Wp/zgh/ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵜⵢⴰⵎⵥⵏ ⵙⴳ ⵉⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵏ.

ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴰⵏⴰⵔⵉ

ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ ، ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ، ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ : ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ (CIIM)، ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⵏ ⵔⴰⴷⵢⵓ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ .

ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1964. ⵢⵍⴽⴰ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ، ⵜⵄⵜⴰⵔⴰⴼ ⵙⵉⵙ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1968 .

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1978، ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴹⴰⵃⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ.[1] ⵜⴱⵕⵕⵃ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵓⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵅⴷⴷⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ".[2] . ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ، ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵖⵏⵙⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⴰⵔⵅⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1982.[3] ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ، ⴼⴽⴰⵏ ⵍⵄⴼⵓ ⵉ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]

  1. 1.0 1.1 Javier Nart i Antonio Cubillo (MPAIAC)
  2. History
  3. MIPT Terrorism Knowledge Base MIPT Terrorism Knowledge Base