Jump to content

Wp/zgh/ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵙⵙⵏⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵖⵉⵢ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ!
 
23 ⵢⵓⵍⵢⵓⵍ 2024
16 Muharram 1446
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ: 1 099
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵏ: 378
ⵖⴼ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Wikipedia) ⴷ ⵢⵓⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ). ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵜ ⵊⵉⵎⵉ ⵡⵉⵍⵣ ⴷ ⵍⴰⵔⵉ ⵙⴰⵏⴳⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2001.

ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵊⵎⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⵎⵓⵔⵉⵙ ⴰⵎⵎ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ
ⴰⵎⵏⵣⵓ (ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ) ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⴰⴽⵔⴼⴰⵍⴰ, ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ:[1]

ⴰⵀⵍⵍⵓⵛ ⵉⵎⴰⵍⵍ
ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵉⴱⴰⴱⴰⵍ
ⴰⵕⵥⵥⴰⵎ ⵉⵕⵥⵎ
ⴰⵏⴱⴱⴰⵛ ⵉⴽⵛⵎ
ⵉⴽⴽⵏ ⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵡⵡⵓⴽ
ⴰⵏⵀⴱⴰⴹ ⵉⴽⵛⵍ
ⵉⴽⴽⵏ ⵓⴷⵎ ⵡⵡⵓⵛⵛ

— ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵢⵓⵎⵥⵏ 6% ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⴰⵎⵥ 20% ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ (ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵢⵉⵍⵍ). ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵡⴹ ⴰⵔ 30 415 873 ⴽⵎ² ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵎⴽ ⵏⴳⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ). ⵙ 1,225,080,510 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵜⴳⴰ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵣⵉⵜ, ⵜⵉⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ 16,4% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016. ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵢ ⵜ ⵉⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵙⴰⵡⵉⵙⵢⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ
ⵙⵙⴼⵍⴷⴰⵜ ⵙ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ:
ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ


ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ .ogg, ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ.
ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⵜⴰⵙⴰ ⵉⵏⵓ ⵣⵓⵏ ⵜⵕⵥⵉⵜ ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ
ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⵣⵓⵏ ⵢⵓⵜ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵏⴰⵙ
ⵎⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵍⵍⵓⵣ ⴰ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵉⵜ
ⵜⵕⵥⵉⵜ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴳⴰⵄ ⵎⵓ ⵇⵇⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

— ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⴰⵏⵛⵛⴰⴷ

ⴰⵡⴰⵍ ⵉⴷⴷⵔⵏ

ⵓⵔ ⴰ ⵜⵜⴹⴰⵄⴰⵎⵜ ⴰ ⵏⵏⵄⵎⴰⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ

— ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵓⵢⵢⴷⵉ ⵙ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵖⴰⴹⵜ
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰ ⵢⵜⵜⴰⵖ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ

— ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⴷⵉⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵣⵔⴽ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵎⴽ ⵜⵓⴼⵉⴷ, ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ, ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵖ ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ.

ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ:

ⵓⵔ ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵜⵜⴹⴽⴰⵍ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵖⵯⵥⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⴳⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏ.
ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵔ ⴽⴰ ⵜⵙⵏⴱⴳⵉⵡ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵔ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⴰⵍ ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵉⴳ ⵜ.
ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ.
  1. https://www.youtube.com/watch?v=bpASzeuII5s (1:38:00)