Wp/zgh/ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ
Jump to navigation Jump to search
ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ (ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵙⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ،ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ، ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ، ⴷ ⵎⴰⵍⵉ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ[edit]

ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵜ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵍⵉⵏⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵏ اكلام آۯﻧﺎﮔﻪ

ⵉⵙⵎ[edit]

ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ".

ⵉⴱⴷⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⴳⴳⴰⵡⵊ ⴷ ⴰⴳⴰⵡⵛ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ. ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵖ, ⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴳⴰⴷⵊ, ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵓⴷⴰⵊⵏ. ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ.

ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵣⵉⴽⴽ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵍⴰⴷ ⵛⵏⴳⵉⵟ.