Wp/zgh/ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⵓⵖⵣⵉⴼⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: United States ⴷ United States of America, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ USA), ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡⵜ, ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖⵔⵙ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵡⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵜ ⵎⵎ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵙⵍⵡⴰⵢ ⵢⵓⵍⵖⵏ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ, ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵏ. ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵢ ⴰⵙⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⵔ ⵉⵏⵏ ⴷ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴷ ⵀⴰⵡⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵜⵓⵎⵢ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵍⵜⵓ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⵓⵣⵣⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵎⵣⴳⵉ. ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵉⵡⵓⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ 17 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵉⵡⴳ.