Jump to content

Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: English language) ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⵕⵎⴰⵏⵜ, ⵜⵏⴽⵔ ⴷ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ, ⴷⴰ ⵜⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ 402 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2002. ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ(ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ), ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ, ⵏⵢⵓⵣⵉⵍⴰⵏⴷ, ⴷ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⵜⴼⴼⵖ ⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴷⵉ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵜⵉⵙⵙ 5, ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵊⵉⵕⵎⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵉⴷ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵊⴰⵔ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⵉ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏⵜ ⵊⴰⵔⴰⵙⵏⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 700. ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵎⵔⵔⵉⵜ, ⴰⵜⴳ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉ ⵜⵜ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵙⵙⴰⵔⴰ ⴷⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵔⵓⵅⴰ, ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ

ⴳⵎⴳ ⴰⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
/ɪ/ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ fifteen (ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ), fish (ⴰⵙⵍⵎ)
/ɛ/ e ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ sept men (ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ), to let (ⴼⵍ)
/æ/ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ man (ⴰⵔⴳⴰⵣ), cat (ⴰⵎⵓⵛⵛ)
/ɒ/ hot (ⵉⵔⵖⴰⵏ)
/ʊ/ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ good (ⵎⵣⵢⴰⵏ), to put (ⵙⵔⵙ)
/ʌ/ sun (ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ), drunk (ⵉⵙⵡⴰⵏ)
/ə/ sister (ⵓⵍⵜⵎⴰ), the dog (ⴰⵢⴷⵉ)

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ

ⴳⵎⴳ ⴰⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
/iː/ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ sea (ⵉⵍⵍ), to read (ⵖⵔ)
/ɑː/ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵥ, ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ car (voiture), dark (ⵉⵍⵍⴰⵙⵏ)
/ɔː/ o ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ sort, ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ wall (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), law (ⴰⵣⵔⴼ), ball (ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ)
/uː/ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ moon (ⴰⵢⵢⵓⵔ)
/ɜː/ oe ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ oeil ⵏⵉⵖ oeuf, ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ first (premier), bird (oiseau).

ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉ: ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ