Jump to content

Incubadora:Aliikiraa anaajalaa

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Incubator:Upload and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this.

Maka kanülialee pia sünain a'yatawaaka tüü, sünain waneeirua wikis eesü süpüla aliikaje'etnüin wane anaajalaa süka ejepüseka tüü Special:Upload, Akatsa'a sünain Incubadora nnojotsü pansain müinma. Acheküsü püliikaje'erüin türa anaajalaka süka Wikimedia Commons.

¿Jamüsü sukua'ipa tü aliikaje'era anaajala sulu'u Commons?

Yaaya aküjünüsü jamüinjatüin sukua'ipa:

  1. Palajana püshajiraa pünülia sulu'u Commons jo pujutalaa a'yatawaaka (eesü süpüla yalain pünülia sa'akairua sutuma tü o'ttaa sünain a'yatawaa eepünaale).
  2. Eesü süpüla pu'wanajaain tü pütchika wayuunaikiru'umüin süka tü Püchekaka, süpüla anain pukua'ipa sünain.
  3. Pu'unaa sünain tü commons:Commons:Upload/akaalijütka sünain aliikaje'era otta poono sümaa tü sümaka. Tü atüjashaanaka süpüleerua eesü süpüla naapaain akua'ipaka tüü.
  4. Eesü süpüla paapaain süpüshua'a tü anaajalakalüirua eekalü sulu'u Commons sünain tü pi'yataaka anain otta süka sünülia püchekaka.

¿Jamüsü nnojotka eein wapüla yaaya?

Sükajee müin bug 11168! ;-)

Mainma sa'anasiain:

  • Eesü süpüla pi'itaain tü ayaakuwaka pümüinka eere pücheküin sulu'u türa wikis sümüinka türa Wikimedia Fundation.
    • Nnojoleerü cho'ujaain püliikaje'erüin türa anaajalaka süchukua'a sünain tü ee'iyalayaaka wikis wanaa sümaa suju'ituin mapan tü a'yatawaaka.
  • Commons süpülajatü e'itaa anaajala; sükajee tia anaatünüsü pütchi saa'ujee, otw. Tü Incubadora nnojotsü aluwataain saa'u tü ayaakuwaka aliikaje'etnüka sünain.