Wp/zgh/ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ
ⴱⵔⵔⴽ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ,
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵙⵙⵏⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵣⵎⵔ ⴽⵓⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ.
ⵍⵍⴰⵏ 981 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ
ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵢⵓⵎⵥⵏ 6% ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⴰⵎⵥ 20% ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ (ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵢⵉⵍⵍ). ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵡⴹ ⴰⵔ 30 415 873 ⴽⵎ² ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵎⴽ ⵏⴳⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ). ⵙ 1,225,080,510 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵜⴳⴰ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵣⵉⵜ, ⵜⵉⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ 16,4% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016. ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵢ ⵜ ⵉⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵙⴰⵡⵉⵙⵢⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. (ⵖⵔ ⵓⴳⴰⵔ…)
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⵜ ⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴷ70 ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⵉⵙⵙⵏⵚⴱ ⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⴳⵎⵎ) ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⵙⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵔⵏⵓ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
ⴰⵡⵙⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⴷⵉⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵣⵔⴽⴰⵜ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵓⴼⴰⵎ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (IRCAM). ⵜⵜⴰⵔⴰⵢⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴽ ⴰⵙ ⵜⵓⴼⴰⵎ.

ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ [[Category:Wp/zgh]] ⵉ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⴰ.

ⵖⴼ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Wikipedia) ⴷ ⵢⵓⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ). ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵜ ⵊⵉⵎⵉ ⵡⵉⵍⵣ ⴷ ⵍⴰⵔⵉ ⵙⴰⵏⴳⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2001. ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...
ⵖⴼ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⴰ
ⵜⵍⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011. ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰ, ⵉⵙⵓⵍ ⴳ ⵜⵎⵙⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⴷ ⴰⵡⵉⴽⵉ ⴰⵏⴰⵔⴰⵎ, ⵓⵔ ⵜⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵎⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⴽⵉⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ!
ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵔ ⵜⵓⵔⴰ 981 ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ.
ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: