Jump to content

Wp/zgh/ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
Organisation des Nations unies (fr)
United Nations (en)
الأمم المتحدة (ar)
联合国 (zh)
Организация Объединённых Наций (ru)
Organización de las Naciones Unidas (es)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢⴰ »[1]
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵚⴽⴰ 24 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1945
ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵏ, ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⵏⴱⴹⴰⵏⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ
ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵏⵜ (ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ)
ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ
ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ Biennal 2014-2015 : 5.5 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵕ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ[2]
ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ 193 ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ
effectifs 41 000 (2015[3])
ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ   ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ   Joanna Wronecka
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ   Miroslav Lajcak
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ www.un.org

ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: United Nations) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ 24 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1945 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴽⵜ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵚⵓ ⴰⴼⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵎⵢ ⵖⴰⵙ 51 ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⴷⵖⵉ 193. ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵏ, ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ, ⵉⵍⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵙⴰⵔⵉⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ, ⴷ ⴼⵢⵉⵏⴰ.

ⵙⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ; ⴰⵙⴹⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ[4]. ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⴰⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ[5]

ⵜⵙⵙⵉⵍⵖ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ : ⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵏⴰⵍⵜ, la ⵜⴰⵙⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ : ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵏⵜⵜⵔⵓⵙⵉⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017, ⵉⴳⴰ ⵓⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ : ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⴷⴰⵜ 1945

ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵚⵓⵏⵜ ⴰⴼⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1889, ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1891, ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ (ⵜⴰⵙⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵍⴰⵀⴰⵢ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1899[6]. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰⵍⵏⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵜⵎⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1919 ⵙ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⴼⵉⵔⵚⴰⵢ : ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵃⴹⴹⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ. ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳⵔ 1919 ⴷ 1939 (de jure jusqu'en 1946). ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⴼⴼⵓⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ "ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⵥⴰ" ⵙ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ. ⵉ ⵓⵙⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵣⵔⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵙⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴼⵔⵓⵏⴽⵍⵉⵏ ⵔⵓⵣⴼⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ 1945

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. (fr) ⴱⵔⵔⴽⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢⴰ. ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. (ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ ⴳ 24 ⵖⵓⵛⵜ 2015)
  2. (fr) ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
  3. (fr) Personnel des Nations unies.
  4. (fr) ⵜⴰⴳⵟⵟⵓⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, www.un.org (ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ ⴳ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018)
  5. (fr) ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵖ, www.un.org. (ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ ⴳ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018)
  6. (fr) ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. www.un.org. ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ ⴳ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018