Template:Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ/ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ

From Wikimedia Incubator

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ (10 ⵖⵓⵛⵜ 1909 - 26 ⴼⴱⵕⴰⵢⵔ 1961) ⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ 1927-1957 (ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴷⵉⴳⵙ 2 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵉⵛⴽⵉ 1953-1955), ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳⵔ 1957-1961 ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵏⵣⵉ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ . ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⴱⴱⴰ-ⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴼ ⵉⴳⴰⵡⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵖⵓⵛⵜ 1927. ⵢⵉⵡⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴹⵕⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⴳ. ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵜⵜ ⴰⵣⵏⵏ ⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵎⴰⴷⴰⴳⴰⵛⵇⴰⵔ. ⴷ ⵣⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵜ ⵜⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ'ⴷⵢⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴳⵓⵜ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⴼ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⵖⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴷⴷ ⵢⵉⵡⵔⵔⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵙ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1955 ⴹⴰⵕⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵏ ⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ.