Wp/zgh/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⴷⴰⵍⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ: ⴾⴸⵍ ⵏⵉⵖ ⴽⴷⵍ, ⴱⵍⴰ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⴷⵖⵉ, ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴷⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵥⵍⵉ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ, ⵏⵉⵖ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ, ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.

ⵖⵓⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙⵉⵙ ⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ. ⴱⴷⵔⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⴷ ⵜⵉⵙⵙ 6 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴱⴷⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵎⵓⵥⵓⵏⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵉⵀⵉ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵢⴱⴻⴷⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴰⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 8. ⴰⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 600 ⴷ 700 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍ.ⵄ.[1]

ⴰⵏⵜⵜⵉ[edit | edit source]

ⵉⵙⵓⵍ ⴰⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⵓⵙⵙⵉⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵎⵎⵣⵔⴰⵢ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⴼⵉⵏⵉⵇ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵓⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴼⵉⵏⵖⵜ, ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴼⵉⵏⵇⵇ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ.

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ[edit | edit source]

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵜⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙⴳ ⵓⵥⵍⵎⴰⴹ ⵖⵔ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ.

ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[edit | edit source]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]

  1. ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵛⴰⴽⵉⵔ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵎⴰⵢⵢⵓ 2004.