Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ (English (language) ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⵏⴽⵔ ⴷ ⴳ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ , ⴷⴰ ⵜⵜ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ 402 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2002. ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⴷ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ, ⵏⵢⵓⵣⵉⵍⴰⵏⴷ, ⴷ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵥⵓⵍ. ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵉⴹⵏ. , ⵜⴼⴼⵖⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ , ⴷⵉ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵜⵉⵙⵙ 5, ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵉⴷ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵊⴰⵔ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴷⴰ ⵏⵜⴰⴼⵉ ⵜⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵎⵔⵡⴰⵙⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 700. ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⴽⵎⵍ ⴳ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵎⵔⵔⵉⵜ...ⴰⵜⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉ ⵜⵜ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵜⵙⵙⴰⵔⴰ ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵔⵓⵅⴰ, ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ[edit | edit source]

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ[edit | edit source]

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ[edit | edit source]

ⴳⵎⴳ ⴰⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
/ɪ/ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ fifteen (ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ), fish (ⴰⵙⵍⵎ)
/ɛ/ e ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ sept men (ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ), to let (ⴼⵍ)
/æ/ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ man (ⴰⵔⴳⴰⵣ), cat (ⴰⵎⵓⵛⵛ)
/ɒ/ hot (ⵉⵔⵖⴰⵏ)
/ʊ/ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ good (ⵎⵣⵢⴰⵏ), to put (ⵙⵔⵙ)
/ʌ/ sun (ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ), drunk (ⵉⵙⵡⴰⵏ)
/ə/ sister (ⵓⵍⵜⵎⴰ), the dog (ⴰⵢⴷⵉ)

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ[edit | edit source]

ⴳⵎⴳ ⴰⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
/iː/ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ sea (ⵉⵍⵍ), to read (ⵖⵔ)
/ɑː/ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵥ, ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ car (voiture), dark (ⵉⵍⵍⴰⵙⵏ)
/ɔː/ o ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ sort, ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ wall (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), law (ⴰⵣⵔⴼ), ball (ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ)
/uː/ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ moon (ⴰⵢⵢⵓⵔ)
/ɜː/ oe ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ oeil ⵏⵉⵖ oeuf, ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ first (premier), bird (oiseau).

ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ[edit | edit source]

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉ: ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ