⵇⵜ

ⵜⴰⵙⵏⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴷⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵓⵏⵙ. ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏⵜ. ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵣ 1950 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ. ⵢ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵓⵏⵙ, ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉ ⵙⴽⵔⵜ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⴰⵍ. ⵉⵎⴱⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵇⴰⵡⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵡ-ⴰεⵔⴰⴱⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴱⵟⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ 50 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵏⵖⵉⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⴳⵀⵉⵏ

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ (ⴷⵣⴰⵢⵔ)

ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴹⴼⵔ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵜ (ⴷⵣⴰⵢⵔ)

ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⴰⵢⵜⴰⵜ ⵖⵔⴷⴰⵢⴰ .

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ (ⵍⵉⴱⵢⴰ)

ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵏⵉⵖⴷ ⵎⴰⵣⴰⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵏⵖ (ⵊⴰⴱⴰⵍ ⵏⴰⴼⴼⵓⵙⴰ)ⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⴷⵔⵏ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⴱⵉⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵍ-ⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⵙⵜ ⵜⵎⴹⵍ. ⴰⵔⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 150 000 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ (Iso 639-3) ⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ: ⵊⴱⵏ. ⵜⴰⵡⵊⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵛⴰⵎⵉⵜⵓ-ⵙⵉⵎⵉⵜⵉⴽ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵜⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ. ⵎⵏⵛⴽ ⴰⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵉⵛⵏⵓⴱⵛⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵏⴰⵃⴰⵢⴰⵜ ⴷⵉⵙⵏⵜ.

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵣⴰⵢⵔ)

ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⴳⴰ Wp/zgh/ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵜ. ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵣⵏⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ . ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ 1985 ⵖ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵡⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵜⴰⴼ. ⵍⵄⵡⴰⵢⴷ ⵏ ⵉⴳⴳⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⴰⵎⵔⵉ. ⵜⵜⵓⵇⵢⵢⴰⴷ ⵖ ⵉⵎⵙⵜⵉⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ UNESCO

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ[edit]

ⴳⵯ ⴽⵯ
a اَ b ب g d د ḍ ض e f ف k ك
h ه ḥ ح ε ع x (kh) q ق i اِ j ج l ل m م n ن
u اُ r ر ɣ (gh) غ s س ṣ ص c ش t ت ṭ ط w و
y ي z ز

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ[edit]

ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵙⵉⴷⴼ (ⵉⵙⴽⵛⵎ) ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⴷⵡⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ) ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴳⵎⴰⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵍⴰ ⴷⵉ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙⵅⴷⵎⴰⵏⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵟⴰⵡⴰⵔⵉⵇ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ[edit]

ⵊⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏⵉⵎⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⴼⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⵅⴰ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵍⵉⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵯ ⵍⵡⵉⴱ ⴷ-ⵙⵉⵜⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵯⵏ ⵏ - ⴱⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ[edit]

ⵓⵔⴰⵏ ⵟⵍⴱⴰ ⴷ ⵉⵎⵀⴷⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙ-ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵓⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⵎⵉⵢⵜ, ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵜ ⵜⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⴳⵀⵉⴷ ⴷ ⴳⵀⵉⵏ.