Jump to content

Wp/zgh/ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ)
Wp > zgh > ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⵢⴰⵍⵜ ⴷⴳⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ, ⴰⵡⵜⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⴳⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ. ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ . ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵡⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⴰⴼⵔⵓ-ⴰⵙⵢⴰ, ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 60 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ

ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⴳⴰⵢⴰ, ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ. ⵏⵖⵢ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵡⵍ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴰⵎⵎ ⵍⵉⴱⵓⵙ, ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵇⵉⴱⵟⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⴷ ⵜⵉⵙⵙ 23, ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴼⴼⵖⵏ. ⵍⵍⵓⵣⵣⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ. ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⵏⵉⵖ ⴽⵍ ⵜⴰⵎⴰⵛⵇ, ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵇⴱⵙⵉⵢⵏ.

ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ, ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵛⵏⴳⵉⵟ, ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⵉⵚⵔⴰ, ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵙⵎⵓⵏⵓⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ. ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵖⵓⵍⵏ ⵖⵔⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵍⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴱⴹⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⴰⵎⵎ : ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ, ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ, ⵉⵛⵏⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵥⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ… ⵏⵙⵎⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴰⵢⴰⴷ ⴰ ⵅⴼ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵙ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ ⵏⵉⵖ ⴱⵉⵔⴱⵉⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵏ ⵙⵙⵉⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵏⵙⵎⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵜⵡⴰⵔⴳ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ

ⵉⴽⴰⵏⴰⵔⵉⵢⵏ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: Canarios) ⵏⵜⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ,ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⴳⴰⵔ 1.5 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 74% ⵙⴳⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵎ ⴼⵏⵣⵡⵉⵍⴰ ⴷ ⴽⵓⴱⴰ ⴷ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴷ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ , ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ .

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ

ⴰⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵢ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⴳ 1308 « ⴱⴰⵕⴱⴰⵕⵓⵚ », ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⴰⵏⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵙ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵣⵎⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵏⵔⴳⴰⵎ, ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⵉ « ⵡⴰⵔ ⴰⴳⵔⵉⴽⴰⵏ », ⵏⵉⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⴼⴼⵖ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵉⵔⴱⵉⵔ ⵙ ⵓⴽⵣⴰⵢ ⴷⴰⵜ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵢⵜ. ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⵔⵔⵓⴷⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵏ ⴳ ⵉⵙⴷⵓⵔⵔⵓⵢⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ. ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵢⵜ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ, ⴰⴷⴼⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ. ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵖⵏⴰ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉ-ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵜ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵇⵔⵟⴰⵊ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵎⵙⴽⵓ ⵏ ⵔⵓⵎⴰ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ. ⵜⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵇⵓⵏⵙⵓⵍ ⴰⵔⵓⵎⵉ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵎ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ.

ⵓⵙⵢⵏ ⵉⵙⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷⵖ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ (بربر ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ). ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⵓⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ, ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵙⵉⵜⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⵓⴷⵓⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ. ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵣⵖ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴳ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵓⴼⵓⵖ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ. ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⵎⵏⵣⵖ.

ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⵍ ⵖⵓⵔ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵟⵟⴰⴼⵏⵜ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ. ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1940 ⴳ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ. ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⵏ ⵜ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ.

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱⵏ ⴳ 1998 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎ ⴷⵣⴰⵢⵔ، ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ، ⴷ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ، ⵏⵉⵊⵉⵔ، ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ.[1] ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⴳⵏ ⴷⴰ ⵓⵎⴻⵏⵏ ⵙ ⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ، ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴱⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⴼⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴳⵉⵙⵜ، ⴷⴷⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⴰⴱⵟⵏ ، ⵓⵢⴰ ⵢⵏⵏⴰⵜ ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ.[2] ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵏ ⴹⴼⵔⵏ ⵉⵎⴰⵎ ⵎⴰⵍⵉⴽ.

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ

  1. التينبكتي: الطوارق عائدون لنثور، ص 27، منشورات منظمة تاماينوت.
  2. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ، ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 6، ⵜⴰⴽⵟⵓⵎⵜ 242.