Wp/grc/Εὐρώπη

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | grc
Wp > grc > Εὐρώπη
Εὐρώπη
Ἐμβαδόν 10.180.000 χ2[1]
Πλῆθος 746.419.440[2]
Πυκνότης Πλήθους 72,9/χ2
ΟΕΑ (GDP) $21,79 τρισ.[3]
ΟΕΑ κατὰ κεφαλήν $29.410[4]
ΣΑΠ (HDI) 0,845
Ζῶναι Ὥρας UTC-1 UTC+5
Γλῶσσαι Ἰνδοευρωπαϊκαὶ γλῶσσαι,
Φιννουγγρικαὶ γλῶσσαι,
Τουρκικαὶ γλῶσσαι,
Οὐασκωνικαὶ γλῶσσα
Μέγισται Πόλεις Βυζάντιον
Μόσχα
Λονδίνιον
Ἁγία Πετρούπολις
Βερολῖνον

Εὐρώπη (καλουμένη γὰρ συχνῶς καὶ "Γηραιὰ Ἤπειρος") ἐστὶ μία τῶν ἕξ ἠπείρων ἣ κατοικεῖ τῇ ἑσπέρᾳ τῆς Εὐρασίας. Ἐτεόν γε, οὐκ ἔστιν ἀληθὴς ὅρος μεταξὺ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης πλὴν ὅτι τοῦ νομίζοντος. Ἥδε ἡ διαίρεσις πρῶτον ἐποιήθη ὑπὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Γειτνιᾷ τῇ ἑσπέρᾳ τῷ Ἀτλαντικῷ Ὠκεανῷ, τῇ ἄρκτῳ τῷ Ἀρκτικῷ Ὠκεανῷ, τῷ νότῷ τῇ Μεσογείῳ Θαλάσσῃ καὶ τῇ ἀνατολῇ τῇ Ἀσίᾳ.

Εὐρώπη ἐστὶ ἡ ἕκτη μεγίστη ἤπειρος τῆς οἰκουμένης, καλύπτουσα τὸ 2% τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ πλανήτου ἤτοι τὸ 6,8% τῆς γῆς (10.180.000 χ2). Ἔχει πεντήκοντα μετὰ πλήρους ἀναγνωρίσεως χῶραι, ἐξ ὧν ἡ μεγίστη ἐστὶ ἡ Ῥωσσία. Ἔχει ἔτι 747 ἑκατομμύρια κατοίκους (11% τοῦ παγκοσμίου πλήθους) ἔτει 2019.[2]

Εὐρωπαϊκὸς Πολιτισμὸς πολλάκις δὴ κεκάρπευκε τὴν ἔξοχον θέσιν αὐτοῦ, τι καλούμενον «Εὐρωκεντρισμός», ἵνα στρατιωτικῇ ἐπικρατήσει καὶ ἄλλοις εἴδεσι δυναστείας μορφοῖ τὴν νεοτέραν ἱστορίαν καὶ τὸ πάγκοσμιον κοινωνικοοικονομικὸν σύστημα.[5] Ὁ Εὐρωπαϊκὸς Πολιτισμὸς γάρ, ὅσπερ ἐπίγονος τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος τε καὶ τῆς Ἀρχαίας Ῥώμης, ἐστὶ ῥίζα τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ.[6][7][8]πτῶσις τῆς Δυτικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἐγένετο τὸ τέλος τῆς ἀρχαίας εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Μεσαίωνος. Ἐκ τοῦ Αἰῶνος τῶν Ἀνακαλύψεων, ὃς συμπίπτει μετὰ τῆς Ἀναγεννήσεως, ἡ Εὐρώπη μετεἶχε ἀξιολόγως τοῖς παγκοσμίοις πράγμασι οἰκίσασα ἀποικίας ἐν τῇ Ἀμερικῇ, τῇ Λιβύῃ, τῇ Ὠκεανίᾳ καὶ τῇ Ἀσία.

Διαφωτισμός, ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασίς τε καὶ οἱ Ναπολεόντιοι Πόλεμοι ἐμόρφωσαν τὴν ἤπειρον κοινωνικῶς, πολιτικῶς καὶ οἰκονομικῶς ἀπὸ τοῦ 17ου ἕως τοῦ πρώτου ἡμίσους τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἡ δὲ Βιομηχανικὴ Ἐπανάστασις, ἣ ἤρξατο τῆς Ἀλβιῶνος τῷ τέλει τοῦ 18ου αἰῶνος, ἔφυν ἐν τῇ Εὐρώπῃ - καὶ χρόνῳ ἐν ἁπάσῃ τῇ οἰκουμένῃ - ῥιζορηκτικὰς κοινωνικάς, πολιτικάς καὶ οἰκονομικὰς μεταβολάς. Οἱ δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι ἐσήμανον τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς δυναστείας ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅθ' αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς τε καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις ἐγένοντο ἐξοχώτεραι.[9] Ἐν τῷ Ψυχρῷ Πολέμῳ ἡ Εὐρώπη δυοῖν μεροῖν (τὰς ΣΒΑΣ καὶ τὰ Σύμβολα τῆς Οὐαρσουίας) διείλετο ὑπὸ τοῦ Σιδηροῦ Παραπετάσματος.

Τὸ 1958, μετὰ τὰς Σπονδὰς τῆς Ῥώμης, ἱδρύθη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινωνία (πρόδρομος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως) ὑφ' ἕξ χωρῶν. Ἐκ τότε, κατὰ μικρὸν προσωρικυῖα ἄλλων χωρῶν, παρατείνει τὴν αὐτῆς ἀρχὴν ἐν τῇ ἠπείρῳ.

Ἐτυμολογία[edit | edit source]

Ὁ πρῶτος παγκόσμιος πίναξ κατὰ τὸν Ἀναξίμανδρον (6ος ΠΚΕ αἰών)
Ἡ Ἒὐρώπη καὶ ὁ Ταῦρος - Ἐρυθρόμορφος Στάμνος, ~480 ΠΚΕ

Ἐν τῇ ἑλληνικῇ ΜυθολογίᾳΕὐρώπη ἦν πριγκίπισσα ἐκ τῆς Φοινίκης ἣ, ἀπαχθεῖσα ὑπὸ τοῦ Διός, μετηνέχθη τῇ Κρήτῃ. Λέγουσι γὲ πλείστοι ὅτι τὸ ἔτυμον τῆς Εύρώπης ἐκ τῶν λέξεων εὐρύς καὶ ὤψ (γεν. ὠπὸς) ἐστί, σημαῖνον «ἀθροῦσα εὐρέως» ἢ «μετ' ὄψεως πλατείας».[10][11] Εὐρεία ἦν ἐπίθετον τῆς Γαίας αὐτῆς ἐν τῇ ἀναδεδμημένῃ ἰνδοευρωπαϊκῇ μυθολογίᾳ καὶ ἐν τῇ καθιεροῦσα πρὸς ταύτην ποιήσει.[10] Ῥοβέρτος Σ. Π. Βήκης ὅμως ἐτυμολογεῖ ὑπὲρ τινὸς προϊνδοευρωπαϊκῆς ἀρχῆς.[12]

Πείρωνται δὴ τινὲς προσπλέκειν τὴν Εὐρώπη λέξει σημιτικῇ ἣ σημαίνει «Δύσις», ἤτοι τῇ ἀκαδικῇ erebu (𒀭𒌓𒋙𒀀 = δύω) ἢ τῇ φοινικικῇ 'ereb (𐤏𐤓𐤁 = ἑσπέρα, δύσις).[13] Μαρτίνος Λισφεῖλδος Ἕσπερος τε καὶ Βήκης ἀποδοκιμάζουσι τήνδε τὴν ὑπόθεσιν.[14][12]

Αἱ πλεῖσται τῶν γλωσσῶν ἔπλασαν τὴν αὐτῶν λέξιν περὶ Εὐρώπης ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς. Παραδείγματος χάριν, ἡ Κινεζικὴ χρᾶται τῇ λέξει Ōuzhōu (歐洲/欧洲), ἣ ἀποκοπὴ τῆς Ōuluóbā zhōu (歐羅巴洲) (zhōu σημαίνει ἤπειρος).

Ὅροι τῆς Εὐρώπης[edit | edit source]

  Χῶραι ὅλως οὖσαι ἐν τῇ Εὐρώπῃ
  Μέρος χώρας ἐν δυοῖν ἠπείροιν ὃ ἐν τῇ Εὐρώπῃ
  Μέρος χώρας ἐν δυοῖν ἠπείροιν ὃ ἐν τῇ Ἀσίᾳ
  Χῶραι ὅλως οὖσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ (σὺν τῇ Ἀρμενία καὶ τῇ Κύπρῳ)

Οἱ ὅροι τῆς Εὐρώπης πολλάκις δὴ μεταβέβληνται ἀνὰ τοὺς αἰώνας. Ὑπὸ τῷ κοινῶς χρωμένῳ γεωγραφικῷ ὁρισμῷ, τείνουσι οὗτοι μὲν οὖν Ἀσίᾳ κατὰ τὰ Ῥιπαῖα Ὄρη[15], τὸν Ῥιπαῖον καὶ τὴν Κασπίαν ἐν Ἀνατολῇ[16] καὶ κατὰ τὸν Μέγαν Καύκασον,[17] τὸν Εὔξεινον Πόντον, τὸν Βόσπορον καὶ τὸν Ἑλλήσποντον τῷ Νότῳ.[18][19] Εἰ καὶ τινὲς τῶν ἐκείνης ὅρων ἐπὶ γῆς, ἡ Εὐρώπη τὰ μάλιστα ὁμολογεῖται ἤπειρος αὐτὴ εἶναι ἕνεκα τοῦ μεγέθους αὐτῆς, τῆς ἐξοχῆς τῆς ἱστορίας τε καὶ τῆς παραδόσεως. Κατὰ τοὺς ἄνωθεν δεδομένους ὅρους, ἡ Ἀτροπατηνή, ἡ Ἰβηρία, ἡ Κασαχία, ἡ Ῥωσσία τε καὶ ἡ Τουρκία, ἔχουσαι μέρος τῆς σφετέρας χώρας καὶ τῇ Ἀσίᾳ καὶ τῇ Εὐρώπῆ, Ἡ νῆσος τῆς Κύπρου καὶ ἡ Ἀρμενία θεωροῦνται εἶναι χῶραι εὐρωπαϊκαὶ ὡς κέκτηνται ἱστορικοὺς ἀρθμοὺς μετ' αὐτῆς.

Καίπερ γὲ ἡ Μεσόγειος σαφὴς διαίρεσις μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Λιβύης, τινὲς τῶν νήσων ἂν νομίζοιντο λιβυκαί, οὖσαι ἐπὶ τῇ Λιβυκῇ Τεκτονικῇ Πλακί (αὐτίκα ἡ Σικελία καὶ ἡ Μελίτη).[20] Ὁμοίως, ἡ νῆσος τῆς Θούλης κατοικεῖ ἐπὶ καὶ τῇ Εὐρασιατικῇ καὶ τῇ Βορειοαμερικανικῇ Πλακί.[21]

Κατάλογος Χωρῶν[edit | edit source]

Χῶραι μετὰ πλήρους ἀναγνωρίσεως[edit | edit source]

Πεντήκοντα ἀρχικαὶ χῶραι εἰσὶ ἐντὸς (πλήρως ἢ μὴ) τῶν κοινῶν ὅρων τῆς Εὐρώπης καὶ αἱ πλεῖσται ταύτων μέλη συστάσεων παγκοσμίων καὶ πανεὐρωπαϊκῶν. Πᾶσαι δὴ εἰσὶ μέλη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.[22] Τέσσαρες καὶ τεσσαράκοντα χῶραι ἔχουσι τὴν σφετέραν μητρόπολιν ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ κζ' εἰσὶ μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Τοῖς ἑκάστοις κάτω οὖσι γεγραμμένοις δίδοται καὶ πίναξ ὃς εἰκάζει τὴν θέσιν τῶν χωρῶν τῇ Εὐρώπῃ. Γῆ ἐν τῇ Εὐρώπῃ δείκνυται ὡς χλωρά, γῆ γεωγραφικῶς ἐκτὸς Εὐρώπης δείκνυται ὡς πρασίνη καὶ γῆ ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει δείκνυται ὡς ὠχροτέρα χλωρά.

Κυανέῳ χρώματι δηλοῦνται γὰρ αἱ χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως οὖσαι.[23]

Σημεῖον Πίναξ Κοινὸν καὶ δημόσιον ὄνομα ἑλληνιστί: Κοινὸν καὶ δημόσιον ὄνομα

τῇ σφετέρᾳ γλῶσσᾳ [24]

Μητρόπολις [25] Ἐμβαδόν (χ2) Πλῆθος
Ἅγιος Μαρῖνος


Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Μαρίνου

Ἰταλιστί: San Marino – Repubblica di San Marino Ἁγιομαρινούπολις


Ἰταλιστί: San Marino

61 33.607
Ἀλβανία


Πολιτεία τῆς Ἀλβανίας

Ἀλβανιστί: Shqipëri / Shqipëria – Republika e Shqipërisë Θεράνδη


Ἀλβανιστί: Tiranë

28.748 2.845.955
Ἀνδοσινία


Πριγκιπᾶτον τῆς Ἀνδοσινίας

Καταλανιστί: Andorra Principat d'Andorra Ἀνδοσινόπολις


Καταλανιστί: Andorra la Vella

468 77.543
Ἀρμενία


Πολιτεία τῆς Ἀρμενίας

Ἀρμενιστί: Հայաստան – Հայաստանի Հանրապետություն (Hayastan – Hayastani Hanrapetut'yun) Ἐρευάν


Ἀρμενιστί: Երևան (Yerevan)

29.800 2.963.000
Ἀτροπατηνή


Πολιτεία τῆς Ἀτροπατηνῆς

Ἀτροπατηνιστί: Azǝrbaycan – Azǝrbaycan Respublikası Βακυΐα


Ἀτροπατηνιστί: Bakı

86.600 10.095.894
Αὐστρία


Πολιτεία τῆς Αὐστρίας

Γερμανιστί: Österreich – Republik Österreich Οὐινδόβονα


Γερμανιστί: Wien

83.858 8.915.382
Βαταυία


Βασιλεία Βαταυίας

Βαταυιστί: Nederland – Koninkrijk der Nederlanden Ἀμστελόδαμον


Βαταυιστί: Amsterdam

41.543 17.427.806
Βέλγιον


Βασιλεία Βελγίου

Γαλλιστί: Belgique – Royaume de Belgique


Γερμανιστί: Belgien – Königreich Belgien


Βαταυιστί: België – Koninkrijk België

Βρυξέλλαι


Γαλλιστί: Bruxelles


Γερμανιστί: Brüssel


Βαταυιστί: Brussel

30.528 11.530.853
Βοημία


Πολιτεία τῆς Βοημίας

Βοημιστί: Česko – Česká republika Πράγα


Βοημιστί: Praha

78.866 10.694.364
Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη Βοσωνιστί, Χροατιστί: Bosna i Hercegovina


Βοσωνιστί, Σερβιστί: Босна и Херцеговина

Σεράϊον


Βοσωνιστί, Χροατιστί: Sarajevo


Βοσωνιστί, Σερβιστί: Сарајево

51.129 3.281.000
Βουλγαρία


Πολιτεία τῆς Βουλγαρίας

Βουλγαριστί: България – Република България (Bǎlgarija – Republika Bǎlgarija) Σερδική


Βουλγαριστί: София (Sofia)

110.910 6.951.482
Γαλλία


Γαλλικὴ Πολιτεία

Γαλλιστί: France – République française Λουκοτοκία


Γαλλιστί: Paris

547.030 64.945.000
Γερμανία


Συμπολιτεία τῆς Γερμανίας

Γερμανιστί: Deutschland – Bundesrepublik Deutschland Βερολῖνον


Γερμανιστί: Berlin

357.021 83.157.201
Δακία Δακορωμανιστί: România Βουκαρέστιον


Δακορωμανιστί: București

238.391 19.318.000
Δανία


Βασιλεία Δανίας

Δανιστί: Danmark – Kongeriget Danmark Ἁφνία


Δανιστί: København

43.094 5.825.337
Ἑλλάς


Ἑλληνικὴ Πολιτεία

Καινελληνιστί: Ελλάδα – Ελληνική Δημοκρατία Ἀθῆναι


Καινελληνιστί: Αθήνα

131.957 10.724.599
Ἑλουηττία


Κοινὸν τῶν Ἑλουηττίων

Γαλλιστί: Suisse – Confédération suisse


Γερμανιστί: Schweiz – Schweizerische Eidgenossenschaft


Ἰταλιστί: Svizzera – Confederazione Svizzera


Ῥαιτορωμανιστί: Svizra – Confederaziun svizra

Βέρνη


Γαλλιστί: Berne


Γερμανιστί: Bern


Ἰταλιστί: Berna


Ῥαιτορωμανιστί: Berna

41.290 8.619.259
Ἐσθονία


Πολιτεία τῆς Ἐσθονίας

Ἐσθονιστί: Eesti – Eesti Vabariik Ταλλίνη


Ἐσθονιστί: Tallinn

45.226 1.328.976
Ἡνωμένη Βασιλεία


Ἡνωμένη Βασιλείας Ἀλβιῶνος καὶ Βορείου Ἰέρνης

Ἀγγλιστί: United Kingdom – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


Ἰερνιστί: Ríocht Aontaithe – Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann


Καληδονιστί: Unitit Kinrick – Unitit Kinrick o Great Breetain an Northren Ireland


Καμβριστί: Deyrnas Unedig – Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Λονδίνιον


Ἀγγλιστί: London


Ἰερνιστί: Londain


Καληδονιστί: Lunnon


Καμβριστί: Llundain

244.820 66.796.807
Θούλη Θουλιστί: Ísland Ῥεϋκιαυίξ


Θουλιστί: Reykjavík

103.000 366.700
Ἰβηρία Ἰβηριστί: საქართველო (Sak'art'velo) Τιφλίς


Ἰβηριστί: თბილისი (T'bilisi)

69.700 3.716.900
Ἰέρνη Ἰερνιστί: Éire Ἔβλανα


Ἰερνιστί: Baile Átha Cliath

70.280 4.977.400
Ἱσπανία


Βασιλείας Ἱσπανίας

Ἱσπανιστί: España – Reino de España Μαδρίτη


Ἱσπανιστί: Madrid

504.851 47.329.981
Ἰταλία


Ἰταλικὴ Πολιτεία

Ἰταλιστί: Italia – Repubblica Italiana Ῥώμη


Ἰταλιστί: Roma

301.230 60.198.633
Κασαχία


Πολιτεία τῆς Κασαχίας

Κασαχιστί: Қазақстан – Қазақстан Республикасы (Qazaqstan – Qazaqstan Respýblıkasy) Ἀστάνη


Κασαχιστί: Астана (Astana)

2.724.900 18.760.200
Κύπρος


Πολιτεία τῆς Κύπρου

Καινελληνιστί: Κύπρος – Κυπριακή Δημοκρατία


Τουρκιστί: Kıbrıs – Kıbrıs Cumhuriyeti

Λήδρα


Καινελληνιστί: Λευκωσία


Τουρκιστί: Lefkoşa

9.251 875.900
Λεττονία


Πολιτεία τῆς Λεττονίας

Λεττονιστί: Latvija – Latvijas Republika Ῥῖγα


Λεττονιστί: Rīga

64.589 1.900.000
Λιθουανία


Πολιτεία τῆς Λιθουανίας

Λιθουανιστί: Lietuva – Lietuvos Respublika Οὐίλνα


Λιθουανιστί: Vilnius

65.200 2.795.299
Λευκορωσσία


Πολιτεία τῆς Λευκορωσσίας

Λευκορωσσιστί: Беларусь – Рэспубліка Беларусь (Bielaruś – Respublika Bielaruś)


Ῥωσσιστί: Беларусь – Республика Беларусь (Belarus' — Respublika Belarus')

Μίνεσκον


Λευκορωσσιστί: Мінск (Minsk)


Ῥωσσιστί: Минск (Minsk)

207.560 9.397.800
Λευχεντία


Πριγκιπᾶτον τῆς Λευχεντίας

Γερμανιστί: Liechtenstein – Fürstentum Liechtenstein Ἡδεῖα Κοιλάς


Γερμανιστί: Vaduz

160 38.749
Λουξεμβοῦργον


Μέγα Δουκᾶτον τοῦ Λουξεμβούργου

Γαλλιστί: Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg


Γερμανιστί: Luxemburg – Großherzogtum Luxemburg


Λουξεμβουργιανιστί: Groussherzogtum Lëtzebuerg

Λουξεμβουργούπολις


Γαλλιστί: Luxembourg


Γερμανιστί: Luxemburg


Λουξεμβουργιστί: Lëtzebuerg

2.586 626.108
Λυσιτανία


Λυσιτανικὴ Πολιτεία

Λυσιτανιστί: Portugal – República Portuguesa Ὀλισσιπών


Λυσιτανιστί: Lisboa

92.568 10.295.909
Μελάνορος Μελανοριστί: Црна Гора, Crna Gora Διοκλεία


Μελανοριστί: Подгорица, Podgorica

13.812 621.873
Μελίτη


Πολιτεία τῆς Μελίτης

Μελιτιστί: Malta – Repubblika ta' Malta


Ἀγγλιστί: Malta – Republic of Malta

Οὐαλλέττα


Μελιτιστί: il-Belt Valletta

Ἀγγλιστί: Valletta

316 514.564
Μολδαυία


Πολιτεία τῆς Μολδαυίας

Δακορωμανιστί: Moldova – Republica Moldova Χισίνευον


Δακορωμανιστί: Chișinău

33.843 2.640.400
Μόνοικος


Πριγκιπᾶτον τοῦ Μονοίκου

Γαλλιστί: Monaco – Principauté de Monaco Μόνοικος


Γαλλιστί: Monaco

1,95 38.100
Νορουηγία


Βασιλεία Νορουηγίας

Βιβλονορουηγιστί: Norge – Kongeriket Norge


Καινονορουηγιστί: Noreg – Kongeriket Noreg


Λαπωνιστί: Norga – Norgga gonagasriika

Ὄσλον


Νορουηγιστί: Oslo

385.178 5.374.807
Οὐατικανόπολις Λατινιστί: Sancta Sedes - 0,44 800
Οὑγγαρία Οὑγγριστί: Magyarország Βουδαπέστη


Οὑγγριστί: Budapest

93.030 9.769.526
Παιονία


Πολιτεία Παιονίας

Σλαυοπαιονιστί: Северна Македонија – Република Северна Македонија (Severna Makedonija – Republika Severna Makedonija) Σκοῦποι


Σλαυοπαιονιστί: Скопје (Skopje)

25.713 2.076.255
Πολωνία


Πολιτεία Πολωνίας

Πολωνιστί: Polska – Rzeczpospolita Polska Οὐαρσουία


Πολωνιστί: Warszawa

312.685 38.382.600
Ῥωσσία


Ῥωσσικὴ Ὁμοσπονδία

Ῥωσσιστί: Росси́я – Российская Федерация (Rossija – Rossijskaja Federacija) Μόσχα


Ῥωσσιστί: Москва (Moskva)

17.075.400 146.748.590
Σαρματία Σαρματιστί: Украïна (Ukraina) Κίευον


Σαυροματιστί: Київ (Kyiv)

603.700 41.762.138
Σερβία


Πολιτεία Σερβίας

Σερβιστί: Србија – Република Србија, Srbija – Republika Srbija Σιγγίδουνον


Σερβιστί: Београд, Beograd

88.361 6.926.705
Σλοβακία


Σλοβακικὴ Πολιτεία

Σλοβακιστί: Slovensko – Slovenská republika Ἰστρόπολις


Σλοβακιστί: Bratislava

49.035 5.460.136
Σλοβηνία


Πολιτεία Σλοβηνίας

Σλοβηνιστί: Slovenija – Republika Slovenija Ἤμωνα


Σλοβηνιστί: Ljubljana

20.273 2.097.195
Σουηκία


Βασιλεία Σουηκίας

Σουηκιστί: Sverige – Konungariket Sverige Ὁλμία


Σουηκιστί: Stockholm

449.964 10.352.390
Τουρκία


Πολιτεία Τουρκίας

Τουρκιστί:Türkiye – Türkiye Cumhuriyeti Ἄγκυρα


Τουρκιστί: Ankara

783.562 83.154.997
Φιννία


Πολιτεία Φιννίας

Φιννιστί: Suomi – Suomen tasavalta


Σουηκιστί: Finland – Republiken Finland

Ἑλσίγκιον


Φιννιστί: Helsinki

Σουηκιστί: Helsingfors

336.593 5.530.706
Χροατία


Πολιτεία Χροατίας

Χροατιστί: Hrvatska – Republika Hrvatska Ζαγραβία


Χροατιστί: Zagreb

56.542 4.058.165

Χῶραι μετὰ ἐλαχείας ἢ οὐδεμιᾶς ἀναγνωρίσεως[edit | edit source]

Σημεῖον Πίναξ Κοινὸν καὶ δημόσιον ὄνομα ἑλληνιστί: Κοινὸν καὶ δημόσιον ὄνομα τῇ αὐτῶν γλῶσσᾳ Μητρόπολις Κατάστασις Ἐμβαδόν (χ2) Πλῆθος
Ἀβαζγία


Πολιτεία Ἀβαζγίας

Ἀβαζγιστί: Аҧсны - Аԥсны Аҳәынҭқарра (Apsny - Apsny Ahwyntkarra)


Ῥωσσιστί: Абха́зия - Республика Абхазия (Abhazia - Respublika Abkhaziya)

Διοσκουριάς


Ἀβαζγιστί: Аҟәа (Aqwa)


Ῥωσσιστί: Сухум(и) (Sukhum(i))

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Ἰβηρίας


Ἀναγνωριζομένη ὑπὸ πέντε μελῶν τῶν Η.Ε.[26]

8.860 240.750
Κοσσυφοπέδιον


Πολιτεία Κοσσυφοπεδίου

Ἀλβανιστί: Kosova / Kosovë – Republika e Kosovës


Σερβιστί: Косово – Република Косово / Kosovo – Republika Kosovo

Πριστινή


Ἀλβανιστί: Prishtina / Prishtinë


Σερβιστί: Приштина / Priština

Διεκδικούμενον ὑπὸ τῆς Σερβίας


Ἀναγνωριζόμενον ὑπὸ ἐνενήκοντα καὶ ὀχτὼ μελῶν τῶν Η.Ε.[27]

10.887 1.860.463
Νότιος Ὀσσετία


Πολιτεία Νοτίου Ὀσσετίας / Πολίτευμα Ἀλανίας

Ὀσσετιστί: Хуссар Ирыстон – Республикӕ Хуссар Ирыстон / Паддзахад Аллонстон (Xussar Irêšton – Respublike Xussar Irêšton / Paddzaxad Allonšton)


Ῥωσσιστί: Южная Осетия – Республика Южная Осетия / Государство Алания (Yuzhnaya Osetiya – Respublika Yuzhnaya Osetiya / Gosudarstvo Alaniya)

Σινυβάλιον


Ὀσσετιστί: Цхинвал, Чъреба, (Tskhinval, Chreba)


Ῥωσσιστί: Цхинвал(и) (Tskhinval(i))

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Ἰβηρίας


Ἀναγνωριζομένη ὑπὸ πέντε μελῶν τῶν Η.Ε.[26]

3.900 53.532
Ὀρχιστηνή


Πολιτεία Ὀρχιστηνῆς

Ἀρμενιστί: Արցախի Հանրապետություն (Arts'akhi Hanrapetut'yun) Στεφανόπολις


Ἀρμενιστί: Ստեփանակերտ (Step'anakert)

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Ἀτροπατηνῆς 11.458 150.932
Βόρειος Κύπρος


Τουρκικὴ Πολιτεία Βορείου Κύπρου

Τουρκιστί: Kuzey Kıbrıs – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Βόρειος Λήδρα


Τουρκιστί: Lefkoşa

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Κύπρου


Ἀναγνωριζομένη ὑπὸ τῆς Τουρκίας μόνον.[28]

3.335 286.257
Ὑπερτυρία


Ὑπερτυριακὴ Μολδαυΐκη Πολιτεία

Ῥουμανιστί: Nistreană – Republica Moldovenească Nistreană


Ῥωσσιστί: Приднестровье – Приднестровская Молдавская Республика (Pridnestrov'ye – Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika)


Σαυροματιστί: Придністров'я – Придністровська Молдавська Республіка (Prydnistrov'ya – Pridnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika)

Τυρούπολις


Ῥουμανιστί: Tiraspol


Ῥωσσιστί: Тирасполь (Tiraspol)


Σαυροματιστί: Тирасполь (Tiraspol)

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Μολδαυίας 4.163 469.000

Γεωγραφία[edit | edit source]

Πίναξ τινῶν τῶν Νήσων τῆς Εὐρώπης

Νῆσοι[edit | edit source]

Πίναξ τῶν τριάκοντα καὶ ἑνὸς μεγίστων ποταμῶν τῆς Εὐρώπης

Ποταμοί[edit | edit source]

Γέφυρα ὑπὲρ τὸν Ῥᾶ, τὸν μέγιστον ποταμὸν τῆς Εὐρώπης
Γέφυρα ὑπὲρ τὸν Ἴστρον, τὸν δεύτερον μέγιστον ποταμὸν τῆς Εὐρώπης, ἐν τῇ Βουδαπέστῃ

Ποταμοὶ τῆς Εὐρώπης ἀνὰ μῆκος

Ὄρη[edit | edit source]

Πίναξ τῶν μειζόνων χερσονήσων τῆς Εὐρώπης

Χερσόνησοι[edit | edit source]

Ἡ Εὐρώπη ἐνίοτε καλεῖται ὡς «Χερσόνησος Χερσονήσων» ἕνεκα τῆς ἑῆς μορφῆς γὰρ οὖν ἐστὶ μόνον προσήκη ἐν τῇ ἑσπέρᾳ τῆς Ἀσίας ἐν ᾗ δὴ ἐξάπτουσι ἄλλαι χερσονῆσοι.[29] Ἐν τῷ Αἰῶνι τῶν Παγετώνων, πρὸ τῆς τήξεως τῶν πάγων, ἔτι καὶ ἡ Ἀλβιὼν ἐνομίζετο χερσόνησος γενέσθαι.

Κατάλογος τῶν μειζόνων χερσονήσων τῆς Εὐρώπης:[edit | edit source]

Δημογραφία[edit | edit source]

Γλῶσσαι[edit | edit source]

Πίναξ τῶν γλωσσῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἡ Εὐρώπη ἔχει περὶ τῶν 255 αὐτοχθόνων γλωσσῶν.[30] Αἱ πλεῖσται αὐτῶν εἰσὶ Ἱνδοευρωπαϊκαὶ γλῶσσαι, κεχωρισμέναι εἰς τρεῖς οἰκίας τὰ μάλιστα: τὰς Ῥωμανικὰς (ἡ Γαλλική, Ἰταλική, Ἱσπανικὴ καὶ τὰ ἑξῆς), τὰς Γερμανικὰς (ἡ Ἀγγλική, Γερμανική, Σουηκικὴ καὶ τὰ ἑξῆς) τε καὶ τὰς Σλαυικὰς (ἡ Ῥωσσική, ἡ Πολωνική, ἡ Σερβικὴ καὶ τὰ ἑξῆς).[31] Ἔτι καὶ ἄλλαι γλῶσσαι αἱ Βαλτικαί (ἡ Λιθουανικὴ καὶ ἡ Λεττονική), αἱ Κελτικαί (αὐτίκα ἡ Ἰερνική), ἡ Ἑλληνική, ἡ Ἀρμενική καὶ ἡ Ἀλβανική.

Ἄλλαι μὴ ἱνδοευρωπαϊκαὶ οἰκίαι γλωσσῶν εἰσὶ αἱ Ῥιπαϊκαί, αἱ Τουρκικαὶ καὶ αἱ Χαρτβελικαί.

Θρησκεία[edit | edit source]

Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου: ὁ μέγιστος τῆς οἰκουμένης χριστιανικὸς ναός.

Ἐκ τῶν πιστευόντων τινὶ θρησκείᾳ οἱ πλεῖστοι τῶν Εὐρωπαίων (76,2%)[32] πιστεύουσι τῷ Χριστιανισμῷ μερίζοντες εἰς τρεῖς κεφαλαίας στάσεις· τὴν ὀρθόδοξον (35% τοῦ τῆς Εὐρώπης χριστιανικοῦ πλήθους), τὴν καθολικὴν (46%) καὶ τὴν διαμαρτυρομένην ἐκκλησίαν (18%).[32] Οἱ διαμαρτυρόμενοι δὴ οὐκ εἰσὶ αὐτὴ συνισταμένη ἐκλησία ἀλλὰ διαιροῦνται εἰς πολλὰ δόγματα (αὐτίκα οἱ Λουθηρανοὶ, οἱ Μεθοδισταὶ, οἱ Καλβινισταὶ, οἱ Ἀγγλικανοὶ). Ὁ Χριστιανισμὸς, σὺν τῇ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ, παντελῶς γὲ μεμόρφωκε τὴν πορείαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἱστορίας καὶ δὴ τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ ἐκ τοῦ 4ου αἰῶνος.[33][34][35][36][37][38]

Δευτέρα μείζων θρησκεία τῇ Εὐρώπῃ ἐστὶ ὁ Ἰσλαμισμός (6%),[39] ἀθροίζων μάλιστα τῷ Αἵμῷ καὶ τῇ Ἀνατολικῇ Εὐρώπη. Ἄλλαι ἐλάσσονες θρησκεῖαι εἰσὶ ὁ Ἰουδαϊσμός (0,2%)[40], ὁ Ἱνδουϊσμός (0,2%)[40] καὶ ὁ Βουδισμός (0,2%)[40]. Προσέτι, ἡ Εὐρώπη ἐστὶ ἤπειρος ἣ ἔχει πολλοὺς ἄθεους (18,2%).[41]

Συγγενεῖς δέλτοι[edit | edit source]

Πηγαί[edit | edit source]

 1. "worldpopulationreview.com" Αἱ μέγιστες τῆς Εὐρώπης πόλεις - Ἀναλαβὸν τῇ 8/9/2020
 2. 2.0 2.1 "2019 Revision of World Population Prospects" Τμῆμα Οἰκονομίας καὶ Κοινωνίας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν - Ἀναλαβὸν τῇ 9/11/2019
 3. "OEA" IMF 2019 - Ἀναλαβὸν τῇ 6/3/2019
 4. "ΟΕΑ κατὰ κεφαλὴν" IMF 2019 - Ἀναλαβὸν τῇ 20/4/2019
 5. Addo, Herb (1986). "Imperialism, the Permanent Stage of Capitalism" (Αὐτοκρατορισμός: Ὁ παρμόνιμος βαθμὸς τῆς Κεφαλαιοκρατίας) ISBN 92-808-0484-7
 6. Lewis & Wigen 1997, σελ. 226
 7. Kim Covert (2011). Ancient Greece: Birthplace of Democracy (Ἀρχαία Ἑλλάς: Γεννήτειρα τῆς Δημοκρατίας) σελ. 5. ISBN 978-1-4296-6831-6
 8. Ricardo Duchesne (2011). The Uniqueness of Western Civilization (Ἡ Μονογένεια τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ) σελ. 297. ISBN 978-90-04-19248-5
 9. National Geographic, 534.
 10. 10.0 10.1 Μ.Λ. Ἕσπερος; Morris West (24 Μαΐου 2007). "Ἰνδοευρωπαϊκὴ Ποιήσις καὶ Μύθοι". OUP Oxford. σελ. 185. ISBN 978-0-19-928075-9
 11. Michael C. Astour (1967). Ἑλληνοσημιτικά: Μία Ἐθνικὴ καὶ Πολιτιστικὴ σκέψις περὶ τῆς ἑσπερινῆς σημητικῆς ἐμπτώσεως ἐπὶ τῆς Μυκηναϊκῆς Ἑλλάδος. Brill Archive. σελ. 128. GGKEY:G19ZZ3TSL38.
 12. 12.0 12.1 Ῥοβέρτος Βήκης (2004). "Kadmos and Europa, and the Phoenicians" (Κάδμος, Εὐρώπη καὶ οἱ Φοίνικες) (PDF).
 13. "Europe" - Online Etymology Dictionary, ἀναλαβὸν τῇ 21/9/2020
 14. Μ.Λ. Ἕσπερος (1997). "The east face of Helicon: west Asiatic elements in Greek poetry and myth" (Ἡ ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ Ἑλικῶνος: δυτικὰ Ἀσιατικὰ στοιχεῖα τῇ Ἑλληνικῇ ποιήσει καὶ μύθῳ). Oxford: Clarendon Press. σελ. 451. ISBN 978-0-19-815221-7
 15. Charles T. Evans (1 Ἰουλίου 2009). "Ural Mountains" (Ῥιπαῖα Ὄρη). Novaonline.nvcc.edu. Ἀναλαβὸν τῇ 26/9/2020
 16. "The Ural River". Geography.howstuffworks.com. 30 Μαρτίου 2008. Ἀναλαβὸν τῇ 27/9/2020
 17. Charles T. Evans (1 Ἰουλίου 2009). "Caucasus Mountains,". Novaonline.nvcc.edu. Ἀναλαβὸν τῇ 7/10/2020
 18. Charles T. Evans (1 Ἰουλίου 2009). "Black Sea". Novaonline.nvcc.edu. Ἀναλαβὸν τῇ 7/10/2020
 19. Microsoft Encarta Online Encyclopaedia 2007. Europe. Ἀναλαβὸν τῇ 7/10/2020
 20. "Geological Development of the Sicilian-Tunisian Platform held in Italy (University of Urbino)" 6 Νοεμβρίου 1992. Ἀναλαβὸν τῇ 9/10/2020
 21. "Understanding plate motions [This Dynamic Earth, USGS]". Pubs.usgs.gov. 9 Ἰουνίου 1994. Ἀναλαβὸν τῇ 12/10/2020
 22. "Χῶραι μέλη". un.org, Ἀναλαβὸν τῇ 13/10/2020
 23. "Χῶραι". europa.eu, Ἀναλαβὸν τῇ 13/10/2020
 24. "UNGEGN List of Country Names" (UNGEGN Κατάλογος Ὀνομάτων Χωρῶν) - Ἀναλαβὸν τῇ 13/9/2020
 25. "List of countries, territories and currencies" (Κατάλογος Χωρῶν καὶ Νομισμάτων), Europa
 26. 26.0 26.1 (ἀγγλιστί) "Tuvalu Retracts Recognition of Abkhazia, South Ossetia". Radio Free Europe/Radio Liberty. 31 Μαρτίου 2014.
 27. «Nauru withdraws recognition of Kosovo's independence, Pristina denies». N1 Srbija (σερβιστί). Ἀναλαβὸν τῇ 29/9/2020
 28. "Cyprus". Encyclopædia Britannica
 29. "Εὐρώπη: Γεωγραφία" National Geographic - Παιδεία
 30. "Γλωσσικὰ πράγματα – Εὐρωπαϊκὴ ἡμέρα γλωσσῶν", Σύνοδος τῆς Εὐρώπης. Ἀναλαβὸν τῇ 20/10/2020
 31. "Europe" Encyclopædia Britannica
 32. 32.0 32.1 "Regional Distribution of Christians: Christianity in Europe". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 18 Δεκεμβρίου 2011. Ἀναλαβὸν τῇ 18/10/2020
 33. J. Spielvogel, Jackson (2016). Western Civilization: A Brief History, Τόμος I: To 1715 . σελ. 156. ISBN 978-1305633476
 34. Neill, Thomas Patrick (1957). Readings in the History of Western Civilization, Τόμος 2 (Newman Press ed.). σελ. 224.
 35. "Roman Catholicism". britannica.com Ἀναλαβὸν τῇ 18/10/2020
 36. Caltron J.H Hayas, Christianity and Western Civilization (1953), Stanford University Press, σελ. 2
 37. Jose Orlandis, 1993, "A Short History of the Catholic Church," Δευτ. edn. (Michael Adams, Trans.), Dublin:Four Courts Press, ISBN 1851821252
 38. Thomas E. Woods and Antonio Canizares, 2012, "How the Catholic Church Built Western Civilization," Reprint edn., Washington, DC: Regnery History, ISBN 1596983280
 39. "The Global Religious Landscape: Muslims". pewforum. 18 Δεκεμβρίου 2012. Ἀναλαβὸν τῇ 19/10/2020
 40. 40.0 40.1 40.2 "The Global Religious Landscape" (PDF). Pewforum.org. Ἀναλαβὸν τῇ 19/10/2020
 41. "Religiously Unaffiliated". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 18 Δεκεμβρίου 2012. Ἀναλαβὸν τῇ 19/10/2020

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι[edit | edit source]

Ἀμερική Ἀνταρκτική Ἀσία Εὐρώπη Λιβύη Ὠκεανία
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βελγική • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μαυροβούνιον • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Οὐκρανία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
Αὐστρία • Βαταυία • Βέλγιον • Βοημία • Βουλγαρία • Γαλλία • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἐσθονία • Ἰέρνη • Ἱσπανία • Ἰταλία • Κύπρος • Λεττονία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία • Μελίτη • Οὑγγαρία • Πολωνία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Φιννία • Χροατία
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.