Wp/zgh/ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ
ⵛⵏⴳⵉⵟ

ⵛⵏⴳⵉⵟ (ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵙⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ،ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ، ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ، ⴷ ⵎⴰⵍⵉ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵛⵏⴳⵉⵟ[edit | edit source]

ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵜ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵍⵉⵏⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵏ اكلام آۯﻧﺎﮔﻪ

ⵉⵙⵎ[edit | edit source]

ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⵛⵏⴳⵉⵟ".

ⵉⴱⴷⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⴳⴳⴰⵡⵊ ⴷ ⴰⴳⴰⵡⵛ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ. ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵖ, ⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴳⴰⴷⵊ, ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵓⴷⴰⵊⵏ. ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ.

ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵣⵉⴽⴽ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵍⴰⴷ ⵛⵏⴳⵉⵟ.

  • ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵛⴰⵍ ⴱⴰⴱⴰ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ : حرب شرببة) ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ 30 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1644 ⴷ 1674 ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵙⵏⵀⴰⵊⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵍⵎⵓⵜⴰ ⵏⴰⵚⵔ ⴷⴷⵉⵏ، ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵄⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⴱⴰⵏⵉ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴱⴷⴷⴻⵏ، ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⵏ، ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ. ⴰⵏⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵢⵉⵡⵉⵢ ⵖⵔ ⵓⵙⵄⵔⵔⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ، ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴳⵉ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ ⴷ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ .