Wp/zgh/ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ: Canada)، ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ :ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳⵙ 10 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ ⴰⵎⵏⴰⴹⵏ. ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵙⴳ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵔ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵎⵍⵡⵉ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵔ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴳⵔⵉⵙ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ. ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵣⴰⵖⵏⵜⵜ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵏⵚⵍⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⴹⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ .

ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵙ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵍⵉⵣⴰⴱⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵖⵔⴼ ⴰⴽⴰⵏⴰⴷⵉ ⴷⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ , ⵏⵜⵜⵏⵜⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⴰⴷⵉⵜ. ⵜⴳⴰ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.