Wp/zgh/ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷⴳ ⵉⴽⴽⴰ ⵣⵉⴽⴽ ⵢⵉⵡⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴼⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵉⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴷⴷⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔ ⵉⵏⵏⴹ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵉⴱⵔⵟⵇⵉⵣⵏ ⴰⴷ ⵔⴷⵍⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ. ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ (1757-1790) ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙ ⵢⵓⵍⵙⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⴰⵀⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⵉⴽⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵖⴰⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ , ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵉⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵙ ⵓⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵖⵉⵔⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⵜⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ , ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵉⵔⵓⴳⴳⴰ , ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⴹⵓⴼⵜ , ⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⴹⵓⴼⵜ ⴷⴳ ⵡⴼⵔⴰⵡ ⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⴽⴰⵍⵍⵏ.

ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1862 ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵙ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴳⵔ ⵎⴰⵔⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.

ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1912. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎ ⵓⵍⴰ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵖⵉⵔⵙ ⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⴽⵔⵏ, ⵜⵓⵔⴰ ⵏⵥⵔⴰ ⴰⵎⴽ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⵔⴼ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.