Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

Institut royal de la culture amazighe

ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵔⴱⴰⴹ
ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵔⴱⴰⴹ
ⵉⵙⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⵙⵙⵔⵙⵍ 17 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2001
ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ (ⵔⴱⴰⵟ)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ http://www.ircam.ma

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001 ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ (ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-01-299), ⵅⴼ ⵎⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵜⵉⵏⴰⴳⵎⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⴳⴷⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴹⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ. ⵉⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⴷⵓⵙ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵉⵚⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⵖⴰⵡⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵎⴰⵏ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰⵍ ⴰ :

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⵙⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰ. ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰ ⵉ ⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵕⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵉⵙⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵥⵏⵥⵕ ⵏ ⵜⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷⴳ ⵉⵥⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ. ⵜⴰⵣⵔⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⴼⵙⵓⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴰ: ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉⵢⵏ, ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ. ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⵉ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⵏⵖ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ; ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵏⴽⵉ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏⵖ ⵉⵣⵓⴱⴷⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴳⴳⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵉⵖ ⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵊⵊ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵍⵎⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⵓⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴳⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵣⵣⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵍ ⴽⵉⴷⵙⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ, ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵚⴽⵉⵡⵉⵏ : ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ, ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ⴷ ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ.

ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001, ⴰⵇⵇⴰ ⵉⵅⵚ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ : ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎ, ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵣⵎⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴳⵎⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵎⵥⵢⴰⵏ ⴱⵍⵍⴼⵇⵉⵀ, ⴰⵎⵙⵎⴰⵍ (ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵔ) ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵔⵓⵛⴷⵉ ⵛⵛⵔⴰⵢⴱⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵉⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵡⵔⵉⴷ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⵀⵀⴰⴱ ⴱⵏⵎⵏⵚⵓⵕ, ⴰⵎⵙⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵔ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001. ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ.

ⵜⵥⵍⵉ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵥⵢⴰ ⵏ ⵕⵢⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⴱⴰⴹ. ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵙⵏⴼⴽ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵎⵣⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵖ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ. ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓⵀ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⵉⴳⵉⵡⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2002. ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵉ ⵎⴰⵢⴰ. ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ 31 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴷ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2002-2003.

ⵎⵢⴰⵡⴰⵢⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2002. ⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵙⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2003.

ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ

  • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
  • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ
  • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ
  • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
  • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵥⵉⵕⵓⴳ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
  • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ
  • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵕⵉⵡ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ

ⵉⵏⴳⴰⵏ

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵥⵟⵟⴰ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵓⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵡⵓⴽⴽⵓⵙ, ⵉⵟⵟⴰⵢ ⴷ ⵖ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵍⴰⵀⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵜ.

ⵜⵉⵔⵥⵉ

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵢⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⴼ ⵉⵙⵇⵇⴰⵍ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵍⴰⴼⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⴷ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏⵉⵏ ⴼ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵎⵎⵓⵥⵥⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵖ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ

ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵔ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵏⵊⵔⵓⵎⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵙ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⵓⵎⴰ ⵛⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ. ⵉⵡⴰⴷⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ, ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ. ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ