Wp/grc/Εὐρώπη

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | grcWp > grc > Εὐρώπη
Εὐρώπη
Europe orthographic Caucasus Urals boundary (with borders).svg
Ἐμβαδόν 10.180.000 χ2[1]
Πλῆθος 746.419.440[2]
Πυκνότης Πλήθους 72,9/χ2
ΟΕΑ (GDP) $21,79 τρισ.[3]
ΟΕΑ κατὰ κεφαλήν $29.410[4]
ΣΑΠ (HDI) Increase2.svg 0,845
Ζῶναι Ὥρας UTC-1 UTC+5
Γλῶσσαι Ἰνδοευρωπαϊκαὶ γλῶσσαι,
Φιννουγγρικαὶ γλῶσσαι,
Τουρκικαὶ γλῶσσαι,
Βασκικὴ γλῶσσα
Μέγισται Πόλεις Flag of Turkey.svg Βυζάντιον
Flag of Russia with border.svg Μόσχα
Flag of the United Kingdom.svg Λονδῖνον
Flag of Russia with border.svg Ἁγία Πετρούπολις
Flag of Germany.svg Βερολῖνον

Εὐρώπη (καλουμένη γὰρ συχνῶς καὶ "Γηραιὰ Ἤπειρος") ἐστὶ μία τῶν ἕξι ἤπειρων ἣ κατοικεῖ τῇ ἑσπέρᾳ τῆς Εὐρασίας. Ἐτεὸν γέ, οὐκ ἐστὶ ἀληθὴς ὅρος μεταξὺ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης πλὴν ὅτι τοῦ νομίζοντος. Ἥδε ἡ διαίρεσις πρῶτον ἐποιήθη ὑπὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Γειτνιᾶ τῇ ἑσπέρᾳ τῷ Ἀτλαντικῷ Ὠκεανῷ, τῇ ἄρκτῳ τῷ Ἀρκτικῷ Ὠκεανῷ, τῷ νότῷ τῇ Μεσογείῳ Θαλάσσῃ καὶ τῇ ἀνατολῇ τῇ Ἀσίᾳ.

Εὐρώπη ἐστὶ ἡ ἕκτη μεγίστη ἤπειρος τῆς οἰκουμένης, καλύπτουσα τὸ 2% τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ πλανήτη ἤτοι τὸ 6,8% τῆς γῆς (10.180.000 χ2). Ἔχει πεντήκοντα μετὰ πλήρους ἀναγνωρίσεως χῶραι, ἐξ ὣν ἡ μεγίστη ἐστὶ ἡ Ῥωσσία. Ἔχει ἔτι 747 ἑκατομμύρια κατοίκους (11% τοῦ παγκοσμίου πλήθους) ἔτει 2019.[2]

Εὐρωπαϊκὸς Πολιτισμὸς πολλάκις δὴ κεκάρπευκε τὴν ἔξοχον θέσιν αὐτοῦ, τι καλούμενο «Εὐρωκεντρισμός», ἵνα στρατιωτικῇ ἐπικρατήσει καὶ ἄλλοις εἴδεσι δυναστείας μορφοῖ τὴν νεοτέραν ἱστορίαν καὶ τὸ πάγκοσμιον κοινωνικοοικονομικὸν σύστημα.[5] Ὁ Εὐρωπαϊκὸς Πολιτισμὸς γάρ, ὅσπερ ἐπίγονος τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος τὲ καὶ τῆς Ἀρχαίας Ῥώμης, ἐστὶ ῥίζα τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ.[6][7][8]πτώσις τῆς Δυτικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἐγένετο τὸ τέλος τῆς ἀρχαίας εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Μεσαίωνος. Ἐκ τοῦ Αἰῶνος τῶν Ἀνακαλύψεων, ὃς συμπίπτει μετὰ τῆς Ἀναγεννήσεως, ἡ Εὐρώπη μετεἶχε ἀξιολόγως τοῖς παγκοσμίοις πράγμασι οἰκίσασα ἀποικίας ἐν τῇ Ἀμερικῇ, τῇ Λιβυῇ, τῇ Ὠκεανίᾳ καὶ τῇ Ἀσία.

Διαφωτισμός, ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις τὲ καὶ οἱ Ναπολεόντιοι Πόλεμοι ἐμόρφωσαν τὴν ἤπειρον κοινωνικῶς, πολιτικῶς καὶ οἰκονομικῶς ἀπὸ τοῦ 17ου ἕως τοῦ πρώτου ἡμίσους τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἡ δὲ Βιομηχανικὴ Ἐπανάστασις, ἣ ἤρξατο τῆς Ἀλβιῶνος τῷ τέλει τοῦ 18ου αἰῶνος, ἔφυν ἐν τῇ Εὐρώπῃ - καὶ χρόνῳ ἐν ἁπάσῃ τῇ οἰκουμένῃ - ῥιζορηκτικὰς κοινωνικάς, πολιτικάς καὶ οἰκονομικὰς μεταβολὰς. Οἱ δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι ἐσήμανον τὸ τέλος τῆς εὐρωπαϊκῆς δυναστείας ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅθ' αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς τὲ καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις ἐγένοντο ἐξοχώτεραι.[9] Ἐν τῷ Ψυχρῷ Πολέμῳ ἡ Εὐρώπη δυοῖν μεροῖν (τὰς ΣΒΑΣ καὶ τὰ Σύμβολα τῆς Βαρσουίας) διείλετο ὑπὸ τοῦ Σιδηροῦ Παραπετάσματος.

Τὸ 1958, μετὰ τὰς Σπονδὰς τῆς Ῥώμης, ἱδρύθη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινωνία (πρόδρομος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνέσεως) ὑφ' ἕξ χωρῶν. Ἐκ τότε, κατὰ μικρὸν προσωρικυῖα ἄλλων χωρῶν, παρατείνει τὴν αὐτῆς ἀρχὴν ἐν τῇ ἠπείρῳ.

Ἐτυμολογία[edit | edit source]

Ὁ πρῶτος παγκόσμιος πίναξ κατὰ τὸν Ἀναξίμανδρον (6ος ΠΚΕ αἰών)
Ἡ Ἒὐρώπη καὶ ὁ Ταῦρος - Ἐρυθρόμορφος Στάμνος, ~480 ΠΚΕ

Ἐν τῇ ἑλληνικῇ ΜυθολογίᾳΕὐρώπη ἦν πριγκίπισσα ἐκ τῆς Φοινίκης ἣ, ἀπαχθεῖσα ὑπὸ τοῦ Διός, μετηνέχθη τῇ Κρήτῃ. Λέγουσι γὲ πλείστοι ὅτι τὸ ἔτυμον τῆς Εύρώπης ἐκ τῶν λέξεων εὐρύς καὶ ὤψ (γεν. ὠπὸς) ἐστί, σημαῖνον «ἀθροῦσα εὐρέως» ἢ «μετ' ὄψεως πλατείας».[10][11] Εὐρεία ἦν ἐπίθετον τῆς Γαίας αὐτῆς ἐν τῇ ἀναδεδομημένῃ ἰνδοευρωπαϊκῇ μυθολογίᾳ καὶ ἐν τῇ καθιεροῦσα πρὸς ταύτην ποιήσει.[10] Ῥοβέρτος Σ. Π. Βήκας ὅμως ἐτυμολογεῖ ὑπὲρ τινὸς προϊνδοευρωπαϊκῆς ἀρχῆς.[12]

Πείρωνται δὴ τινὲς προσπλέκειν τὴν Εὐρώπη λέξει σημιτικῇ ἣ σημαίνει «Δύσις», ἤτοι τῇ ἀκαδικῇ erebu (𒀭𒌓𒋙𒀀 = δύω) ἢ τῇ φοινικικῇ 'ereb (𐤏𐤓𐤁 = ἑσπέρα, δύσις).[13] Μαρτίνος Λισφεῖλδος Ἕσπερος τε καὶ Βήκας ἀποδοκιμάζουσι τήνδε τὴν ὑπόθεσιν.[14][12]

Αἱ πλεῖσται τῶν γλωσσῶν ἔπλασαν τὴν αὐτῶν λέξιν περὶ Εὐρώπης ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς. Παραδείγματος χάριν, ἡ Κινεζικὴ χρᾶται τῇ λέξει Ōuzhōu (歐洲/欧洲), ἣ ἀποκοπὴ τῆς Ōuluóbā zhōu (歐羅巴洲) (zhōu σημαίνει ἤπειρος).

Ὅροι τῆς Εὐρώπης[edit | edit source]

Χλωρῷ: Χῶραι ὅλως οὖσαι ἐν τῇ Εὐρώπῃ | Kυανέῳ: Μέρος διηπειρωτικῆς χώρας ὃ ἐν τῇ Εὐρώπῃ | Γλαυκῷ: Μέρος διηπειρωτικῆς χώρας ὃ ἐν τῇ Ἀσίᾳ | Πορφυρέῳ: Χῶραι ὅλως οὖσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ (σὺν τῇ Ἀρμενία καὶ τῇ Κύπρῳ)

Οἱ ὅροι τῆς Εὐρώπης πολλάκις δὴ μεταβέβληνται ἀνὰ τοὺς αἰώνας. Ὑπὸ τῷ κοινῶς χρωμένῳ γεωγραφικῷ ὁρισμῷ, τείνουσι οὗτοι μὲν οὖν Ἀσίᾳ κατὰ τὰ Ῥιπαῖα Ὄρη[15], τὸν Ῥιπαῖον καὶ τὴν Κασπίαν ἐν Ἀνατολῇ[16] καὶ κατὰ τὸν Μέγαν Καύκασον,[17] τὸν Εὔξεινον Πόντον, τὸν Βόσπορον καὶ τὸν Ἑλλήσποντον τῷ Νότῳ.[18][19] Εἰ καὶ τινὲς τῶν ἐκείνης ὅρων ἐπὶ γῆς, ἡ Εὐρώπη τὰ μάλιστα ὁμολογεῖται ἤπειρος αὐτὴ εἶναι ἕνεκα τοῦ μεγέθους αὐτῆς, τῆς ἐξοχῆς τῆς ἱστορίας τε καὶ τῆς παραδόσεως. Κατὰ τοὺς ἄνωθεν δεδομένους ὅρους, ἡ Ἀτροπατηνή, ἡ Κολχίς, ἡ Κασαχία, ἡ Ῥωσσία τε καὶ ἡ Τουρκία, ἔχουσαι μέρος τῆς σφετέρας χώρας καὶ τῇ Ἀσίᾳ καὶ τῇ Εὐρώπῆ, Ἡ νῆσος τῆς Κύπρου καὶ ἡ Ἀρμενία θεωροῦνται εἶναι χῶραι εὐρωπαϊκαὶ ὡς κέκτηνται ἱστορικοὺς ἀρθμοὺς μετ' αὐτῆς.

Καίπερ γὲ ἡ Μεσόγειος σαφὴς διαίρεσις μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Λιβύης, τινὲς τῶν νήσων ἂν νομίζοιντο λιβυκαί, οὖσαι ἐπὶ τῇ Λιβυκῇ Τεκτονικῇ Πλακί (αὐτίκα ἡ Σικελία καὶ ἡ Μελίτη).[20] Ὁμοίως, ἡ νῆσος τῆς Θούλης κατοικεῖ ἐπὶ καὶ τῇ Εὐρασιατικῇ καὶ τῇ Βορειοαμερικανικῇ Πλακί.[21]

Κατάλογος Χωρῶν[edit | edit source]

Χῶραι μετὰ πλήρους ἀναγνωρίσεως[edit | edit source]

Πεντήκοντα ἀρχικαὶ χῶραι εἰσὶ ἐντὸς (πλήρως ἢ μὴ) τῶν κοινῶν ὅρων τῆς Εὐρώπης καὶ αἱ πλεῖσται ταύτων μέλη συστάσεων παγκοσμίων καὶ πανεὐρωπαϊκῶν. Πᾶσαι δὴ εἰσὶ μέλη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.[22] Τέσσαρες καὶ τεσσαράκοντα χῶραι ἔχουσι τὴν σφετέραν πρωτεύουσαν ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ κζ' εἰσὶ μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνέσεως.

Τοῖς ἑκάστοις κάτω οὖσι γεγραμμένοις δίδοται καὶ πίναξ ὃς εἰκάζει τὴν θέσιν τῶν χωρῶν τῇ Εὐρώπῃ. Γῆ ἐν τῇ Εὐρώπῃ δείκνυται ὡς χλωρά, γῆ γεωγραφικῶς ἐκτὸς Εὐρώπης δείκνυται ὡς πρασίνη καὶ γῆ ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Σύνεσει δείκνυται ὡς ὠχροτέρα χλωρά.

Κυανέῳ χρώματι δηλοῦνται γὰρ αἱ χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνέσεως οὖσαι.[23]

Σημεῖον Πίναξ Κοινὸν καὶ δημόσιον ὄνομα ἑλληνιστί: Κοινὸν καὶ δημόσιον ὄνομα

τῇ σφετέρᾳ γλῶσσᾳ [24]

Πρωτεύουσα [25] Ἐμβαδόν (χ2) Πλῆθος
Ἅγιος Μαρῖνος


Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Μαρίνου

Ἰταλιστί: San Marino – Repubblica di San Marino Ἁγιομαρινούπολις


Ἰταλιστί: San Marino

61 33.607
Location Andorra Europe.png Ἀνδοσινία


Πριγκηπάτον τῆς Ἀνδοσινίας

Καταλανιστί: Andorra Principat d'Andorra Ἀνδοσινόπολις


Καταλανιστί: Andorra la Vella

468 77.543
Europe Armenia.svg Ἀρμενία


Πολιτεία τῆς Ἀρμενίας

Ἀρμενιστί: Հայաստան – Հայաստանի Հանրապետություն (Hayastan – Hayastani Hanrapetut'yun) Ἐρευάν


Ἀρμενιστί: Երևան (Yerevan)

29.800 2.963.000
Europe-Azerbaijan.svg Ἀτροπατηνή


Πολιτεία τῆς Ἀτροπατηνῆς

Ἀτροπατηνιστί: Azǝrbaycan – Azǝrbaycan Respublikası Βακυΐα


Ἀτροπατηνιστί: Bakı

86.600 10.095.894
EU-Austria.svg Αὐστρία


Πολιτεία τῆς Αὐστρίας

Γερμανιστί: Österreich – Republik Österreich Οὐινδόβονα


Γερμανιστί: Wien

83.858 8.915.382
EU-Netherlands.svg Βαταυΐα


Βασίλειον τῆς Βαταυΐας

Βαταυϊστί: Nederland – Koninkrijk der Nederlanden Ἀμστελόδαμον


Βαταυϊστί: Amsterdam

41.543 17.427.806
EU-Belgium.svg Βέλγιον


Βασίλειον τοῦ Βελγίου

Γαλλιστί: Belgique – Royaume de Belgique


Γερμανιστί: Belgien – Königreich Belgien


Βαταυϊστί: België – Koninkrijk België

Βρυξέλλαι


Γαλλιστί: Bruxelles


Γερμανιστί: Brüssel


Βαταυϊστί: Brussel

30.528 11.530.853
Βοημία


Πολιτεία τῆς Βοημίας

Βοημιστί: Česko – Česká republika Πράγα


Βοημιστί: Praha

78.866 10.694.364
Europe-Bosnia and Herzegovina.svg Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη Βοσωνιστί, Χροατιστί: Bosna i Hercegovina


Βοσωνιστί, Σερβιστί: Босна и Херцеговина

Σεράϊον


Βοσωνιστί, Χροατιστί: Sarajevo


Βοσωνιστί, Σερβιστί: Сарајево

51.129 3.281.000
EU-Bulgaria.svg Βουλγαρία


Πολιτεία τῆς Βουλγαρίας

Βουλγαριστί: България – Република България (Bǎlgarija – Republika Bǎlgarija) Σερδική


Βουλγαριστί: София (Sofia)

110.910 6.951.482
Γαλλία


Γαλλικὴ Πολιτεία

Γαλλιστί: France – République française Λουκοτοκία


Γαλλιστί: Paris

547.030 64.945.000
Γερμανία


Συμπολιτεία τῆς Γερμανίας

Γερμανιστί: Deutschland – Bundesrepublik Deutschland Βερολῖνον


Γερμανιστί: Berlin

357.021 83.157.201
Δακία Δακορουμανιστί: România Βουκαρέστιον


Δακορουμανιστί: București

238.391 19.318.000
Δανία


Βασίλειον τῆς Δανίας

Δανιστί: Danmark – Kongeriget Danmark Αὑνία


Δανιστί: København

43.094 5.825.337
Ἑλλάς


Ἑλληνικὴ Πολιτεία

Καινελληνιστί: Ελλάδα – Ελληνική Δημοκρατία Ἀθῆναι


Καινελληνιστί: Αθήνα

131.957 10.724.599
Ἑλουηττία


Ἑλβουττικὴ Κοινοπολιτεία

Γαλλιστί: Suisse – Confédération suisse


Γερμανιστί: Schweiz – Schweizerische Eidgenossenschaft


Ἰταλιστί: Svizzera – Confederazione Svizzera


Ῥαιτορωμανιστί: Svizra – Confederaziun svizra

Βέρνη


Γαλλιστί: Berne


Γερμανιστί: Bern


Ἰταλιστί: Berna


Ῥαιτορωμανιστί: Berna

41.290 8.619.259
Ἐσθονία


Πολιτεία τῆς Ἐσθονίας

Ἐσθονιστί: Eesti – Eesti Vabariik Λυνδάνισσα


Ἐσθονιστί: Tallinn

45.226 1.328.976
Ἡνωμένον Βασίλειον


Ἡνωμένον Βασίλειον τῆς Ἀλβιῶνος καὶ Βορείου Ἰέρνης

Ἀγγλιστί: United Kingdom – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


Ἰερνιστί: Ríocht Aontaithe – Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann


Καληδονιστί: Unitit Kinrick – Unitit Kinrick o Great Breetain an Northren Ireland


Καμβριστί: Deyrnas Unedig – Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Λονδῖνον


Ἀγγλιστί: London


Ἰερνιστί: Londain


Καληδονιστί: Lunnon


Καμβριστί: Llundain

244.820 66.796.807
Θούλη Θουλιστί: Ísland Ῥεικιαυΐξ


Θουλιστί: Reykjavík

103.000 366.700
Ἰέρνη Ἰερνιστί: Éire Ἐβλάνη


Ἰερνιστί: Baile Átha Cliath

70.280 4.977.400
Europe-Albania.svg Ἰλλυρία


Πολιτεία τῆς Ἰλλυρίας

Ἰλλυριστί: Shqipëri / Shqipëria – Republika e Shqipërisë Θεράνδη


Ἰλλυριστί: Tiranë

28.748 2.845.955
Ἱσπανία


Βασίλειον τῆς Ἱσπανίας

Ἱσπανιστί: España – Reino de España Μαδρίτη


Ἱσπανιστί: Madrid

504.851 47.329.981
Ἰταλία


Ἰταλικὴ Πολιτεία

Ἰταλιστί: Italia – Repubblica Italiana Ῥώμη


Ἰταλιστί: Roma

301.230 60.198.633
Κασαχία


Πολιτεία τῆς Κασαχίας

Κασαχιστί: Қазақстан – Қазақстан Республикасы (Qazaqstan – Qazaqstan Respýblıkasy) Νυρσυλτανία


Κασαχιστί: Нұр-Сұлтан (Nur-Sultan)

2.724.900 18.760.200
Κολχίς Γεωργιστί: საქართველო (Sak'art'velo) Τιφλίς


Γεωργιστί: თბილისი (T'bilisi)

69.700 3.716.900
EU-Cyprus.svg Κύπρος


Πολιτεία τῆς Κύπρου

Καινελληνιστί: Κύπρος – Κυπριακή Δημοκρατία


Τουρκιστί: Kıbrıs – Kıbrıs Cumhuriyeti

Λήδρα


Καινελληνιστί: Λευκωσία


Τουρκιστί: Lefkoşa

9.251 875.900
Λεττονία


Πολιτεία τῆς Λεττονίας

Λεττονιστί: Latvija – Latvijas Republika Ῥίγα


Λεττονιστί: Rīga

64.589 1.900.000
Λιθυανία


Πολιτεία τῆς Λιθυανίας

Λιθυανιστί: Lietuva – Lietuvos Respublika Βίλνιος


Λιθυανιστί: Vilnius

65.200 2.795.299
Europe-Belarus.svg Λευκορωσσία


Πολιτεία τῆς Λευκορωσσίας

Λευκορωσσιστί: Беларусь – Рэспубліка Беларусь (Bielaruś – Respublika Bielaruś)


Ῥωσσιστί: Беларусь – Республика Беларусь (Belarus' — Respublika Belarus')

Μίνεσκον


Λευκορωσσιστί: Мінск (Minsk)


Ῥωσσιστί: Минск (Minsk)

207.560 9.397.800
Λευχεντία


Πριγκηπάτον τῆς Λευχεντίας

Γερμανιστί: Liechtenstein – Fürstentum Liechtenstein Ἡδεῖα Κοιλάς


Γερμανιστί: Vaduz

160 38.749
Λυξεμβοῦργον


Μέγα Δουκάτον τοῦ Λυξεμβούργου

Γαλλιστί: Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg


Γερμανιστί: Luxemburg – Großherzogtum Luxemburg


Λυξεμβουργιστί: Groussherzogtum Lëtzebuerg

Λυξεμβουργόπολις


Γαλλιστί: Luxembourg


Γερμανιστί: Luxemburg


Λυξεμβουργιστί: Lëtzebuerg

2.586 626.108
Λυσιτανία


Λυσιτανικὴ Πολιτεία

Λυσιτανιστί: Portugal – República Portuguesa Ὀλισσιπών


Λυσιτανιστί: Lisboa

92.568 10.295.909
Μελάνορος Μελανοριστί: Црна Гора, Crna Gora Διοκλεία


Μελανοριστί: Подгорица, Podgorica

13.812 621.873
Μελίτη


Πολιτεία τῆς Μελίτης

Μελιστί: Malta – Repubblika ta' Malta Βαλλέττα


Μελιστί: il-Belt Valletta

316 514.564
Μολδαυΐα


Πολιτεία τῆς Μολδαυΐας

Δακορουμανιστί: Moldova – Republica Moldova Κισινεύς


Δακορουμανιστί: Chișinău

33.843 2.640.400
Μόνοικος


Πριγκηπάτον τοῦ Μονοίκου

Γαλλιστί: Monaco – Principauté de Monaco Μόνοικος


Γαλλιστί: Monaco

1,95 38.100
Νορουηγία


Βασίλειον τῆς Νορουηγίας

Βιβλονορουηγιστί: Norge – Kongeriket Norge


Καινονορουηγιστί: Noreg – Kongeriket Noreg


Λαπωνιστί: Norga – Norgga gonagasriika

Ὦσλον


Νορουηγιστί: Oslo

385.178 5.374.807
Location Vatican City Europe.png Οὐατικανόπολις Ῥωμαϊστι: Sancta Sedes - 0,44 800
Οὑγγαρία Οὑγγριστί: Magyarország Βουδαπέστη


Οὑγγριστί: Budapest

93.030 9.769.526
Παιονία


Πολιτεία τῆς Παιονίας

Σλαυοπαιονιστί: Северна Македонија – Република Северна Македонија (Severna Makedonija – Republika Severna Makedonija) Σκοῦποι


Σλαυοπαιονιστί: Скопје (Skopje)

25.713 2.076.255
Πολωνία


Πολιτεία τῆς Πολωνίας

Πολωνιστί: Polska – Rzeczpospolita Polska Βαρσουία


Πολωνιστί: Warszawa

312.685 38.382.600
Ῥωσσία


Ῥωσσικὴ Ὁμοσπονδία

Ῥωσσιστί: Росси́я – Российская Федерация (Rossija – Rossijskaja Federacija) Μόσχα


Ῥωσσιστί: Москва (Moskva)

17.075.400 146.748.590
Σαυροματία Σαυροματιστί: Украïна (Ukraina) Κίευον


Σαυροματιστί: Київ (Kyiv)

603.700 41.762.138
Σερβία


Πολιτεία τῆς Σερβίας

Σερβιστί: Србија – Република Србија, Srbija – Republika Srbija Σιγγιδοῦνον


Σερβιστί: Београд, Beograd

88.361 6.926.705
Σλοβακία


Σλοβακικὴ Πολιτεία

Σλοβακιστί: Slovensko – Slovenská republika Ἰστρόπολις


Σλοβακιστί: Bratislava

49.035 5.460.136
Σλοβηνία


Πολιτεία τῆς Σλοβηνίας

Σλοβηνιστί: Slovenija – Republika Slovenija Ἤμωνα


Σλοβηνιστί: Ljubljana

20.273 2.097.195
Σουηδία


Βασίλειον τῆς Σουηδίας

Σουηδιστί: Sverige – Konungariket Sverige Ὁλμία


Σουηδιστί: Stockholm

449.964 10.352.390
Τουρκία


Πολιτεία τῆς Τουρκίας

Τουρκιστί:Türkiye – Türkiye Cumhuriyeti Ἄγκυρα


Τουρκιστί: Ankara

783.562 83.154.997
Φιννία


Πολιτεία τῆς Φιννίας

Φιννιστί: Suomi – Suomen tasavalta Ἑλσίγκιον


Φιννιστί: Helsinki

336.593 5.530.706
EU-Croatia.svg Χροατία


Πολιτεία τῆς Χροατίας

Χροατιστί: Hrvatska – Republika Hrvatska Ζαγραβία


Χροατιστί: Zagreb

56.542 4.058.165

Χῶραι μετὰ ἐλαχείας ἢ οὐδεμιᾶς ἀναγνωρίσεως[edit | edit source]

Σημεῖον Πίναξ Κοινὸν καὶ δημόσιον ὄνομα ἑλληνιστί: Κοινὸν καὶ δημόσιον ὄνομα

τῇ σφετέρᾳ γλῶσσᾳ

Πρωτεύουσα Κατάστασις Ἐμβαδόν (χ2) Πλῆθος
Ἀβαζγία


Πολιτεία τῆς Ἀβαζγίας

Ἀβαζγιστί: Аҧсны - Аԥсны Аҳәынҭқарра (Apsny - Apsny Ahwyntkarra)


Ῥωσσιστί: Абха́зия - Республика Абхазия (Abhazia - Respublika Abkhaziya)

Διοσκουριάς


Ἀβαζγιστί: Аҟәа (Aqwa)


Ῥωσσιστί: Сухум(и) (Sukhum(i))

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Κολχίδος


Ἀναγνωριζομένη ὑπὸ πέντε μελῶν τῶν Η.Ε.[26]

8.860 240.750
Κοσσυφοπέδιον


Πολιτεία τοῦ Κοσσυφοπεδίου

Ἰλλυριστί: Kosova / Kosovë – Republika e Kosovës


Σερβιστί: Косово – Република Косово / Kosovo – Republika Kosovo

Πριστίνη


Ἰλλυριστί: Prishtina / Prishtinë


Σερβιστί: Приштина / Priština

Διεκδικούμενον ὑπὸ τῆς Σερβίας


Ἀναγνωριζόμενον ὑπὸ ἐνενήκοντα καὶ ὀχτὼ μελῶν τῶν Η.Ε.[27]

10.887 1.860.463
Νότιος Ὀσσετία


Πολιτεία τῆς Νοτίου Ὀσσετίας / Πολίτευμα τῆς Ἀλανίας

Ὀσσετιστί: Хуссар Ирыстон – Республикӕ Хуссар Ирыстон / Паддзахад Аллонстон (Xussar Irêšton – Respublike Xussar Irêšton / Paddzaxad Allonšton)


Ῥωσσιστί: Южная Осетия – Республика Южная Осетия / Государство Алания (Yuzhnaya Osetiya – Respublika Yuzhnaya Osetiya / Gosudarstvo Alaniya)

Σινυβάλιον


Ὀσσετιστί: Цхинвал, Чъреба, (Tskhinval, Chreba)


Ῥωσσιστί: Цхинвал(и) (Tskhinval(i))

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Κολχίδος


Ἀναγνωριζομένη ὑπὸ πέντε μελῶν τῶν Η.Ε.[26]

3.900 53.532
Ὀρχιστηνή


Πολιτεία τῆς Ὀρχιστηνῆς

Ἀρμενιστί: Արցախի Հանրապետություն (Arts'akhi Hanrapetut'yun) Στεφανόπολις


Ἀρμενιστί: Ստեփանակերտ (Step'anakert)

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Ἀτροπατηνῆς 11.458 150.932
Βόρειος Κύπρος


Τουρκικὴ Πολιτεία τῆς Βορείου Κύπρου

Τουρκιστί: Kuzey Kıbrıs – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Βόρειος Λήδρα


Τουρκιστί: Lefkoşa

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Κύπρου


Ἀναγνωριζομένη ὑπὸ τῆς Τουρκίας μόνον.[28]

3.335 286.257
Ὑπερτυρία


Ὑπερτυριακὴ Μολδαυΐκη Πολιτεία

Ῥουμανιστί: Nistreană – Republica Moldovenească Nistreană


Ῥωσσιστί: Приднестровье – Приднестровская Молдавская Республика (Pridnestrov'ye – Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika)


Σαυροματιστί: Придністров'я – Придністровська Молдавська Республіка (Prydnistrov'ya – Pridnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika)

Τυρούπολις


Ῥουμανιστί: Tiraspol


Ῥωσσιστί: Тирасполь (Tiraspol)


Σαυροματιστί: Тирасполь (Tiraspol)

Διεκδικουμένη ὑπὸ τῆς Μολδαυΐας 4.163 469.000

Γεωγραφία[edit | edit source]

Πίναξ τινῶν τῶν Νήσων τῆς Εὐρώπης

Νῆσοι[edit | edit source]

Πίναξ τῶν τριάκοντα καὶ ἑνὸς μεγίστων ποταμῶν τῆς Εὐρώπης

Ποταμοί[edit | edit source]

Γέφυρα ὑπὲρ τὸν Ῥᾶ, τὸν μέγιστον ποταμὸν τῆς Εὐρώπης
Γέφυρα ὑπὲρ τὸν Ἴστρον, τὸν δεύτερον μέγιστον ποταμὸν τῆς Εὐρώπης, ἐν τῇ Βουδαπέστῃ

Ποταμοὶ τῆς Εὐρώπης ἀνὰ μῆκος

Ὄρη[edit | edit source]

Πίναξ τῶν μειζόνων χερσονήσων τῆς Εὐρώπης

Χερσόνησοι[edit | edit source]

Ἡ Εὐρώπη ἐνίοτε καλεῖται ὡς «Χερσόνησος Χερσονήσων» ἕνεκα τῆς ἑῆς μορφῆς γὰρ οὖν ἐστὶ μόνον προσήκη ἐν τῇ ἑσπέρᾳ τῆς Ἀσίας ἐν ᾗ δὴ ἐξάπτουσι ἄλλαι χερσονῆσοι.[29] Ἐν τῷ Αἰῶνι τῶν Παγετώνων, πρὸ τῆς τήξεως τῶν πάγων, ἔτι καὶ ἡ Ἀλβιὼν ἐνομίζετο χερσόνησος γενέσθαι.

Κατάλογος τῶν μειζόνων χερσονήσων τῆς Εὐρώπης:[edit | edit source]

Δημογραφία[edit | edit source]

Γλῶσσαι[edit | edit source]

Πίναξ τῶν γλωσσῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἡ Εὐρώπη ἔχει περὶ τῶν 255 αὐτοχθόνων γλωσσῶν.[30] Αἱ πλεῖσται αὐτῶν εἰσὶ Ἱνδοευρωπαϊκαὶ γλῶσσαι, κεχωρισμέναι εἰς τρεῖς οἰκογένειες τὰ μάλιστα: τὰς Λατινικάς (ἡ Γαλλική, Ἰταλική, Ἱσπανικὴ καὶ τὰ ἑξῆς), τὰς Γερμανικὰς (ἡ Ἀγγλική, Γερμανική, Σουηδικὴ καὶ τὰ ἑξῆς) τε καὶ τὰς Σλαυικὰς (ἡ Ῥωσσική, ἡ Πολωνική, ἡ Σερβικὴ καὶ τὰ ἑξῆς).[31] Ἔτι καὶ ἄλλαι γλῶσσαι αἱ Βαλτικαί (ἡ Λιθυανικὴ καὶ ἡ Λετονική), αἱ Κελτικαί (αὐτίκα ἡ Ἱβερνική), ἡ Ἑλληνική, ἡ Ἀρμενική καὶ ἡ Ἀλβανική.

Ἄλλαι μὴ ἱνδοευρωπαϊκαὶ οἰκογένειαι γλωσσῶν εἰσὶ αἱ Ὑραλικαί, αἱ Τουρκικαί καὶ αἱ Χαρτβελικαί.

Θρησκεία[edit | edit source]

Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου: ὁ μέγιστος τῆς οἰκουμένης χριστιανικὸς ναός.

Ἐκ τῶν πιστευόντων τινὶ θρησκείᾳ οἱ πλεῖστοι τῶν Εὐρωπαίων (76,2%)[32] πιστεύουσι τῷ Χριστιανισμῷ μερίζοντες εἰς τρεῖς κεφαλαίας στάσεις· τὴν ὀρθόδοξον (35% τοῦ τῆς Εὐρώπης χριστιανικοῦ πλήθους), τὴν καθολικὴν (46%) καὶ τὴν διαμαρτυρομένην ἐκκλησίαν (18%).[32] Οἱ διαμαρτυρόμενοι δὴ οὐκ εἰσὶ αὐτὴ συνισταμένη ἐκλησία ἀλλὰ διαιροῦνται εἰς πολλὰ δόγματα (αὐτίκα οἱ Λουθηρανοὶ, οἱ Μεθοδισταὶ, οἱ Καλβινισταὶ, οἱ Ἀγγλικανοὶ). Ὁ Χριστιανισμὸς, σὺν τῇ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ, παντελῶς γὲ μεμόρφωκε τὴν πορείαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἱστορίας καὶ δὴ τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ ἐκ τοῦ 4ου αἰῶνος.[33][34][35][36][37][38]

Δευτέρα μείζων θρησκεία τῇ Εὐρώπῃ ἐστὶ ὁ Ἰσλαμισμός (6%),[39] ἀθροίζων μάλιστα τῷ Αἵμῷ καὶ τῇ Ἀνατολικῇ Εὐρώπη. Ἄλλαι ἐλάσσονες θρησκεῖαι εἰσὶ ὁ Ἰουδαϊσμός (0,2%)[40], ὁ Ἱνδουϊσμός (0,2%)[40] καὶ ὁ Βουδισμός (0,2%)[40]. Προσέτι, ἡ Εὐρώπη ἐστὶ ἤπειρος ἣ ἔχει πολλοὺς ἄθεους (18,2%).[41]

Συγγενεῖς δέλτοι[edit | edit source]

Πηγαί[edit | edit source]

 1. "worldpopulationreview.com" Αἱ μέγιστες τῆς Εὐρώπης πόλεις - Ἀναλαβὸν τῇ 8/9/2020
 2. 2.0 2.1 "2019 Revision of World Population Prospects" Τμῆμα Οἰκονομίας καὶ Κοινωνίας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν - Ἀναλαβὸν τῇ 9/11/2019
 3. "OEA" IMF 2019 - Ἀναλαβὸν τῇ 6/3/2019
 4. "ΟΕΑ κατὰ κεφαλὴν" IMF 2019 - Ἀναλαβὸν τῇ 20/4/2019
 5. Addo, Herb (1986). "Imperialism, the Permanent Stage of Capitalism" (Αὐτοκρατορισμός: Ὁ παρμόνιμος βαθμὸς τῆς Κεφαλαιοκρατίας) ISBN 92-808-0484-7
 6. Lewis & Wigen 1997, σελ. 226
 7. Kim Covert (2011). Ancient Greece: Birthplace of Democracy (Ἀρχαία Ἑλλάς: Γεννήτειρα τῆς Δημοκρατίας) σελ. 5. ISBN 978-1-4296-6831-6
 8. Ricardo Duchesne (2011). The Uniqueness of Western Civilization (Ἡ Μονογένεια τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ) σελ. 297. ISBN 978-90-04-19248-5
 9. National Geographic, 534.
 10. 10.0 10.1 Μ.Λ. Ἕσπερος; Morris West (24 Μαΐου 2007). "Ἰνδοευρωπαϊκὴ Ποιήσις καὶ Μύθοι". OUP Oxford. σελ. 185. ISBN 978-0-19-928075-9
 11. Michael C. Astour (1967). Ἑλληνοσημιτικά: Μία Ἐθνικὴ καὶ Πολιτιστικὴ σκέψις περὶ τῆς ἑσπερινῆς σημητικῆς ἐμπτώσεως ἐπὶ τῆς Μυκηναϊκῆς Ἑλλάδος. Brill Archive. σελ. 128. GGKEY:G19ZZ3TSL38.
 12. 12.0 12.1 Ῥοβέρτος Βήκας (2004). "Kadmos and Europa, and the Phoenicians" (Κάδμος, Εὐρώπη καὶ οἱ Φοίνικες) (PDF).
 13. "Europe" - Online Etymology Dictionary, ἀναλαβὸν τῇ 21/9/2020
 14. Μ.Λ. Ἕσπερος (1997). "The east face of Helicon: west Asiatic elements in Greek poetry and myth" (Ἡ ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ Ἑλικῶνος: δυτικὰ Ἀσιατικὰ στοιχεῖα τῇ Ἑλληνικῇ ποιήσει καὶ μύθῳ). Oxford: Clarendon Press. σελ. 451. ISBN 978-0-19-815221-7
 15. Charles T. Evans (1 Ἰουλίου 2009). "Ural Mountains" (Ῥιπαῖα Ὄρη). Novaonline.nvcc.edu. Ἀναλαβὸν τῇ 26/9/2020
 16. "The Ural River". Geography.howstuffworks.com. 30 Μαρτίου 2008. Ἀναλαβὸν τῇ 27/9/2020
 17. Charles T. Evans (1 Ἰουλίου 2009). "Caucasus Mountains,". Novaonline.nvcc.edu. Ἀναλαβὸν τῇ 7/10/2020
 18. Charles T. Evans (1 Ἰουλίου 2009). "Black Sea". Novaonline.nvcc.edu. Ἀναλαβὸν τῇ 7/10/2020
 19. Microsoft Encarta Online Encyclopaedia 2007. Europe. Ἀναλαβὸν τῇ 7/10/2020
 20. "Geological Development of the Sicilian-Tunisian Platform held in Italy (University of Urbino)" 6 Νοεμβρίου 1992. Ἀναλαβὸν τῇ 9/10/2020
 21. "Understanding plate motions [This Dynamic Earth, USGS]". Pubs.usgs.gov. 9 Ἰουνίου 1994. Ἀναλαβὸν τῇ 12/10/2020
 22. "Χῶραι μέλη". un.org, Ἀναλαβὸν τῇ 13/10/2020
 23. "Χῶραι". europa.eu, Ἀναλαβὸν τῇ 13/10/2020
 24. "UNGEGN List of Country Names" (UNGEGN Κατάλογος Ὀνομάτων Χωρῶν) - Ἀναλαβὸν τῇ 13/9/2020
 25. "List of countries, territories and currencies" (Κατάλογος Χωρῶν καὶ Νομισμάτων), Europa
 26. 26.0 26.1 (ἀγγλιστί) "Tuvalu Retracts Recognition of Abkhazia, South Ossetia". Radio Free Europe/Radio Liberty. 31 Μαρτίου 2014.
 27. «Nauru withdraws recognition of Kosovo's independence, Pristina denies». N1 Srbija (σερβιστί). Ἀναλαβὸν τῇ 29/9/2020
 28. "Cyprus". Encyclopædia Britannica
 29. "Εὐρώπη: Γεωγραφία" National Geographic - Παιδεία
 30. "Γλωσσικὰ πράγματα – Εὐρωπαϊκὴ ἡμέρα γλωσσῶν", Σύνοδος τῆς Εὐρώπης. Ἀναλαβὸν τῇ 20/10/2020
 31. "Europe" Encyclopædia Britannica
 32. 32.0 32.1 "Regional Distribution of Christians: Christianity in Europe". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 18 Δεκεμβρίου 2011. Ἀναλαβὸν τῇ 18/10/2020
 33. J. Spielvogel, Jackson (2016). Western Civilization: A Brief History, Τόμος I: To 1715 . σελ. 156. ISBN 978-1305633476
 34. Neill, Thomas Patrick (1957). Readings in the History of Western Civilization, Τόμος 2 (Newman Press ed.). σελ. 224.
 35. "Roman Catholicism". britannica.com Ἀναλαβὸν τῇ 18/10/2020
 36. Caltron J.H Hayas, Christianity and Western Civilization (1953), Stanford University Press, σελ. 2
 37. Jose Orlandis, 1993, "A Short History of the Catholic Church," Δευτ. edn. (Michael Adams, Trans.), Dublin:Four Courts Press, ISBN 1851821252
 38. Thomas E. Woods and Antonio Canizares, 2012, "How the Catholic Church Built Western Civilization," Reprint edn., Washington, DC: Regnery History, ISBN 1596983280
 39. "The Global Religious Landscape: Muslims". pewforum. 18 Δεκεμβρίου 2012. Ἀναλαβὸν τῇ 19/10/2020
 40. 40.0 40.1 40.2 "The Global Religious Landscape" (PDF). Pewforum.org. Ἀναλαβὸν τῇ 19/10/2020
 41. "Religiously Unaffiliated". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 18 Δεκεμβρίου 2012. Ἀναλαβὸν τῇ 19/10/2020

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι[edit | edit source]

Ἤπειροι τῆς Γῆς
Americas (orthographic projection).svg Antarctica (orthographic projection).svg Asia (orthographic projection).svg Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg Africa (orthographic projection).svg Oceania (orthographic projection).svg
Ἀμερική Ἀνταρκτική Ἀσία Εὐρώπη Λιβύη Ὠκεανία
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος ΜαρῖνοςἈνδοσινίαἈρμενία 1Ἀτροπατηνή 1ΑὐστρίαΒαταυΐα 2ΒέλγιονΒοημίαΒοσώνα καὶ ἙρσεγοΐνηΒουλγαρίαΓαλλία 2ΓερμανίαΔακίαΔανίαἙλλάςἙλουηττίαἘσθονίαἩνωμένον Βασίλειον 2ΘούληἸέρνηἸλλυρίαἹσπανία 2ἸταλίαΚασαχία 1Κολχίς 1Κύπρος 1ΛεττονίαΛευκορρωσσίαΛευχεντίαΛιθυανίαΛυξεμβοῦργονΛυσιτανία 2ΜελίτηΜελάνοροςΜολδαυΐαΜόνοικοςΝορουηγία 2ΟὐατικανόπολιςΟὑγγαρίαΠαιονίαΠολωνίαῬωσσία 1ΣαυροματίαΣερβίαΣλοβακίαΣλοβηνίαΣουηδίαΤουρκία 1ΦιννίαΧροατία Cartography of Europe.svg
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ ΔεκέλειαΚαισάρειαΚάλπηΜόναΣαρνίαΦαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετὰ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως ἈβασγίαΚοσσυφοπέδιονΝότιος ὈσσετίαὈρχιστηνήΤΠΒΚὙπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ σφετέρα πρωτεύουσα κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνέσεως
Flag of Europe.svg
ΑὐστρίαΒαταυΐαΒέλγιονΒοημίαΒουλγαρίαΓαλλίαΓερμανίαΔακίαΔανίαἙλλάςἘσθονίαἸέρνηἹσπανίαἸταλίαΚύπροςΛεττονίαΛιθυανίαΛυξεμβοῦργονΛυσιτανίαΜελίτηΟὑγγαρίαΠολωνίαΣλοβακίαΣλοβηνίαΣουηδίαΦιννίαΧροατία European Union borders.png
Gnome-globe.svg
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.