Template:Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ/ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

From Wikimedia Incubator

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⴱⵓ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⴳⴰ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ: ⴼⴰⵙ, ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ, ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⴷⴷⴰⵅⵍⴰⵏⵏⴰⴹⵓⵕ. ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵙⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴽⵏⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵙⴱⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ.

ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵜ, ⵜⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵜ, ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ, ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵙⵔⵙⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⵉⵏⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 400 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵔⵍ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⴰⵍⴰⵇⵚⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 788, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵏⴱⴹ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴰⵥⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ.

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵏⴳⵎⵉ, ⵉⴳ ⵙⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔⵏ; ⵜⵎⵎⵥⵍⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ; ⵜⴳ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵔⴻⵔ ⴷⴷⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ, ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵉⵍⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⴳⵜ ⴷⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉⴹⵉⵚ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵜⵇⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴽⵎⴰⵎⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵙⵉⴷⴼⵏⵜ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⵙⵙ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵜ, ⵜⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ, ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚⵉ, ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢⵉⵏ

ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ