Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵍⵍⴰⵏ 18 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⴱⵓ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⴳⴰ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ: ⴼⴰⵙ, ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ, ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⴷⴷⴰⵅⵍⴰⵏⵏⴰⴹⵓⵕ. ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵙⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴽⵏⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵙⴱⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ.

ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵜ, ⵜⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵜ, ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ, ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵙⵔⵙⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⵉⵏⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 400 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵔⵍ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⴰⵍⴰⵇⵚⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 788, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵏⴱⴹ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴰⵥⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ.

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵏⴳⵎⵉ, ⵉⴳ ⵙⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔⵏ; ⵜⵎⵎⵥⵍⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ; ⵜⴳ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵔⴻⵔ ⴷⴷⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ, ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵉⵍⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⴳⵜ ⴷⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉⴹⵉⵚ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵜⵇⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴽⵎⴰⵎⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵙⵉⴷⴼⵏⵜ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⵙⵙ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵜ, ⵜⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ, ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚⵉ, ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢⵉⵏ

ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ

ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵓ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵢⵓⵙⴼ ⴱⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵏⴰⵚⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵜⴰⵔⵇⵓⵜ (ⵜⴰⵔⵊⵓⵜ) ⴰⵍⵎⵜⵓⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ. ⴷ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ ⴳ ⵉⵎⴹⴼⵕⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉⵙⴱⴷⴷ-ⵙⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵍⴽⵉ [[ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⴳⵓⵣⵓⵍ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⴳⵔ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵥⵏⴰⴳⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⵜⵓⵏⴰ ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ, ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵙⴳ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ.

ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵢⵓⵙⴼ ⴱⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴷⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵔ ⵖⴰⵏⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵔ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵏⵊⵎ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵕⵥⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴹⵥⵓⵏⵜ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⵏ ⴰⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵜⵥⵍⵍⴰⴳⵜ|ⵓⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵜⵥⵍⵍⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⵉⵔⵓⵔ-ⴷ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵉⵏ ⴳ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ (1090) ⵍⵍⵉⴳ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵙⵉⴼⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ (1106-1006) ⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⴰⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⴱⵏ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ "ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ".

ⵉⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵔⵔⴳⵯⵣⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ "ⴷⴷⵀⴱⵉ" ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ": ⵉⴳⴰ ⴱⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵢⴰⵥ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢ'ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵉⴷ, ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵛⵃⴰ, ⴰⴳⵕⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ.

ⴷ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵜ "ⴱⴰⴷⵔ ⵛⵛⵉⵅ" ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ": ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵢ ⴳ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵏⵄⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵢ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵎⵜⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ.

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ (10 ⵖⵓⵛⵜ 1909 - 26 ⴼⴱⵕⴰⵢⵔ 1961) ⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ 1927-1957 (ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴷⵉⴳⵙ 2 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵉⵛⴽⵉ 1953-1955), ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳⵔ 1957-1961 ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵏⵣⵉ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ . ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⴱⴱⴰ-ⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴼ ⵉⴳⴰⵡⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵖⵓⵛⵜ 1927. ⵢⵉⵡⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴹⵕⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⴳ. ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵜⵜ ⴰⵣⵏⵏ ⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵎⴰⴷⴰⴳⴰⵛⵇⴰⵔ. ⴷ ⵣⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵜ ⵜⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ'ⴷⵢⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴳⵓⵜ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⴼ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⵖⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴷⴷ ⵢⵉⵡⵔⵔⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵙ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1955 ⴹⴰⵕⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵏ ⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ
ⵜⴰⵍⵖⵎⵜ ⴷ ⵉⵡⵉⵙ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ

الحسيمة Template:أمازيغية هي مدينة مغربية ساحلية، تحيط بها تضاريس جبلية، وتقع في منتصف الشريط الساحلي المتوسطي المغربي. بلغ عدد سكان المدينة 56،716 نسمة في إحصاء سنة 2014، و399،654 نسمة باحتساب المراكز الحضرية الناشئة المحيطة بها. عرفت المدينة نمواً حضريا سريعاً منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وهي تتحول تدريجياً إلى حاضرة كبرى تمتد ترابياً إلى نقط حضرية أخرى كبني بوعياش وإمزورن.

رغم كونها من الحواضر التي تأسست في القرن العشرين، للحسيمة رمزية تاريخية كبيرة في التاريخ الريفي والمغربي، حيث كانت إحدى أهم المراكز العسكرية الحاسمة في تطورات حرب الريف، و كانت إحدى حواضرها أجدير، عاصمة لجمهورية الريف (1921-1926) التي تلت انتصار المقاومة الريفية، بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي على المستعمر الإسباني. عانت المدينة، خلال تاريخها المعاصر، و على غرار باقي مناطق الشمال المغربي، من تهميش اقتصادي و اجتماعي إرادي من طرف الدولة المغربية، مما جعلها بؤرة احتجاج سياسي دائمة (انتفاضة الريف 1958-1959 و انتفاضة 1984). عرفت المدينة، منذ بداية الألفية الثالثة، و خصوصا بعد زلزال 2004، مسلسل جبر ضرر اقتصادي و اجتماعي عبر مجموعة من المشاريع الاقتصادية و تنمية البنيات التحتية.

المدينة معروفة محليا بتسمية بيا، نسبة إلى اسم المدينة أيام الاستعمار الإسباني بيا سان خورخو. يتكلم غالبية سكان المدينة اللغة الأمازيغية، بلهجة تاريفيت. أهم الأنشطة الاقتصادية بالمدينة هي الصيد البحري، و الذي يحتل فيه ميناء المدينة المرتبة الخامسة وطنيا، على مستوى الإنتاج السمكي، إضافة إلى السياحة (334 28 سائحا في 2013) و قطاع صناعي ناشئ، متمركز أساسا في المنطقة الصناعية آيت يوسف أوعلي.

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⴷⵉⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵣⵔⴽ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵎⴽ ⵜⵓⴼⵉⴷ, ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ, ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵖ ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ.