Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵍⵍⴰⵏ 15 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ
ⵀⵉⵙⵜⵓⵔⵢⴰ, ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵏ ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵡⵙ ⵊⵉⵣⵉⵙ ⴳ 1892

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵣⵔⵢ, ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ. ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⵍⵍⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⴰⵣⵔⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⴰⵏⵥⴰⵔⵜ ⵉⴽⴽⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵜⵉⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⴼⵜ, ⴰⴳⵔⵓ, ⴰⵙⵓⴷⵙ, ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⴰⴷ. ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵏⵣⵔⵓⵢⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵥⴹⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵄⵏⵓ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵙⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⵙⵖⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ. ⵉⴷⵃⵉⵏⴰ ⴰⵔ ⵜⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵏⵣⵔⵓⵢⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⴱⵖⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴹⴽⴰⵔ ⵖⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵍⵉ ⵉⵣⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵏⵖⴷ ⴰⵎ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ "ⴰⵎⵏⴰⴷ" ⵖⴼ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵏ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵎ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵔⵜⵔ), ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵉⵍⵏⵜ ⴰⵎ ⴰⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⵉ "ⵓⵙⵓⴳⴳⵓ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ" ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵀⵉⵔⵓⴷⵓⵜⵓⵙ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⵣⵔⵓⵢ ⴰⴳⵔⵉⴽ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵉⵜⵜⵡⵢⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⴰ "ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ", ⴷ, ⵜⵓⵙⵉⴷⵉⴷⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵉⵢⵖⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵀⵉⵔⵓⴷⵓⵜⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵉⴷⵉⴷⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⵏⵇⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ. ⴳ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⵜⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵡⴰⵏ ⵜⵜⵉⵢⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ 722 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵖⴰⵙ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 2 ⴽⴰ ⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ